Organisatie en functioneren van de (G)MR

MR en invloed

Lang niet alle medezeggenschapsraden zijn tevreden met de feitelijke invloed die ze hebben. Men vindt dat de eigen invloed te weinig is, of te laat. Nu kun je hier iets aan doen.

Inhoud van de training MR en invloed

De invloed van een medezeggenschapsraad (MR, GMR, OR) hangt af van de volgende factoren:

 • kennis van zaken (wettelijke bevoegdheden, belangrijke bevoegdheden kennen zoals termijnen, informatierecht, initiatiefrecht)
 • het hebben van een eigen visie op medezeggenschap en een positiekeuze (hoe en wanneer willen wij betrokken zijn, of vanuit welke speerpunten en criteria beoordelen we het voorgestelde beleid?)
 • een aantal vaardigheden zoals duidelijk communiceren, onderhandelen, omgaan met druk en conflicten e.d.
 • spreken namens de achterban. Een raad die spreekt namens zijn achterban heeft duidelijke en grotere invloed dan een raad waar alleen de eigen leden hun mening geven.

Voor wie?
Voor MR’en in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Aanmelden training MR en invloed

In de cursus MR en invloed gaan we met deze thema’s aan de slag, zodat je beter in staat bent jouw invloed als raad te vergroten. Tijdens een cursus van een dagdeel kun je kiezen voor twee van de vier bovengenoemde onderwerpen. Je kunt bijvoorbeeld ook een cursus van een hele dag aanvragen, of twee losse dagdelen, en aandacht geven aan alle thema’s. Het uiteindelijke programma en de invulling van de gekozen thema’s wordt altijd vooraf met de trainer besproken en op jouw wensen afgestemd. We werken altijd op maat. Vraag naar de mogelijkheden!

De training wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de maatwerktraining MR en invloed.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

Medezeggenschap 2.0

In veel scholen denken en beslissen personeelsleden en ouders volop mee. En dat gebeurt niet alleen in de MR. Er zijn bijvoorbeeld klankbordgroepen, commissies, een ouderraad en werkgroepen. Is de MR dan nog wel nodig? Alle betrokkenen hebben toch al kunnen meepraten? In deze cursus denken we na over de rol van de MR. Hoe kan je gebruik maken van de bevoegdheden van de MR om meedenken en beslissen door ouders en personeel te ondersteunen? Welke meerwaarde heeft de MR in een relatief platte en transparante organisatie?

Zonder MR gaat er een belangrijke onafhankelijke kracht in de school verloren. Het is wel de vraag hoe je die kracht in deze tijd het beste in kunt zetten. Misschien verandert de rol van de MR wel. Je zou bijvoorbeeld minder beslissingen namens je achterban kunnen nemen, en meer afspraken maken over op welke manier ouders en personeel betrokken moeten worden. Voordat je instemt of adviseert over een besluit kijk je dan vooral of ouders en personeel voldoende inspraak hebben gehad.
Of jullie MR klaar is voor deze rol, hoe je die aanpakt, wat de kansen en de risico’s zijn en met welke wettelijke kaders je rekening moet houden, daarover gaat deze cursus.

Voor wie?
Voor leden van MR en GMR in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het hbo.

Aanmelden training medezeggenschap 2.0

De bijeenkomst wordt op maat bij jou op locatie aangeboden.
De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de maatwerktraining medezeggenschap 2.0.

Meer informatie? Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

Ontwikkelingen in de medezeggenschap: Training voor (ambtelijk) secretarissen uit het onderwijs

Deze training is een verdieping op de al bekende basiscursussen over wet- en regelgeving voor MR- en GMR-leden, die je als ambtelijk secretaris waarschijnlijk ook al regelmatig bijwoont.

