Specifieke onderwerpen (G)MR

Theatersport voor de MR

Zoek je een leuke en toch leerzame invulling van een avond met alle MR’en? Of alle MR’en en de directies? Dan is theatersport een goede invulling.

Tijdens de theatersport laten we de deelnemers een aantal herkenbare situaties binnen de medezeggenschap uitbeelden. Of  eens in de rol van een ander kruipen. Samen ontdekken we wat er bij medezeggenschap kan spelen en hoe je daar anders mee om kan gaan.

In overleg met de opdrachtgever bepalen we samen of we de theatersport open en spontaan inzetten of dat het al op een thema wordt gericht, bijvoorbeeld communiceren of overtuigen en beïnvloeden. Bij het laatste thema gaan we bijvoorbeeld een aantal beïnvloedingstechnieken uitspelen. Men gaat hierdoor merken dat er meerdere technieken  zijn, en hoe het voelt om ze te gebruiken in de praktijk. En daarmee kunnen deelnemers hun scala aan beïnvloedingstechnieken voor het werk in de MR vergroten. Het zorgt in elk geval voor een avond waarin mensen kunnen lachen, en waarin er ook even op een andere en frisse manier met medezeggenschap omgegaan kan worden.

Voor wie?
Voor (G)MR’en in het primair en voortgezet onderwijs.

Aanmelden theatersport voor de (G)MR

De bijeenkomst wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor theatersport voor de (G)MR.

Meer informatie? Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

Wet versterking bestuurskracht, wat betekent dat?

Sinds 1 januari 2017 is de wet versterking bestuurskracht van kracht. In de wet staan aanvullingen op de WPO, de WEC en de WVO en wijzigingen in de WMS. Die aanvullingen en wijzigingen hebben vooral betrekking op de relatie tussen bestuurders, toezichthouders en de MR. Daarnaast zijn de regels rond geschillen over de WMS gewijzigd.

Wil je snel weten wat er in die nieuwe wet staat en wat de betekenis daarvan is voor jouw MR? Dan is deze uitleg van één uur iets voor jouw MR. In de prijs is inbegrepen dat je reglement wordt gecheckt op de nieuwe wet.

Voor wie?
Voor leden van de (G)MR en OPR in het primair en het voortgezet onderwijs die willen weten wat er veranderd is en wat dat betekent voor hun rol.

Resultaat
Na afloop van de uitleg:

 • weet je welke wijzigingen er in de wetten zijn aangebracht
 • heb je zicht op wat die wijzigingen voor jouw werk in de (G)MR of OPR betekent

Aanmelden training wet versterking bestuurskracht

De uitleg wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De duur van de uitleg is een uur.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de training wet versterking bestuurskracht.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

MR en GMR: Help we gaan fuseren!

We gaan fuseren met een andere school!

Een scholenfusie is ingrijpend voor kinderen, ouders en personeel. Nieuwe klassen, een andere locatie, een nieuwe naam, een nieuw schoolplan en nieuwe collega’s  om mee samen te werken.  In deze bijeenkomst krijg je als MR‘en (en bestuur) zicht op het verloop van een fusieproces (daar zijn regels voor), over de onderwerpen waarmee je geconfronteerd wordt en over de rol van de MR’en.

We gaan fuseren met een ander bestuur!

Een besturenfusie lijkt minder ingrijpend voor kinderen, ouders en personeel. Niet de MR’en zijn gesprekspartner, maar de GMR’en. In deze bijeenkomst krijg je als GMR‘en (en bestuur) zicht op het verloop van een fusieproces (daar zijn regels voor), over de onderwerpen waarmee je geconfronteerd wordt en over de rol van de GMR’en. Voor het personeel kunnen er rechtspositionele consequenties zijn, er komt een nieuw bestuur (voor het personeel dus een nieuwe baas), nieuwe statuten, een nieuwe bestuurscultuur, een nieuw personeelsbeleid met mogelijk andere verplichtingen.

