Ik wil mij verder ontwikkelen

Rechten en plichten uit de cao

PRIMAIR ONDERWIJS

In de cao van het primair onderwijs staan de volgende afspraken rondom professionalisering van de medewerkers:

- Basisbudget duurzame inzetbaarheid

Iedere werknemer heeft recht op 40 uur basisbudget duurzame inzetbaarheid. Voor deeltijders geldt deze 40 uur naar rato van de werktijdfactor. Na overleg met de werkgever kun je de uren inzetten voor: peerreview, studieverlof, coaching, niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden, oriëntatie op de arbeidsmarkt en andere doelen die bijdragen aan je duurzame inzetbaarheid, mits de werkgever daarmee instemt. In overleg met de werkgever is het mogelijk de uren geheel of gedeeltelijk te sparen. Dit kan maximaal 3 jaar.

Download voor meer informatie gratis onze reader ‘Veelgestelde vragen duurzame inzetbaarheid’

- Bijzonder budget startende leraren

Het bijzonder duurzaamheidbudget voor startende leraren bedraagt 40 uur per jaar. De deeltijder krijgt dit aantal uren naar rato van de werktijdfactor. Onder startende leraar wordt verstaan:

  • In het regulier basisonderwijs de leraar in een salarisschaal LA 4/LB 4, of
  • In het speciaal (basis)onderwijs de leraar in een salarisschaal LB 4/LC 4.

De uren kunnen worden ingezet voor het verlichten van de werkdruk, maar de uren kunnen ook worden besteed aan verdere professionalisering. Je bepaalt zelf na overleg met de leidinggevende waar je het meeste behoefte aan hebt en hoe je de uren wilt inzetten. Door het gebruik van deze uren is het de bedoeling dat je van startbekwame leerkracht, jezelf in drie jaar ontwikkelt tot een basisbekwame leerkracht. De criteria van deze bekwaamheidseisen vind je hier.

- Individuele ontwikkeling

Iedere werknemer heeft het recht om 2 uur per week (deeltijders naar rato) te besteden aan zijn individuele ontwikkeling. Op schoolniveau is een bedrag van € 500,- beschikbaar per fte voor de individuele ontwikkeling van onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel.

VOORTGEZET ONDERWIJS

- Persoonlijk basisbudget

Als werknemer in het voortgezet onderwijs krijg je een persoonlijk basisbudget van jaarlijks 50 klokuren, naar rato van de betrekkingsomvang. Startende leraren die al een lesreductie hebben, kunnen geen aanspraak maken op het budget van 50 klokuren. Het persoonlijk budget is op drie manieren in te zetten:

  • Aanpassing van de werkzaamheden door een vermindering van de lestaak met één lesuur per week, bij een lesduur van 50 minuten. Je kunt ook kiezen voor vermindering van de overige taken. Inzet van het basisbudget leidt niet tot een vermindering van de jaartaak.
  • Gebruikmaken van extra verlofmogelijkheden zoals een aanvulling op het ouderschapsverlof, extra zorgverlof, studieverlof en/of recuperatieverlof.
  • De pensioenaanspraken te verhogen dan wel om een extra bijdrage in de kosten van kinderopvang te realiseren.

Je kunt de uren van het basisbudget gedurende vier jaar sparen tot maximaal 200 uur.

- Persoonlijk basisrecht

Als leraar heb je per schooljaar recht op 83 klokuren om in te zetten voor professionalisering en deskundigheidsbevordering. Dit basisrecht is een individueel minimumrecht, waarbij je zelf bepaalt hoe je dit inzet. Het basisrecht kan ook worden gebruikt voor door de werkgever opgedragen activiteiten, maar alleen als je daarmee instemt. Je dient het basisrecht te gebruiken in het jaar waarin het wordt toegekend. Doe je dit niet, dan vervalt het, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt.

- Budget professionalisering

Je hebt per schooljaar recht op een bedrag van € 600,- dat je naar eigen behoefte en wens kunt inzetten voor alle vormen van professionalisering en deskundigheidsbevordering.

MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

De werkgever voert scholingsbeleid dat wordt weergegeven in een meerjarenscholingsplan. De werkgever stelt het scholingsbudget vast na overleg met de OR. De werknemer heeft recht op:

  • Een jaarlijks loopbaangesprek
  • Scholing die nodig is om de functie goed te kunnen uitoefenen
  • Scholing die gericht is op het kunnen uitoefenen van een andere functie (in het kader van het loopbaanperspectief).
Lerarenregister
En verder