In deze korte verdiepende training komt aan bod:

Actuele Wet en regelgeving

 • Welke ontwikkelingen ten aanzien van de medezeggenschap zijn er op korte en middellange termijn te verwachten?-
 • Welke wet-en regelgeving is momenteel aan het veranderen, en wat zijn de gevolgen voor de medezeggenschap?
 • Governance: Wat zijn nu precies de rollen van het college van bestuur, de raad van toezicht en de gmr en in welke volgorde hoort de besluitvorming van deze drie instituties te verlopen?
 • Kennisdeling: Als je in een relatief eenzame positie zit, zoals ambtelijk secretarissen doorgaans, is het van belang om regelmatig ervaringen uit te wisselen.

Voor wie?
Voor (ambtelijk) secretarissen van de GMR of de MR in de het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Aanmelden training (ambtelijk) secretarissen

Er is nog geen datum bekend voor deze training. Heb je interesse stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

MR en werkplan

Wil je als MR graag je eigen agenda bepalen? Heb je genoeg van de afwachtende, weinig initiatiefvolle houding? Zou je graag zelf willen weten wanneer je wat gaat bespreken? Zou je graag helder hebben wat nu eigenlijk belangrijk wordt gevonden door de MR-leden? Wil je meer structuur aanbrengen zodat de continuïteit ook beter gewaarborgd is als er weer leden vertrekken? Dan is het tijd voor een werkplan.

Voor wie?
Voor leden van de MR in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het hbo.

Resultaat
In de training MR en werkplan:

 • sta je stil bij wat belangrijk is voor jouw eigen MR en kies je een duidelijke richting
 • maak je een concept (digitaal) werkplan volgens een aangereikt format
 • maak je een planning voor de toekomst waarin duidelijk staat welk onderwerp wanneer aan bod komt, of bijvoorbeeld terugkomt voor evaluatie
 • hebben nieuwe leden meteen een houvast en structuur om mee te beginnen

Het activiteitenplan, zoals genoemd in de cao, kan gebruikt worden voor het aanvragen van faciliteiten.

Aanmelden training MR en werkplan

Het programma wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. Tijdens de training dient een laptop of computer beschikbaar te zijn. Als er een planning vanuit het bestuur beschikbaar is of er zijn beleidsstukken, neem die dan mee. Eventueel kun je met de trainer afspreken om een concept werkplan op te sturen voor tips en commentaar.
De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de training werkplan MR.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

MR en GMR : Missie en visie

Wil je als (G)MR weer een frisse start maken, na een fusie, na verkiezingen, of omdat het je motiverend lijkt? Heb je het idee dat de (G)MR nu een aantal leden bij elkaar is en zou je graag zien dat er een gezamenlijke gedachte ontstaat over medezeggenschap?
Dan is deze training iets voor jou.

Voor wie?
Voor leden van MR en GMR in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het hbo.

Resultaat
In de training Missie en visie:

 • krijg je een helder beeld van elkaars motivatie en beweegredenen voor het (G)MR-werk
 • ga je gezamenlijk verwoorden welk type raad je bent en wat je eigenlijk nastreeft. Je bepaalt samen wat het hogere doel is, waar je het voor doet
 • ontstaat een startpunt om heldere speerpunten of een werkplan te ontwikkelen

Aanmelden training MR en GMR missie en visie

De bijeenkomst wordt op maat bij jou op locatie aangeboden.
De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de training MR en GMR missie en visie.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

MR en GMR : Beoordelen beleid

De hoofdtaak van de (G)MR is het beoordelen van het beleid dat de school ontwikkelt. Maar hoe doet u dat efficiënt en effectief? Waarop moet je het beleid beoordelen? In de training presenteren we een checklist waarop je beleid kunt beoordelen, en je gaat deze direct toepassen op een vooraf geselecteerd beleidsstuk van jouw eigen organisatie. Je krijgt hierbij tips van de trainer.

Voor wie?
Voor leden van (G)MR in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het hbo.

