Belasting ABC

A

Aanslag

Een naheffing van de belastingdienst. Als je niet op tijd betaalt, komt er een boete bovenop.

Administratie

Volgens de wet moet je zeven jaar je administratie bewaren, zoals bonnetjes, telstroken, agenda's, verstuurde en ontvangen rekeningen en zelfs aantekeningen en kladjes. Voor gegevens van onroerende zaken geldt een bewaarplicht van tien jaar.

Aftrekposten

Bedragen die van het belastbaar inkomen afgetrokken mogen worden.

Auto

Kosten voor een auto die je gebruikt voor het werk zijn gedeeltelijk aftrekbaar.

B

Belasting

De belasting is een algemene verplichte betaling aan de overheid. Belastingen worden geheven op grond van de belastingwet. Met de belastinginkomsten financiert de staat onder andere collectieve goederen en diensten, zoals politie, sociale zekerheid en subsidies.

Belastingcontrole

De belastingdienst kan jouw bedrijfsadministratie komen controleren. Bij een algemene inspectie wordt je hele administratie doorgelicht. Bij een deelcontrole afdracht belastingen wordt gecontroleerd of de informatie die jij aan de fiscus hebt verstrekt, overeenkomt met je jaarrekening en facturen.

Belastingdienst

De belastingdienst is een overheidsorgaan dat de heffing en inning van belasting voor een staat verzorgt.

Bijtelling

Als je in een auto van de zaak rijdt en deze ook privé gebruikt, moet je voor dat privégebruik een bedrag verrekenen met de autokosten van de onderneming.

Btw

De belasting die een zelfstandige is verschuldigd over zijn omzet. Btw wordt geheven over de vergoedingen voor de goederen die een zelfstandige levert en de werkzaamheden of diensten die een zelfstandige verricht. De meeste zelfstandigen dienen het btw-tarief van 21 procent te rekenen bovenop hun vergoeding.

BV

Afkorting van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. BV is een rechtspersoon waarvan het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in aandelen die niet vrij overdraagbaar zijn; de aandelen staan op naam.

C

Consumptie

Zzp’ers die veel thuis werken kunnen een vergoeding krijgen voor consumpties onder werktijd, zoals koffie, fruit en soep.

Contributie en premies

De contributie van CNV Onderwijs is volledig aftrekbaar als bedrijfskosten. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

D

Doorwerkbonus

De doorwerkbonus is een heffingskorting die mensen moet stimuleren om door te blijven werken vanaf het jaar waarin zij 62 jaar worden.

E

Eenmanszaak

Een eenmanszaak is opgericht door en eigendom van een persoon.

Energie-investeringsaftrek

Aftrekpost voor het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie.

F

Fiscus

De Belastingdienst.

H

Heffingskorting

Een bedrag dat in mindering wordt gebracht op de te betalen belasting.

I

Inkomstenbelasting

Als zzp’er moet je inkomstenbelasting betalen over de winst uit de eigen onderneming. Hiervoor moet de Belastingdienst jou als ondernemer zien.

K

Kamer van Koophandel

Een instelling van en voor het bedrijfsleven, die tracht bij te dragen aan een open ondernemingsklimaat. De KvK beheert de wettelijke registers van bedrijven en instellingen met rechtspersoonlijkheid.

Kantoor aan huis

Als je woont en werkt in hetzelfde pand, valt (een gedeelte van) het huis onder je privé- of ondernemingsvermogen. Als woon- en werkruimte te splitsen zijn, dan valt de werkruimte verplicht onder het ondernemingsvermogen. Als er sprake is van een ‘ kwalificerende werkruimte’ geldt een belastingaftrek van 4% van de verkoopwaarde van het gedeelte van de woning dat als werkruimte wordt gebruikt. Woon je in een huurhuis? Dan is een evenredig deel van de huur en de huurderlasten (gas, water en licht) op te voeren als aftrekpost.

Kleine-ondernemersregeling

Regeling voor ondernemers die per saldo weinig btw hoeven te betalen, waarmee het zo kan zijn dat er (bijna) geen btw meer hoeft te worden betaald of dat de administratieve verplichtingen voor de btw vervallen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Als je in 2010 een bedrag tussen € 2.200 en € 300.000 investeert in bedrijfsmiddelen voor jouw onderneming, dan kun je in aanmerking komen voor deze aftrekpost.

