Bijstand

Inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschikt raken betekent voor een zzp’er geen inkomsten. Een zelfstandige betaalt geen premies voor de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en kan dus ook geen aanspraak maken op een uitkering. Veel zelfstandigen komen in problemen als zij ziek worden of arbeidsongeschikt raken, omdat ze niet genoeg financiële reserve hebben opgebouwd. Het risico voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid is op verschillende manieren op te vangen. Bescherm jezelf tegen inkomensverlies.

Let op: voor sommige zzp’ers geldt een uitzondering. Bepaalde arbeidsverhoudingen zijn wel opgenomen in de ziektewet en WIA: de zogenaamde ‘fictieve dienstbetrekkingen’ voor bijvoorbeeld musici of artiesten. Ook geldt er een uitzondering voor zelfstandigen die voor 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en verzekerd waren voor de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ). Lees meer over de WAZ op de website van het UWV.

Voor starters: Voortzetten verzekeringen bij UWV

Als beginnend ondernemer kan je vrijwillig de ziektewet- en WIA-verzekering voortzetten bij het UWV. Je moet dit binnen 12 weken regelen. Het UWV moet jou zonder medische keuring accepteren. Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

Voor starters: vangnetverzekering

Voor zelfstandigen die vanwege hun gezondheid, leeftijd of medische voorgeschiedenis door particuliere verzekeraars worden geweigerd of te maken krijgen met uitsluitingen en hoge premies, is een vangnetverzekering ontwikkeld. Deze vangnetverzekering heeft een wachttijd van 2 jaar en keert alleen bij volledige arbeidsongeschiktheid uit.

Indien arbeidsongeschiktheid in de eerste vijf jaar na afsluiting van deze verzekering optreedt, is de dekking beperkt tot maximaal 5 jaar. Indien arbeidsongeschiktheid optreedt na vijf jaar, dan vindt dekking plaats tot 65 jaar.

De premie voor deze verzekering zal liggen tussen 2.000 en 2.500 euro per jaar. De hoogte van de premie is afhankelijk van een aantal factoren: het verzekerde bedrag, de wachttijd, de indexatie van de uitkering, het arbeidsongeschiktheidsciterium, de leeftijd bij aanvang, de gekozen eindleeftijd (meestal 65 jaar) en het beroep. De premie is fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Deze verzekering geldt alleen voor startende zelfstandigen die binnen 3 maanden na hun start volgens de verzekeringsmaatschappijen niet of moeilijk verzekerbaar blijken te zijn. Het voordeel van deze vangnetverzekering ten opzichte van andere particuliere verzekeringen is dat geen medische keuring aan deze verzekering voorafgaat. Het nadeel is dat deze vangnetverzekering pas na een wachttijd van twee jaar uitkeert.

Particuliere verzekeringen

Je kunt bij een verzekeraar een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Voordat je dit doet, is het zinvol om over een aantal punten na te denken:

  1. Maak voor jezelf duidelijk wat je wilt en zet die punten op een lijstje.
  2. Bedenk hoeveel inkomen je echt nodig hebt (dus bepaal de hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid).
  3. Bepaal het ‘verzekerd inkomen’. Veel maatschappijen toetsen het verzekerd inkomen aan het inkomen dat je daadwerkelijk in de voorgaande jaren verdiend hebt. Let daar op!
  4. Let op het arbeidsongeschiktheidscriterium dat de maatschappij hanteert. Als je kiest voor bijvoorbeeld ‘passende arbeid’, dan moet je misschien ander werk gaan doen dan je nu doet. Kies je voor ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’, dan is de kans groter dat je arbeidsongeschikt wordt verklaard bij een bepaalde ziekte.
  5. Bepaal de wenselijke eigen-risicotermijn. Bedenk daarbij: kan ik met eigen middelen een bepaalde periode overbruggen of lukt dat niet?
  6. Hoelang wil je dat de uitkering doorloopt? Soms is die gemaximeerd op een bepaald aantal jaar of loopt de uitkering tot een bepaalde leeftijd. Er zijn ook verzekeringen die voorzien in een uitkering tot 65 jaar.
  7. Wordt de uitkering geïndexeerd? In de loop der jaren wordt alles duurder. Je kunt ervoor kiezen om de hoogte van de uitkering mee te laten stijgen.
  8. Bepaal de dekking van de verzekering. Er zijn verzekeringen die alleen arbeidsongeschiktheid als gevolg van bepaalde ziekten dekken, de zogeheten critical-illness verzekeringen. Deze zijn vaak goedkoper dan verzekeringen die alles dekken.
  9. Welke extra diensten biedt de maatschappij? Soms kan je tijdens de looptijd van de verzekering het verzekerd inkomen verhogen. Daarnaast bieden maatschappijen vaak re-integratiedienstverlening aan. Ook dat bepaalt de kwaliteit van de verzekering!
  10. Al deze punten bepalen voor een belangrijk deel de kwaliteit, maar ook de prijs van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Vraag dus altijd meerdere offertes aan en vergelijk ze op basis van deze criteria en de hoogte van de premie!

Collectiviteit

Een variant op de verzekeringen die je persoonlijk kunt afsluiten bij verzekeraars, is het afsluiten van een verzekering via een collectiviteit. Bij het afsluiten van een dergelijke verzekering, zijn de vragen hierboven ook relevant. Onderzoek jouw eigen wensen betreffende de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bij een collectiviteit sluit je samen met anderen een verzekering af. Feitelijk geldt de macht van het getal: doordat je met meerderen bent, is jouw premie lager of krijg je extra voordelen.

Regel je niets en je raakt arbeidsongeschikt, dan is de bijstand je allerlaatste optie. Deze krijg je echter pas als je eerst eigen kapitaal hebt opgemaakt en je niet kunt terugvallen op het inkomen van jouw partner. Lees meer over bijstand voor zzp’ers.

Ben je vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering begonnen als zzp’er? Als je opnieuw arbeidsongeschikt raakt, kan je terugvallen op je oude uitkeringsrechten. Lees meer over starten vanuit een uitkeringssituatie.