Veelgestelde vragen HBO

Flexibele arbeidsovereenkomsten

Is het mogelijk afspraken over de omvang van de flexibele schil te maken met de medezeggenschap op faculteitsniveau?

De bedoeling van cao-partijen is het mogelijk maken van maatwerkafspraken met de lokale vertegenwoordiging. De cao specificeert dat niet en sluit niet uit dat er decentraal wordt bepaald dat er op faculteits-/deelraadniveau afspraken worden gemaakt. Het is echter wel de CMR die uiteindelijk de afspraken vaststelt.

Hoe verhoudt de afspraak in artikel V3-a, dat de werkgever als onderdeel van de hoofdlijnen van de begroting in overleg met de PMR vaststelt welke contractvormen anders dan artikel D-2- en artikel D-3 noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de hogeschool, zich tot de wettelijke bepalingen omtrent het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting?

De afspraak is bedoeld om de PMR een aanvullend instemmingsrecht te geven ten aanzien van de flexibiliteit die nodig is om het bedrijfseconomisch risico op te vangen. Dat wordt geborgd door de medezeggenschap op dit specifieke punt instemmingsrecht te verlenen. Het instemmingsrecht op hoofdlijnen is verder ongewijzigd. Er is dus geen dubbele inbreng of verantwoordelijkheid.

Blijft het oude artikel D-3 gehandhaafd, zolang er nog geen afspraken zijn gemaakt met de MR?

Het oude artikel D-3 is met ingang van 1 april 2018 vervallen. Ook als er vooralsnog geen inwerkprogramma is afgestemd met de MR, is het nieuwe D-3-model van toepassing. Bestaande arbeidsovereenkomsten van voor die datum op basis van artikel D-3 blijven intact.

Als de werknemer is aangesteld voor de duur van een project en het project loopt uit, is verlenging van het contract mogelijk?

De duur van het project en daarmee de duur van de arbeidsovereenkomst moet van tevoren scherp zijn bepaald. Het is een reëel risico dat een project uitloopt, maar dat is geen grond om de arbeidsovereenkomst te verlengen voor de duur van die uitloopperiode.

Hoe moet worden omgegaan met individuele inwerktrajecten in relatie tot generiek beleid?

Op hogeschoolniveau moet beschreven worden wat het inwerken behelst. Dat verschilt per functie. Afhankelijk daarvan worden ijkpunten/meetmomenten bepaald. Het moet duidelijk zijn wat er van de werknemer verwacht wordt en wat de lengte van het inwerktraject is.

Is het mogelijk om een werknemer, die een langdurig professionaliseringstraject ingaat, te vervangen door een werknemer op basis van artikel D-4?

Op basis van artikel D-4 is het mogelijk tijdelijk een werknemer ter vervanging aan te stellen. Daarbij geldt wel de maximumtermijn van twee jaar.

Is het mogelijk om de arbeidsovereenkomst op basis van artikel D-3 te verlengen indien de werknemer wegens ziekte niet beoordeeld kon worden?

Ja, indien als gevolg van ziekte van de werknemer de beoordeling niet heeft kunnen plaatsvinden, wordt de oorspronkelijk bepaalde tijd van de arbeidsovereenkomst in overleg tussen werkgever en werknemer verlengd met een periode van maximaal een half jaar om de werkgever de gelegenheid te geven alsnog het functioneren van de werknemer te kunnen beoordelen.

Hoe moet worden omgegaan met artikel D-3 op het moment dat er nog geen met de MR afgestemd inwerkprogramma is?

Sociale partners gaan ervan uit dat hogescholen met degelijke inwerkprogramma’s werken, zie daartoe artikel M-1-c van de vorige cao. Het ontbreken van een inwerkprogramma is geen reden om een D-3 oude stijl te hanteren. Voor geval de afstemming tussen hogeschool en MR over het inwerkprogramma nog gaande is, zou bij het aangaan van een nieuw dienstverband als voorlopige oplossing een individuele afspraak over het inwerkprogramma kunnen worden gemaakt, om op basis daarvan de duur van D-3 nieuw te bepalen.

Wat wordt bedoeld met zwaarwegende bedrijfsmatige belangen?

Het begrip “zwaarwegende bedrijfsmatige belangen” is niet gedefinieerd in de cao. Het moet gaan om een serieuze calamiteit, bijv. een onvoorzien snelle krimp van een opleiding of een ander bedrijfseconomisch risico, waardoor de continuïteit van de opleiding of de hogeschool in het geding komt.

Wat wordt verstaan onder externe financiering in artikel D-4, lid 3?

Bij externe financiering valt te denken aan onderzoeksgeld dat tijdelijk, aanvullend – buiten de lumpsum om – wordt verstrekt. In geval van twijfel over de vraag of sprake is van externe financiering, is het raadzaam dat het College van Bestuur daar samen met de PMR een standpunt over inneemt.

Wat wordt verstaan onder aangewezen projecten en onder additionele gelden?