Resultaat
Na de training Beoordelen beleid kun je:

 • de beleidscyclus en positie van de (G)MR herkennen
 • de checklist toepassen en aanpassen aan je eigen situatie
 • de huidige en wenselijke positie van de (G)MR bepalen
 • een beleidsstuk beoordelen aan de hand van de checklist
 • zie je het belang in van eigen speerpunten en thema’s voor de (G)MR

Aanmelden training MR en GMR beoordelen beleid

De bijeenkomst wordt op maat bij jou op locatie aangeboden.
De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de training MR en GMR beoordelen beleid.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

MR en GMR: Achterban

Hoe kun je het contact tussen de medezeggenschapsraad en de achterban versterken? Hoe houd je dat ook praktisch en haalbaar? In deze training leer je hoe je zorgt dat jouw achterban meer betrokken raakt bij het werk van jouw (G)MR. Je ontdekt hoe je echt contact maakt en een goede relatie opbouwt.

Inhoud van de training (G)MR en achterban

De (G)MR vertegenwoordigt de achterban, leerlingen, ouders en personeel. Maar in de praktijk staat de (G)MR soms ver van de achterban. Er is geen of weinig contact, weinig bekendheid of respons. Veel raden zijn daarom op zoek naar manieren om beter contact te maken en te communiceren. In deze training gaan we hiermee aan de slag. Met het accent op praktisch en haalbaar. Je maakt je eigen communicatieplan en krijgt hierbij tips en ideeën van de trainer.

Voor wie?
Voor leden van (G)MR in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het hbo.

Resultaat
Na de training (G)MR en achterban:

 • kun je de doelgroepen van de (G)MR in kaart brengen
 • kun je een doelgericht communicatieplan maken

Aanmelden training (G)MR en achterban

De training wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de training (G)MR en achterban.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

MR en GMR: Onderhandelen

Onderhandelingssituaties kom je overal tegen. Zeker als je in de (G)MR zit. Onderhandelen is het vinden van een zo goed mogelijke oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden. Daarbij draait het vooral om het duidelijk maken van de belangen die beide partijen hebben.

Inhoud van de (G)MR-training Onderhandelen

In deze training krijg je inzicht in de verschillende aspecten van onderhandelingen zoals inhoud, proces, macht en de relatie en hoe deze onderling op elkaar inwerken. In de training worden een aantal onderhandelingsvaardigheden praktisch getraind.

Voor wie?
Voor leden van MR en (G)MR in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het hbo.

Resultaat (afhankelijk van de duur en de gekozen leerdoelen)
In de training Onderhandelen:

 • krijg je inzicht in de verschillende aspecten van onderhandelingen en de kenmerken die hierbij horen;
 • krijg je inzicht in je eigen onderhandelingsstijl en valkuilen;
 • leer je het best mogelijke alternatief en de doelen die je wilt bereiken te formuleren;
 • leer je inhoud en proces in onderhandelingen van elkaar te scheiden en de relatie bij onderhandelingen in positieve zin te beïnvloeden;

Aanmelden (G)MR-training Onderhandelen

De training wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de (G)MR-training Onderhandelen.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

 

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Organisatie en functioneren van de OR

OR en onderhandelen

Vind je het ook wel eens lastig om tijdens een onderhandeling de sfeer goed te houden en tóch je punt binnen te halen? Of dat je ineens wordt geconfronteerd met nieuwe cijfers en feiten? Daar gaat jullie hele voorstel…

Zou het dan niet fijn zijn om te weten hoe jij weer de grip kunt krijgen op de onderhandeling, op welke manier je nu het beste zo’n onderhandeling kunt beïnvloeden en welke stijl je kunt inzetten? Tijdens de training OR en Onderhandelen gaan we daar op in!

Inhoud training OR en onderhandelen

In deze training krijg je inzicht in de verschillende elementen van een onderhandeling en hoe deze op elkaar inwerken. Je krijgt inzicht in je eigen voorkeursstijl en je leert welke stijlen je actief kunt toepassen als de situatie daarom vraagt.
Met behulp van voorbeelden uit de praktijk en je eigen ervaringen gaan we actief aan de slag, zodat jij voortaan de onderhandeling met effect kunt beïnvloeden!

Voor wie?
Voor OR-leden in de sectoren Overheid, Publieke Diensten, Zorg & Welzijn en Onderwijs.

