Contract of opdrachtovereenkomst

Contracten en algemene voorwaarden

Als je een opdracht aanneemt, ga je een verplichting aan: onder bepaalde voorwaarden lever je goederen of diensten. Die voorwaarden gaan over rechten en plichten, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Dit geldt voor zowel de zelfstandige als de opdrachtgever. Leg deze zaken goed vast in een contract en algemene voorwaarden.

Contract of opdrachtovereenkomst

Een contract (of opdrachtovereenkomst) is een afspraak tussen 2 of meer partijen, waardoor er rechten en plichten ontstaan. De ene partij moet een prestatie leveren. De andere partij heeft recht op deze prestatie.

Inhoud van een contract:

 • Naam opdrachtnemer en KvK nummer;
 • Naam opdrachtgever;
 • Soort dienstverband (VAR);
 • Verwijzing naar de algemene voorwaarden;
 • Omschrijving van de opdracht;
 • Tarief en BTW;
 • Duur;
 • Opzegtermijn;
 • Levering;
 • Gevolgen bij het niet nakomen van verplichtingen;
 • Betalings- en incassotermijn;
 • Garantie en aansprakelijkheid;
 • Eventuele geheimhoudingsplicht;
 • Onderhoudsverplichtingen.

Een contract is geldig als beide partijen het aanbod aanvaarden. Leg dit schriftelijk vast, zodat je een bewijs hebt. CNV Onderwijs biedt gratis een model opdrachtbevestiging consument (bij werkzaamheden voor particulieren).

Afspraken uit een contact kun je ook vastleggen in algemene voorwaarden. Zo voorkom je dat je elke keer weer een nieuw document moet opstellen. 

Algemene Voorwaarden

Als je algemene voorwaarden gebruikt, weet een (toekomstige) klant meteen onder welke condities jij te werk gaat. Hiermee voorkom je conflicten. De rechten en plichten van de zelfstandige en de klant liggen vast. Met algemene voorwaarden hoef je niet bij elke nieuwe opdracht te onderhandelen over bijvoorbeeld betalingstermijnen, garantiebepalingen en incassobedingen. Lees meer over algemene voorwaarden. 

Een opdracht ‘met het oog op een persoon’

Wanneer een opdracht met het oog op een persoon is verleend, dan is deze persoon verplicht om de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten. Behalve als uit de opdracht voortvloeit dat de ZZP’er deze onder zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid door anderen mag laten verrichten. Een zelfstandige mag dus eenvoudige werkzaamheden uitbesteden. Werkzaamheden waarbij zijn deskundigheid is vereist, mag hij niet zomaar uitbesteden.

Deze bepaling is in de wet opgenomen, omdat zelfstandigen vaak binnen het grotere verband van een vennootschap of maatschap werken. Door te werken in dit soort grotere verbanden is het gebruikelijk geworden dat collega’s en medewerkers zorgen voor vervanging bij ziekte en vakantie. Dit is ongewenst indien de vervanger van de zelfstandige een ondergeschikte, bijvoorbeeld een stagiaire, van deze zelfstandige is in wie de opdrachtgever geen vertrouwen heeft.

Meerwerk of overwerk

Wanneer je meer werk verricht dan je van te voren had geschat en had afgesproken met je opdrachtgever, is er sprake van meerwerk. Meerwerk is een soort wijziging van je oorspronkelijke overeenkomst met de opdrachtgever: je hebt immers de oorspronkelijke overeenkomst niet na kunnen komen, omdat je bijvoorbeeld meer tijd of ander materiaal nodig had om het werk uit te voeren.

Voordat je een opdracht aanneemt, kan het verstandig zijn om afspraken te maken over meerwerk. Als je van tevoren geen afspraken maakt over de vergoeding van meerwerk, kun je namelijk geen extra beloning vragen voor het geleverde meerwerk. Leg deze afspraken dus vast in het contract met de opdrachtgever! Alleen dan kan je de kosten van meerwerk deels of geheel laten betalen door je opdrachtgever.