Tijdens een bijeenkomst op jouw eigen locatie krijg je tips en attentiepunten, zodat je zicht krijgt op het proces en, en dat is vaak een onvoldoende belichte factor, de interne en externe communicatie over de fusievoornemens.
Uiteraard kun je interactief deelnemen door jouw vragen aan de orde te stellen.
Een discussie naar aanleiding van de voorlichting brengt jouw zorgen (emotionele aspecten) en aandachtspunten (technische aspecten) naar boven.

Voor wie?
Voor (G)MR’en in het primair en voortgezet onderwijs.

Aanmelden training scholenfusie of besturenfusie

De duur van de bijeenkomst is 1,5-2 uur en wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de (G)MR-training scholenfusie of besturenfusie.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

MR en GMR: Help we krijgen een reorganisatie!

Steeds vaker worden (G)MR’en geconfronteerd met een reorganisatie. Vaak in combinatie met een personeelsreductie. Dat kan door leerlingendaling, het efficiënter maken van de schoolorganisatie, ontwikkelingen in de visie op onderwijs of  door bezuinigingen via het regeringsbeleid.  De GMR heeft een belangrijke rol in het proces dat dan volgt.

In deze bijeenkomst voor (G)MR leden en/of voor alle medewerkers in een organisatie krijg je informatie over het proces dat gaat spelen. En ook over de gevolgen die daaruit voort kunnen vloeien. Uiteraard kun je interactief deelnemen door jouw vragen aan de orde te stellen.

Een discussie naar aanleiding van stellingen brengt je zorgen en aandachtspunten naar boven, waardoor je jouw (G)MR en je bestuur informatie geeft over wat er in de achterban leeft.

Voor wie?
Voor MR’en en GMR’en in het primair en voortgezet onderwijs.

Aanmelden training reorganisatie in het PO of VO

De bijeenkomst wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de (G)MR-training reorganisatie in het PO of VO.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

MR en ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is een hot item. Ouderbetrokkenheid levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Dit blijkt uit een onderzoek van Professor John Hattie uit Nieuw Zeeland. Maar hoe zorg je voor ouderbetrokkenheid? Deze bijeenkomst geeft de aanpak van ouderbetrokkenheid een flinke boost.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is voor directeuren, MR’en en ouderraden/ouderverenigingen of stichtingen.

Aanmelden MR-training ouderbetrokkenheid

De uitleg wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de MR-training ouderbetrokkenheid.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

MR en social media

Social media nemen een steeds prominenter plaats in in de communicatie. Dat is niet alleen buiten de school zo, maar ook in de school. Social media worden door scholen gebruikt om het contact met leerlingen en ouders, maar ook met de buitenwereld te onderhouden. Leerlingen en personeel gebruiken social media zowel voor school als voor zichzelf. Maar waar liggen de grenzen tussen gebruik voor school en privé.

De vraag is vooral: hoe kun je als medezeggenschapsraad op het gebied van social media je zorg voor veiligheid en welzijn van kinderen, ouders en personeel vormgeven. Daarbij verlies je dan niet uit het oog wat de mogelijkheden van social media voor het onderwijs (kunnen) zijn. Wat zijn de ontwikkelingen en waar moet je op letten als je school beleid rond social media ontwikkelt.

Voor wie?
Deze bijeenkomst is voor MR’en in het primair en voortgezet onderwijs.

Aanmelden MR-training social media

Deze bijeenkomst heeft een duur van 1,5-2 uur en wordt op maat op jouw eigen locatie aangeboden. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de MR-training social media.

Meer informatie?
Wil je meer weten of heb je andere vragen? Stuur een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 17485.

MR: Arbo en veiligheid

Wat moet en kan er allemaal in de school geregeld worden op het gebied van arbobeleid? Is er geld voor? Hoe houden we overzicht? Waar moeten we op letten? De Arbocatalogus is een praktisch hulpmiddel bij het maken van afspraken op de werkvloer over goede arbeidsomstandigheden. Er worden momenteel vier arbocatalogi ontwikkeld en wel voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het mbo en het hbo.

