Geld ABC

A

Algemene voorwaarden
De condities waaronder jij werkt leg je vast in algemene voorwaarden. Deze maak je altijd kenbaar aan een klant. Algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten.

Automatische incasso
Bij een incasso gaat het initiatief tot betaling feitelijk van jou (als leverancier) uit. Jouw klant heeft je daarvoor een machtiging afgegeven. Het grote voordeel is de snelheid: jij bepaalt immers wanneer het bedrag van de rekening van jouw klant wordt afgeschreven. Ook is deze methode goedkoper: je hoeft geen acceptgiro te versturen, de bankkosten zijn lager en je bespaart op administratieve kosten. Maar let op, je hebt wel altijd een machtiging nodig. Die bestaat uit een incassocontract, een bank- of gironummer en een handtekening. Bij de bank is vaak een standaard-machtigingsformulier verkrijgbaar.

B

Balans
Een overzicht van bezittingen en schulden. Een boekhouding begint met een balans. Een balans bestaat uit twee kolommen. In de linkerkolom (debetzijde) staan de eigendommen van de onderneming, zoals machines en voorraden. In de rechterkolom (creditzijde) staan de geldschieters.

Bank
Financiële instelling die leningen verstrekt. Om in aanmerking te komen voor een lening let de bank op: solvabiliteit, rentabiliteit, een goed ondernemingsplan en het geloof in jou als ondernemer.

Bank-boek
In het bank- en giroboek vermeld je welke betalingen en ontvangsten per bank of giro worden afgehandeld.

Belastingen
Zie het belasting ABC.

Beginbalans
Je boekhouding start altijd met een beginbalans, gemaakt aan de hand van een inventarislijst.

Begroting
Door alle gegevens op een rijtje te zetten bepaal je hiermee of plannen financieel haalbaar zijn. Begroten is lastig. Soms heb je gegevens nodig die nog niet beschikbaar zijn. Gebruik daarom je gezonde verstand en wees zo realistisch mogelijk.

Boekhouding
Het systematisch bijhouden van de financiële feiten van het bedrijf.

Boekjaar
Het jaar waarover een financieel verslag loopt. Meestal betreft het hier een kalenderjaar.

C

Credit
Uitgaven.

Crediteurenboek
Overzicht van ontvangen facturen.

D

Dagboek
Boeken om geldstromen bij te houden, waarna het mogelijk is om gemakkelijk een eindbalans op te stellen. Dagboeken zijn: kas-, bank-, giro-, inkoop- en verkoopboek.

Debet
Ontvangsten.

Debiteurenboek
Boek met aantekeningen van alle (te verwachten) inkomsten. Met een actueel debiteurenbeheer houd je een beter overzicht van de nog te innen gelden.

Durfkapitaal-regeling
Investeren met een fiscaal voordeel. Bij de belastingaangifte kunnen investeerders in jouw onderneming, zoals familieleden, een vrijstelling krijgen voor beleggingen in durfkapitaal in box 3.

E

Eigen geld
Beschikbaar geld dat je in je onderneming kunt stoppen, zoals spaargeld of een vertrekbonus van een werkgever.

Eigen vermogen
Eigen geld of eigendommen, zoals een kantoor- of winkelpand of een woning.

Eindbalans
Een balans om de winst in een bepaalde periode vast te stellen.

Exploitatiebegroting
Hiermee maak je zichtbaar of jouw bedrijf winst of verlies gaat opleveren. Bepaal je omzet en hoeveel klanten je nodig hebt om de gewenste omzet te halen. Deze gegevens haal je uit je ondernemingsplan.

F

Financieringsbegroting
Hiermee geef je aan hoe je aan je geld wil komen voor investeringen. Dit kan eigen geld zijn, maar ook een lening bij een bank.

Financiers
Banken en financiële instellingen die geld stoppen in jouw onderneming. Hiervoor vragen ze rente bovenop de lening.

Freelance-overeenkomst
Zie opdrachtovereenkomst.

G

Giro-boek
Zie bank-boek.

Grootboek
Alles wat je in de dagboeken noteert, wordt samengevat in het grootboek. Bijvoorbeeld: in het kasboek noteer je de contante verkopen als ontvangsten. Dit heeft tot gevolg dat in het grootboek de grootboekrekening ‘kas’ wordt gedebiteerd en de grootboekrekening ‘omzet’ wordt gecrediteerd. Elk bedrag moet je altijd ‘debiteren’ (in de linker kolom noteren) en ‘crediteren’ (in rechter kolom noteren). Dit is uit controleoogpunt. Beide kolommen moeten aan het einde altijd gelijk zijn. Is dat niet het geval, dan heb je een fout gemaakt. Het grootboek bestaat uit grootboekrekeningen, die je een uniek nummer geeft. Alle contante uitgaven en ontvangsten vanuit het kasboek boek je altijd onder hetzelfde ‘kasnummer’. Zo gaat dat met alle posten.

I

Inkoopboek
Boek met aantekeningen van alle binnenkomende rekeningen, dus ook van de nog niet betaalde rekeningen. Je bergt de facturen op, voorzien van een nummer. Daarna berg je de facturen op in een map ‘onbetaalde rekeningen’. Na betalingen komen de nota’s op nummervolgorde in een ordner ‘betaalde facturen’. Voordelen van een inkoopboek: je weet in een oogopslag de totale inkopen van een periode, de te betalen btw en welke rekeningen nog betaald moeten worden.