Waar en wanneer?
Nader te bepalen

Kosten

€ 50,- voor leden van CNV en € 90,- voor niet-leden

OR en Actualiteiten

De wereld van de medezeggenschap is volop in beweging. Naast ontwikkelingen in ‘hoe’ medezeggenschap vorm moet krijgen, veranderen ook telkens wetten en regels, die het werk van de OR beïnvloeden. Zo zijn tussen de zomer van 2016 en de zomer van 2017 zowel de WOR als de Arbowet gewijzigd en is de Wet Huis van de Klokkenluiders ingevoerd. Al deze wijzigingen hebben effect op het werk van de OR.

Inhoud training OR en Actualiteiten

We staan stil bij deze wetswijzigingen en natuurlijk ook bij de wetswijzigingen die op het moment van de training nog niet aangenomen zijn, maar die wel gepland zijn. Tevens kijken we naar ontwikkelingen in de zeggenschap in organisaties en welke invloed die ontwikkelingen hebben op de medezeggenschap. Tot slot staan we stil bij hoe je effectief en efficiënt medezeggenschap kunt vormgeven en is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen.

Het definitieve overzicht van de thema’s volgen vlak voor de bijeenkomst; het gaat immers om actualiteiten!

Voor wie?

Voor OR-leden in de sectoren Overheid, Publieke Diensten, Zorg & Welzijn en Onderwijs.

Waar en wanneer?
Nader te bepalen

Kosten
€ 50,- voor leden van CNV en € 90,- voor niet-leden.

OR: Beoordelen beleid

Inhoud OR-training Beoordelen beleid

De hoofdtaak van de OR is het beoordelen van het beleid dat de school ontwikkelt. Maar hoe doe je dat efficiënt en effectief? Waarop moet je het beleid beoordelen? In de training presenteren we een checklist waarop je beleid kunt beoordelen, en je gaat deze direct toepassen op een vooraf geselecteerd beleidsstuk van jouw eigen organisatie. Je krijgt hierbij tips van de trainer.

Voor wie?
Voor OR-leden in het mbo.

Resultaat
Na de training Beoordelen beleid kun je:

 • de beleidscyclus en positie van de OR herkennen
 • de checklist toepassen en aanpassen aan jouw eigen situatie
 • de huidige en wenselijke positie van de OR bepalen
 • een beleidsstuk beoordelen aan de hand van de checklist
 • zie je het belang in van eigen speerpunten en thema’s voor de OR

Aanmelden OR-training Beoordelen beleid

De training wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de OR-training Beoordelen beleid.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

OR: Functioneren

Hoe functioneert jouw ondernemingsraad? Gaat het goed of kan het beter?
Wil je meer structuur, meer diepgang, meer duidelijkheid of betere communicatie? Kan de OR meer betekenen voor de school, maar weet  je niet hoe? De OR leert het in deze training.

Voor wie?
Voor leden van de OR in het MBO.

Resultaat training OR en functioneren

In de training OR en functioneren:

 • maak je een begin met het verbeteren van het functioneren van de OR en komen onderwerpen als teambuilding en samenwerking aan bod
 • maak je een concreet actieplan rondom de communicatie met diverse partners van de OR
 • gaan we in op onderhandelen en effectief vergaderen als de OR daar behoefte aan heeft
 • ontvangt de OR nuttige tips

Aanmelden training OR en functioneren

De bijeenkomst wordt op maat op jouw eigen locatie aangeboden. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de training OR en functioneren.

Meer informatie?
Wil je meer weten of heb je andere vragen? Stuur een e-mail naar infoacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1747.

OR: Missie en visie

Wie zijn we, waar willen we naartoe? Wil je als OR weer een frisse start maken, na een fusie, na verkiezingen, of omdat het je motiverend lijkt? Heb je het idee dat de OR nu een aantal leden bij elkaar is en zou je graag zien dat er een gezamenlijke gedachte ontstaat over medezeggenschap? Dan is deze training iets voor jou.

Voor wie?
Voor OR-leden in het mbo.