L

Lijfrente

Levensverzekering.

M

Meewerkaftrek

Onderdeel van de ondernemersaftrek. Als jouw partner onbetaald meewerkt, kun je na afloop van het jaar een bedrag aftrekken van de winst.

Milieu-investeringsaftrek

Zie energie-investeringsaftrek.

MKB-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling geldt als je als ondernemer aan het urencriterium voldoet. In 2009 is de vrijstelling 10,5% van de winst, nadat je deze hebt verminderd met de ondernemersaftrek.

N

Nabestaandenlijfrente

Uitkering voor nabestaanden.

O

Omzetbelasting

Zie btw.

Ondernemersaftrek

Het bedrag dat wordt afgetrokken van de winst, na een eventuele toevoeging aan de oudedagsreserve. De ondernemersaftrek bestaat uit de volgende onderdelen: zelfstandigenaftrek en startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, de stakingsaftrek en MKB-winstvrijstelling.

Oudedagslijfrente

Lijfrente-uitkering tot uw overlijden. De uitkering mag niet later ingaan dan het jaar waarin je zeventig wordt.

Oudedagsvoorziening

Inkomen voor na het pensioen. Onder andere: aow, lijfrente, oudedagsreserve, pensioenverzekering.

Oudedagsreserve

Bedrag dat je opzij mag zetten om te sparen voor je oudedagsvoorziening. Over dat bedrag hoef je voorlopig geen belasting te betalen.

R

Rechtsvorm

De juridische vorm waarin de onderneming is gegoten.

S

Stakingsaftrek

Belastingaftrek voor als je jouw onderneming staakt.

Speur- en ontwikkelingswerk aftrek

Aftrek voor zzp’ers die minimaal 500 uur besteden aan werk dat bij een S&O-verklaring is aangemerkt als speur- en ontwikkelingswerk.

Startersaftrek

Een verhoging van de zelfstandigenaftrek.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Een verhoging van de zelfstandigenaftrek.

T

Taks

Belasting.

Toeslag

Een bijdrage van de overheid. Er zijn vier toeslagen: huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag.

U

Urencriterium

Een van de eisen van de Belastingdienst om te bepalen of jij wel echt een zelfstandig ondernemer bent. Als je voldoet aan het urencriterium (1225 uur per jaar) dan heb je recht op aftrekposten.

V

VAR

‘Verklaring arbeidsrelatie’ van de belastingdienst die aangeeft dat je als zelfstandig ondernemer werkt en niet in een dienstverband.

Verloning

Soms loop je als freelancer of artiest een klus mis, omdat de Belastingdienst jou niet als ondernemer ziet. Veel opdrachtgevers zijn namelijk huiverig om mensen zonder VAR in te huren. Verloning kan dan uitkomst bieden. Je kunt dit vergelijken met een uitbetaling via het uitzendbureau. Je hebt als freelancer of artiest een contract met een verloningsbureau (ook wel payroll-bureau genoemd). Het bureau int jouw salaris en draagt alle premies en sociale lasten af. Je hebt geen administratieve rompslomp, maar krijgt wel gewoon betaald. Let op: het payroll-bureau int ook nog courtagekosten, dus dat bedrag gaat nog wel af van jouw inkomsten.

Vermogen

De waarde van alle bezittingen, verminderd met de waarde van alle schulden.

Vermogensetikettering

Onderscheid aanbrengen tussen privé- en ondernemingsvermogen.

Z

Zelfstandigenaftrek

Belastingkorting voor zzp’ers die onder andere voldoen aan het urencriterium.

Zorgverzekering

Naast de premie van de zorgverzekering, betaalt iedereen in Nederland ook nog een inkomensafhankelijke premie. Deze betaal je niet aan de zorgverzekeraar, maar aan de overheid en de hoogte hangt af van je inkomen. Hoe hoger je inkomen, hoe hoger jouw bijdrage. Bij een werknemer wordt deze premie verrekend met het salaris. Als zzp’er krijg je hiervoor een voorlopige aanslag zorgverzekeringswet. Daarop staat hoeveel jij moet betalen. Later ontvang je nog een definitieve aanslag.

Zwangerschaps-uitkering

Vrouwelijke zelfstandigen hebben wettelijk recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal zestien weken. De uitkering in de zogeheten Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling) bedraagt maximaal het wettelijk minimumloon.