Voor wie?
Voor leden van MR en GMR in het primair- en voortgezet onderwijs.

Resultaat
In de training Arbocatalogus krijg je antwoord op de vragen:

 • Wat zijn de belangrijkste punten uit de arbowetgeving/arbobesluit?
 • Welke wettelijke rol speelt de MR bij arbobeleid?
 • Hoeveel geld wordt er gereserveerd voor arbobeleid?
 • Welke zaken zijn geregeld in de arbocatalogus?
 • Welke zaken wil jouw (G)MR belichten?
 • Verdere uitwerking van de gekozen onderwerpen
 • Wat is je plan van aanpak voor de toekomst?

Aanmelden MR-training Arbo en veiligheid

De training wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de MR-training Arbo en veiligheid.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar infoacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1747.

EHBM voor directies (Eerste Hulp Bij Medezeggenschap)

MR trainingen voor directeuren? Die kennen de regels en het spel toch? Bestuurders willen op basis van de “Code goed bestuur” en het “Advies goede medezeggenschap” ouders en personeel (en leerlingen in het VO) serieus betrekken bij het spel van de balans. De balans tussen de belangen van een ieder in de school.

Trainers van CNV Connectief Academie horen van (G)MR-leden die deelnemen aan een basistraining vaak: “Zou onze directeur dit ook weten?”. Daarom biedt CNV Connectief Academie een speedtraining EHBM (Eerste hulp bij medzeggenchap). Naast kennis van de bevoegdheden is er ook aandacht voor verwachte houding en professioneel medezeggenschapsgedrag.

Voor wie?
Voor leidinggevenden in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Aanmelden MR-training voor directies

De training heeft een duur van 1,5-2 uur en kan bijvoorbeeld worden ingepland tijdens een directeurenberaad. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de MR-training voor directies.

Meer informatie?
Wil je meer weten of heb je andere vragen? Kijk op www.cnvs.nl, stuur een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Specifieke onderwerpen OR

Wet versterking bestuurskracht, wat betekent dat?

Sinds 1 januari 2017 is de wet versterking bestuurskracht van kracht. In de wet staan aanvullingen op de WEB.
Die aanvullingen en wijzigingen hebben vooral betrekking op de relatie tussen bestuurders, toezichthouders en de OR. Daarnaast is de instemmingsbevoegdheid op hoofdlijnen van de begroting opgenomen en zijn wat regels voor de deelnemersraad aangepast.

Wil je snel weten wat er in die nieuwe wet staat en wat de betekenis daarvan is voor jouw OR? Dan is deze uitleg van één uur iets voor jouw OR.

Voor wie?
Voor leden van de OR in het MBO die willen weten wat er veranderd is en wat dat betekent voor hun rol.

Resultaat
Na afloop van de uitleg:

 • weet je welke wijzigingen er in de wetten zijn aangebracht
 • heb je zicht op wat die wijzigingen voor jouw werk in de OR betekent

Aanmelden training wet versterking bestuurskracht

De uitleg wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De duur van de uitleg is een uur.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de training wet versterking bestuurskracht.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

OR: Fusie, reorganisatie en sociaal plan

Steeds vaker worden OR’en geconfronteerd met een reorganisatie. Vaak in combinatie met een personeelsreductie. Dat kan door leerlingendaling, het efficiënter maken van de schoolorganisatie, ontwikkelingen in de visie op onderwijs, fusie of  door bezuinigingen door het regeringsbeleid.  De OR heeft een belangrijke rol in het proces dat dan volgt, omdat de OR advies moet geven op het reorganisatieplan. Maar ook de vakbonden spelen een rol in deze besluiten, omdat er vaak rechtspositionele gevolgen aan verbonden zijn.