Resultaat training Missie en visie

In de training Missie en visie:

 • krijg je een helder beeld van elkaars motivatie en beweegredenen voor het OR-werk
 • ga je gezamenlijk verwoorden welk type raad je bent en wat je eigenlijk nastreeft. Je bepaalt samen wat het hogere doel is, waar je het voor doet
 • ontstaat een startpunt om heldere speerpunten of een werkplan te ontwikkelen

Aanmelden OR-training Missie en visie

De training wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de OR-training Missie en visie.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

OR: Achterban

Hoe kun je het contact tussen de ondernemingsraad en de achterban versterken? Hoe houd je dat ook praktisch en haalbaar? In deze training leer je hoe je zorgt dat jouw achterban meer betrokken raakt bij het werk van jouw OR. Je ontdekt hoe je echt contact maakt en een goede relatie opbouwt.

Inhoud training OR en achterban

De OR vertegenwoordigt de achterban, het personeel. Maar in de praktijk staat de OR soms ver van de achterban. Er is geen of weinig contact, weinig bekendheid of respons. Veel raden zijn daarom op zoek naar manieren om beter contact te maken en te communiceren. In deze training gaan we hiermee aan de slag. Met het accent op praktisch en haalbaar. Je maakt uw eigen communicatieplan en krijgt hierbij tips en ideeën van de trainer.

Voor wie?
Voor OR-leden in het mbo.

Resultaat
Na de training OR en achterban:

 • kun je de doelgroepen van de OR in kaart brengen
 • kun je een doelgericht communicatieplan maken

Aanmelden training OR en achterban

De training wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de maatwerktraining OR en achterban.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

OR: Onderhandelen

Onderhandelingssituaties kom je overal tegen. Zeker als je in de OR zit. Onderhandelen is het vinden van een zo goed mogelijke oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden. Daarbij draait het vooral om het duidelijk maken van de belangen die beide partijen hebben.

Inhoud training Onderhandelen

In deze training krijg je inzicht in de verschillende aspecten van onderhandelingen zoals inhoud, proces, macht en de relatie en hoe deze onderling op elkaar inwerken. In de training worden een aantal onderhandelingsvaardigheden praktisch getraind.

Voor wie?
Voor leden van de OR in het mbo.

Resultaat
In de training Onderhandelen:

 • krijg je inzicht in de verschillende aspecten van onderhandelingen en de kenmerken die hierbij horen;
 • krijg je inzicht in je eigen onderhandelingsstijl en valkuilen;
 • leer je het best mogelijke alternatief en de doelen die je wilt bereiken te formuleren;
 • leer je inhoud en proces in onderhandelingen van elkaar te scheiden en de relatie bij onderhandelingen in positieve zin te beïnvloeden;

Aanmelden training Onderhandelen

De bijeenkomst wordt op maat bij jou op locatie aangeboden.
De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de maatwerktraining Onderhandelen.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

OR: Werkplan

Wil je als OR graag je eigen agenda bepalen? Heb je genoeg van de afwachtende, weinig initiatiefvolle houding? Zou je graag zelf willen weten wanneer je wat gaat bespreken? Zou je graag helder hebben wat nu eigenlijk belangrijk wordt gevonden door de OR-leden? Wil je meer structuur aanbrengen zodat de continuïteit ook beter gewaarborgd is als er weer leden vertrekken? Dan is het tijd voor een werkplan.  

Voor wie?
Voor OR-leden in het mbo.

Resultaat training OR en werkplan

In de training OR en werkplan:

 • sta je stil bij wat belangrijk is voor jouw eigen OR en kies je een duidelijke richting
 • maak je een concept (digitaal) werkplan volgens een aangereikt format
 • maak je een planning voor de toekomst waarin duidelijk staat welk onderwerp wanneer aan bod komt, of bijvoorbeeld terugkomt voor evaluatie
 • hebben nieuwe leden meteen een houvast en structuur om mee te beginnen

Aanmelden training OR en werkplan

De training wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. Als er een planning vanuit het bestuur beschikbaar is of er zijn beleidsstukken, neem die dan mee. Eventueel kun je met de trainer afspreken om een concept werkplan op te sturen voor tips en commentaar.