Inventarislijst
Overzicht van inboedel.

Investeerders
Soms zijn vrienden of familie bereid te investeren in jouw onderneming.

Investeringsbegroting
Hiermee maak je zichtbaar hoeveel geld nodig is voor je plannen. Een voorbeeld is de start van een eigen onderneming, maar ook een speciaal project of een grote zakelijke aankoop.

J

Jaarverslag
Een overzicht van wat er in een jaar is gebeurd in jouw bedrijf, mogelijk aangevuld met een financiële verantwoording.

Jaarrekening
Aan de hand van dagboeken kan je aan het eind van een boekjaar de jaarrekening samenstellen. De jaarrekening bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting.

K

Kasboek
Boek waarin je de dagelijkse in- en uitgaande contante geldstromen bijhoudt. Een kasboek is, net als de balans, opgedeeld in twee kolommen: de debet- en creditzijde.

L

Leasen
Door kantoormiddelen of een auto te huren kan je behoeftes en financiële mogelijkheden goed op elkaar afstemmen.

Leverancier
Iemand die goederen of diensten levert in ruil voor geld, zoals een fabriek of groothandel.

Leverancierskrediet
Betaalde termijn (vaak drie maanden) waarin je leveranciers moet betalen.

M

Meerwerk
Wanneer je meer werk verricht dan je van tevoren had geschat en had afgesproken met je opdrachtgever, dan is er sprake van meerwerk. Meerwerk is een soort wijziging van je oorspronkelijke overeenkomst met de opdrachtgever: je hebt immers de oorspronkelijke overeenkomst niet na kunnen komen, omdat je bijvoorbeeld meer tijd of ander materiaal nodig had om het werk uit te voeren. Voordat je een opdracht aanneemt, kan het verstandig zijn om afspraken te maken over meerwerk. Als je dit niet doet, kun je namelijk geen extra beloning vragen voor het geleverde meerwerk. Door vooraf afspraken te maken over meerwerk, kun je dus de kosten van meerwerk deels of geheel laten betalen door je opdrachtgever.

O

Opdrachtovereenkomst
In deze overeenkomst verricht je tegen beloning werkzaamheden voor een opdrachtgever, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst. Deze werkzaamheden moeten tevens uit iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard. In dat geval wordt gesproken van een ‘overeenkomst tot aanneming van werk’.
Ook worden op grond van een opdrachtovereenkomst geen zaken bewaard, werken uitgegeven of personen of zaken vervoerd. Op grond van een opdrachtovereenkomst worden diensten geleverd, zoals financieel advies. Ook worden op basis van een opdrachtovereenkomst werken tot stand gebracht, waarbij de creatieve of intellectuele waarde de materiële waarde overstijgt, zoals het geval is bij illustratiewerk.
In de praktijk wordt de opdrachtovereenkomst wel eens een ‘freelance-overeenkomst’ genoemd.

Ondernemingsplan
Overzicht van de plannen voor jouw bedrijf, waarin je antwoord geeft op zaken als de vestigingsplaats, de rechtsvorm van de onderneming en geldzaken. Lees hierover meer in het stappenplan voor startende zzp’ers.

R

Rentabiliteit
Een onderneming wordt levensvatbaar geacht als er binnen redelijke termijn een netto winst van 20.000 a 25.000 euro wordt gemaakt.

S

Solvabiliteit
Om in aanmerking te komen voor een lening van een bank moet je 25% van de investering zelf kunnen inbrengen.

Subsidies
Geld dat je ontvangt omdat je met een speciaal project bezig bent of werkzaam bent in een regio waarin extra wordt geïnvesteerd.

V

Verkoopboek
Boek met aantekeningen van alle uitgaande rekeningen. Je bergt de facturen op voorzien van een nummer. Daarna berg je de facturen op in een map ‘onbetaalde rekeningen’. Na betalingen komen de nota’s op nummervolgorde in een ordner ‘betaalde facturen’. Voordelen van een verkoopboek: het is eenvoudig om de totale omzet min de btw vast te stellen en je hebt een overzicht van nog niet ontvangen debiteuren.

Verloning
Soms loop je als freelancer of artiest een klus mis, omdat de Belastingdienst jou niet als ondernemer ziet. Veel opdrachtgevers zijn namelijk huiverig om mensen zonder VAR in te huren. Verloning kan dan uitkomst bieden. Je kunt dit vergelijken met een uitbetaling via het uitzendbureau. Je hebt als freelancer of artiest een contract met een verloningsbureau (ook wel payroll-bureau genoemd). Het bureau int jouw salaris en draagt alle premies en sociale lasten af. Je hebt geen administratieve rompslomp, maar krijgt wel gewoon betaald. Let op: het payroll-bureau int ook nog courtagekosten, dus dat bedrag gaat nog wel af van jouw inkomsten.

Voorraadadministratie
Overzicht van voorraad. De administratie moet aangeven op welke locatie de goederen zich bevinden. De facturatie moet direct aansluiten op de afboeking.