In deze bijeenkomst voor de OR krijg je informatie over het proces dat gaat spelen. En ook over de gevolgen die daaruit voort kunnen vloeien. We gaan in op de rol van de OR en op de rol van de vakbonden.

Voor wie?
Voor OR’en in het MBO.

Aanmelden OR-training fusie, reorganisatie en sociaal plan

De bijeenkomst wordt op maat op jouw eigen locatie aangeboden. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt het programma daar op af. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de OR-training fusie, reorganisatie en sociaal plan.

Meer informatie?
Wil je meer weten of heb je andere vragen? Stuur een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

 

OR: Planlast en administratie

Veel docenten klagen over de toegenomen werkdruk door de planlast en het moeten vastleggen van gegevens. Docenten ervaren dat ze minder tijd stoppen in lesvoorbereidingen, doordat de tijd al grotendeels is besteed aan de administratie. Dit komt de kwaliteit niet ten goede, ook al zijn het vaak goed bedoelde kwaliteitsmaatregelen. Vaak heeft men op school geen zicht meer waar deze eisen vandaan komen: intern (we willen zelf deze gegevens hebben), vanuit een bestuur of samenwerkingsverband of vanuit de inspectie. 

CNV Onderwijs wil en kan uw school, team, of bestuur helpen weer goed zicht te krijgen op de doelen en uitvoering van de plannen en administratie, en hierover met elkaar in gesprek te gaan. Wij organiseren hier verschillende activiteiten over : een korte workshop, een studiedag of een sessie met directeuren van een schoolbestuur. Deze bijeenkomsten kunnen u helpen om kritisch te kijken of u nog wel vastlegt wat vastgelegd moet worden, of dat er teveel wordt geregistreerd. Is het een middel of een doel op zich? We maken hierbij gebruik van:

 • Inspectiekader en opmerkingen van de inspectie op bijeenkomsten van CNV Onderwijs  met daarin een uitleg van hun wensen en eisen.
 • Voorbeelden van good practices.
 • Informatie en achtergrond om de discussie te voeden en op school- of bestuursniveau hierover verder te denken en aanpassingen te maken.
 • Gesprek/discussie over het doel van meten.

Voor wie?
Dit trainingsaanbod kan geschikt worden gemaakt voor diverse doelgroepen: grotere groepen op studiedagen, personeelsleden en directie van een school, directeuren en staf van bestuursbureau’s. Ook kan het gericht worden op de OR om dit onderwerp goed voorbereid bespreekbaar te maken.

Aanmelden OR-training planlast en administratie

De training wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de OR-training planlast en administratie.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

 

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Specifieke onderwerpen OPR

Wet versterking bestuurskracht, wat betekent dat?

Sinds 1 januari 2017 is de wet versterking bestuurskracht van kracht. In de wet staan aanvullingen op de WPO, de WEC en de WVO en wijzigingen in de WMS. Die aanvullingen en wijzigingen hebben vooral betrekking op de relatie tussen bestuurders, toezichthouders en de MR. Daarnaast zijn de regels rond geschillen over de WMS gewijzigd.

Wil je snel weten wat er in die nieuwe wet staat en wat de betekenis daarvan is voor jouw MR? Dan is deze uitleg van één uur iets voor jouw MR. In de prijs is inbegrepen dat je reglement wordt gecheckt op de nieuwe wet.

Voor wie?
Voor leden van de (G)MR en OPR in het primair en het voortgezet onderwijs die willen weten wat er veranderd is en wat dat betekent voor hun rol.

Resultaat
Na afloop van de uitleg:

 • weet je welke wijzigingen er in de wetten zijn aangebracht
 • heb je zicht op wat die wijzigingen voor jouw werk in de (G)MR of OPR betekent

Aanmelden training wet versterking bestuurskracht

De uitleg wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De duur van de uitleg is een uur. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de training wet versterking bestuurskracht.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}