De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de maatwerktraining OR en werkplan. 

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

OR: Teambuilding

CNV Connectief Academie verzorgt teambuilding en coaching voor OR’en.

Je kunt bij ons terecht als je met de OR op zoekt bent naar:

 • Elkaar beter leren kennen
 • Oude patronen zichtbaar maken en leren doorbreken
 • De sfeer in jouw raad wilt verbeteren
 • Elkaars talenten en eigenschappen beter leren kennen en beter mee om kunnen gaan
 • Op zoek bent naar de juiste taak-en rol verdeling in de OR

Wij maken het programma in overleg, gebaseerd op de wensen die er zijn. Het kan gaan om een eenmalige teambuilding activiteit, maar ook om een coachingstraject om tot langdurige verbeteringen te komen.

Voor wie?
Voor OR’en in het mbo.

Aanmelden teambuilding en coaching voor de OR

Het programma wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor teambuilding of coaching voor de OR.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

Workshop voorzitters en secretarissen ondernemingsraden

Het leiden van een ondernemingsraad is soms moeilijker dan het lijkt. Soms lijkt een OR op een kruiwagen met kikkers: hoe houd je ze allemaal binnen? En je taak is ook om te zorgen voor focus binnen de raad: het uitvoeren van de medezeggenschap. En dan liefst ook nog in een prettige sfeer en met goed contact met het college van bestuur of de directie.

Inhoud workshop voorzitters en secretarissen ondernemingsraden

 • Verkennen we de taak en rol van de voorzitter en secretaris in relatie tot de taken en rollen van de andere leden van de ondernemingsraad
 • Kijken we naar hoe je als voorzitter en secretaris de communicatie met de bestuurder of de directie goed kunt laten verlopen
 • Kijken we naar effectief en efficiënt vergaderen
 • Maak je een kort plan van aanpak voor veranderingen die je de komende tijd gaat doorvoeren

Voor wie?
Deze bijeenkomst is voor voorzitters en secretarissen van ondernemingsraden.

Praktische informatie
Datum en tijdstip: 27 maart 2018 van 13.00 tot 16.00 uur
Locatie: CNV-kantoor, Tiberdreef 4 te Utrecht.

Kosten
€ 50,- voor leden van CNV en € 90,- voor niet-leden.

Meer weten?
Wil je meer informatie of heb je vragen? Stuur een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

Aanmelden workshop voorzitters en secretarissen ondernemingsraden

Meld je direct online aan voor de workshop voorzitters en secretarissen ondernemingsraden of bel met (030) 751 1785.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}

Organisatie en functioneren van de OPR

OPR en de achterban

Hoe kun je het contact tussen de ondersteuningsplanraad en de achterban versterken? Hoe houd je dat ook praktisch en haalbaar? In deze training leer je hoe je zorgt dat jouw achterban meer betrokken raakt bij het werk van jouw OPR. Je ontdekt hoe je echt contact maakt en een goede relatie opbouwt.

Inhoud training OPR en achterban

De OPR vertegenwoordigt de achterban, leerlingen, ouders en personeel. Maar in de praktijk staat de OPR soms ver van de achterban. Er is geen of weinig contact, weinig bekendheid of respons. Veel raden zijn daarom op zoek naar manieren om beter contact te maken en te communiceren. In deze training gaan we hiermee aan de slag. Met het accent op praktisch en haalbaar. Je maakt je eigen communicatieplan en krijgt hierbij tips en ideeën van de trainer.

Voor wie?
Voor leden van de OPR in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Resultaat
Na de training OPR en achterban:

 • kun je de doelgroepen van de OPR in kaart brengen
 • kun je een doelgericht communicatieplan maken

Aanmelden OPR en de achterban

De training wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de inhoud en de duur van het programma daar op af. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de maatwerktraining OPR en de achterban.

Meer informatie? Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met (030) 751 1785.

{"single_open":"true","transition_speed":"300"}