Dat bepalen de hogeschool en MR gezamenlijk. Gedacht kan worden aan geld dat intern geoormerkt is voor specifieke projecten.

Hoe verhoudt de afspraak over het omlaag brengen van de omvang van de flexibele schil zich tot hogescholen waar de flexibele schil al laag is?

De mate van benodigde (lees uitlegbare) flexibiliteit verschilt per hogeschool. Op sectorniveau zal worden bekeken of de afspraken hebben geleid tot een daling van het percentage niet-vaste contracten. Hogescholen met een kleine flexibele schil hebben de verplichting deze zo laag mogelijk te houden.

Ziet de mogelijkheid van tussentijds opzeggen zowel op D-3 als D-4, indien de duur langer is dan één jaar?

Ja, dat geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die langer dan 1 jaar duren.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Uitzendarbeid

Artikel B-4: Werknemers in dienst van een rechtspersoon waarover de hogeschool zeggenschap heeft, alsmede uitzendkrachten en gedetacheerden, die binnen de hogeschool aan de kernactiviteiten als bedoeld in artikel B-1, lid 1 meewerken, hebben recht op beloning conform de cao-hbo, inclusief toelagen en onkostenvergoedingen en de werkgeversbijdrage pensioenpremie, ongeacht of zij wel of geen vakkracht zijn.

Wat is de ratio achter deze cao-bepaling?

Een belangrijk motief achter deze afspraak is gelijkschakeling op loonniveau van de uitzendkracht in vergelijking met de kosten van een werknemer in loondienst. Daarom is afgesproken dat uitzendkrachten ook recht hebben op de toelagen uit de cao-hbo, onkostenvergoedingen en de werkgeversbijdrage pensioenpremies. Cao-partijen gaan nog in gesprek over de invulling van dat laatste onderdeel. De bepalingen uit de opvolger van de Wet werk en zekerheid, de Wet arbeidsmarkt in balans, worden hierbij betrokken.

Geldt de afspraak, gelijke beloning bij gelijk werk ook voor freelancers?

Nee, de afspraak geldt niet voor zzp’ers. Daar maken hogescholen andere afspraken mee. Wel moet rekening worden gehouden met de bedoeling van cao-partijen dat concurrentie op arbeidsvoorwaarden moet worden voorkomen.

Wat wordt bedoeld met activiteiten van kennelijk kort tijdelijke aard in relatie tot uitzendarbeid?

Het gaat om het echte uitzendwerk, vervanging bij ziekte of zwangerschap en tijdelijke inhuur voor functies die de hogeschool regulier in huis heeft. Het is dus niet mogelijk een uitzendkracht voor langere tijd in de hogeschool werkzaam te laten zijn.

Wat wordt bedoeld met de afspraak dat uitzendkrachten door de werkgever voor wat betreft de systematiek van taaktoedeling op dezelfde wijze worden behandeld als werknemers die onder de cao vallen?

Daarmee wordt bijvoorbeeld bedoeld dat uitzendkrachten die worden ingezet in het onderwijs dezelfde hoeveelheid betaalde voorbereidings- en nakijkuren krijgen als docenten die in dienst zijn van de hogeschool.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Professionalisering/duurzame inzetbaarheid

Kan het interne opleidingsaanbod ook onder het professionaliseringsbudget worden gebracht?

Ja, dat is mogelijk, met inbegrip van de organisatorische kosten voor zover die voor het opleiden van het eigen personeel gelden.

Vallen de vervangingskosten nu ook onder de 6% die de hogeschool minimaal aan professionalisering uitgeeft?

Ja, onder voorwaarde dat daadwerkelijk vervanging plaatsvindt.

Wat is er gewijzigd in de DI-regeling?

In de cao 2020 is het volgende gewijzigd in de DI-regeling:

De werkgever zorgt ervoor dat het basisrecht aan DI-uren in de jaartaak wordt vrijgesteld.

De werknemer legt verantwoording af over de aanwending van en het effect van de DI-uren in de gebruikelijke gesprekscyclus. Wanneer DI-uren worden ingezet voor werk binnen de hogeschool of wanneer het belang van de organisatie zich verzet tegen de aanwending, is goedkeuring van de werkgever noodzakelijk.

Het opsparen van uren voor duurzame inzetbaarheid kan niet meer. Opgebouwde spaartegoeden daterend van vóór 1 september 2020 worden zoveel mogelijk besteed in een periode van 3 jaar aan DI-gerelateerde doelen. Voor gespaarde DI-uren die na 3 jaar overblijven, zullen alternatieve aanwendingsmogelijkheden worden geboden volgens het keuzemenu arbeidsvoorwaarden. Daaronder wordt mede begrepen de mogelijkheid om extra pensioen te sparen in het kader van het nieuwe pensioenakkoord.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Functiewaardering

Hoe werkt de afspraak dat de eerste stap eraf gaat?

Nieuwe medewerkers die een functie krijgen waarvoor een mastergraad gevraagd wordt, moeten ingeschaald worden in minimaal schaal 11.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}