Wet beroep leraar

De Wet beroep leraar is in 2017 aangenomen om de positie van de leraar te versterken en de kwaliteit van het beroep te verhogen. Leraren hebben met deze wet meer zeggenschap gekregen over hun eigen beroepsuitoefening, en maken daarover in een professioneel statuut afspraken met hun schoolbestuur.

Met de wet krijgen leraren meer ruimte en zeggenschap in de uitoefening van hun beroep. Via de wet worden drie zaken geregeld:
1. De omschrijving van het beroep leraar
2. De professionele ruimte van de leraar
3. Het lerarenregister

De omschrijving van het beroep leraar

In de wet is vastgelegd wat wordt verstaan onder het beroep leraar. Leraren zijn verantwoordelijk voor:
• de inhoud van het onderwijs (vakinhoudelijk proces);
• de manier waarop leerlingen die inhoud leren (vakdidactisch proces);
• het leerklimaat binnen de school (pedagogisch proces).

Daarnaast zijn leraren zelfstandig verantwoordelijk voor het beoordelen van de onderwijsprestaties van leerlingen. Ook voldoen leraren aan de bekwaamheidseisen die door de beroepsgroep zelf worden opgesteld en onderhouden.

De professionele ruimte van de leraar

De wet bepaalt niet alleen dat de leraar op de bovenstaande 3 punten verantwoordelijk is, maar ook dat de leraar op die punten voldoende zeggenschap moet krijgen binnen de school. Deze ‘professionele ruimte’ moet wel passen binnen het onderwijskundig beleid van de school. Daarom bepaalt de wet dat de school en de leraar afspraken maken over de inrichting van die zeggenschap. Deze afspraken leggen zij vast in een professioneel statuut.

Dit statuut houdt rekening met de professionele standaard van de beroepsgroep. In deze professionele standaard staan normen over het beroep van leraar, bijvoorbeeld over de omgang met leerlingen en ouders. De beroepsgroep formuleert deze normen zelf en houdt ze ook actueel.

Het lerarenregister

In de wet wordt ook de basis gelegd voor de invoering van een verplicht lerarenregister. Minister Slob heeft echter in een brief van 11 juni 2018 aan de Tweede Kamer geschreven dat de wettelijk verplichte inschrijving in het register wordt uitgesteld. Hij wil eerst werken aan een stevige beroepsgroeporganisatie van leraren. Senator Rinnooy Kan heeft opdracht gekregen de mogelijkheden daarvoor te verkennen.

Gegevens vrijwillig register www.registerleraar.nl blijven behouden

De afgelopen jaren konden leraren aan hun portfolio en bekwaamheidsonderhoud werken in het vrijwillige register van de Onderwijscoöperatie (OC), op de site registerleraar.nl. Dit register is in de zomer van 2018 dichtgegaan. Maar de gegevens blijven behouden.

Vrijwillig portfolio bijhouden vanaf 2018

Via de nieuwe website lerarenregister.nl gaat in augustus 2018 het register met een online portfoliotool open. In dit portfoliodeel kunnen leraren vrijwillig aan hun bekwaamheidsonderhoud werken. Leraren die gegevens in www.registerleraar.nl. hadden opgeslagen kunnen deze gegevens laten overzetten naar dit portfolio. In het portfolio kunnen naast cursussen ook vormen van informeel leren worden opgenomen zoals peer review, maar ook zelfstudie. Het portfolio is alleen zichtbaar voor de leraar. De werkgever of de inspectie hebben geen toegang.