Krimpregio's

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs daalt. Deze daling wordt veroorzaakt omdat er minder kinderen worden geboren en de Nederlandse bevolking vergrijst.

Wat kan CNV Onderwijs voor  jou betekenen?

CNV Connectief Academie biedt ondersteuning, begeleiding en training op maat binnen de school aan de schoolleiding, besturen, (G)MR-en of personeel. Neem daarvoor contact op met aanvraagacademie@cnv.nl of bel met 030-7511785.

Onze regiobestuurders zijn behulpzaam bij het afsluiten van bijvoorbeeld sociale plannen. Zij informeren leden en niet-leden over allerlei onderwerpen tijdens bezoeken aan scholen.

Kijk voor meer informatie ook op www.leerlingendaling.nl.

Waar vindt leerlingendaling in Nederland plaats?

De daling van het aantal leerlingen is in bepaalde gebieden van Nederland al enige jaren aan de gang. Er zijn drie TOP-krimpregio’s aangewezen: Limburg, Zeeland en Groningen. Daarnaast zijn er tien anticipeerregio´s benoemd die ook met krimp te maken hebben of met krimp te maken krijgen.

Bron: www.vanmeernaarbeter.nl

Wat is het beleid van de overheid?

Eind 2009 verscheen het eerste interbestuurlijke Actieplan Bevolkingsdaling. Hierin worden maatregelen voorgesteld om de gevolgen van de dalende bevolking in de regio op te vangen. Er is een Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling opgericht. Bij dat Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling zijn diverse werkgroepen ondergebracht, waaronder de themagroep Onderwijs. In maart 2011 werd het advies: Bevolkingskrimp benoemen en benutten van de Sociaal Economische Raad uitgebracht. CNV Onderwijs heeft bij de totstandkoming van dat advies een actieve rol gespeeld.

Er is een website waar veel informatie te vinden is: www.vanmeernaarbeter.nl. Wil je zelf kijken wat de ontwikkelingen in jouw gebied zijn? Dat kan: www.demowijzer.nl.

Welk beleid voert het ministerie van Onderwijs?

Leerlingendaling is al geruime tijd een thema waar CNV Onderwijs met verschillende organisaties actief aan meewerkt. In 2014 verscheen het advies van de Onderwijsraad over de kleine scholen en het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) en het rapport Krimpbestendige onderwijskwaliteit van de Inspectie van het Onderwijs.

In 2013 werd de beleidsvisie over kleine scholen van staatssecretaris Dekker gepubliceerd. Deze beleidsvisie werd gevolgd door een beleidsbrief over de kleine scholencoöperatie.

In 2015 publiceert staatssecretaris Dekker een beleidsbrief met concrete maatregelen.

Er is een kennisplatform ingericht waar alle organisaties voor primair en voortgezet onderwijs maandelijks bij elkaar komen. Deze website heeft een forse update ondergaan en bevat veel informatie en goede praktijkvoorbeelden.

Er is een team van accountmanagers van het ministerie van OCW actief. Deze accountmanagers ondersteunen scholen in primair en voortgezet onderwijs actief bij het zoeken naar oplossingen. Ook kan een bestuur subsidie aanvragen voor de bekostiging van een regionale procesbegeleider. Zij hebben de opdracht om samenwerking tussen de verschillende schoolbesturen, gemeenten en andere belanghebbenden te bevorderen. Kijk hier voor meer informatie.

Het ministerie ontwerpt ook een nieuw wetsvoorstel om scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs makkelijker met elkaar te laten samenwerken.
En ook de Wet Medezeggenschap Scholen wordt aangepast. Schoolbesturen kunnen dan alleen nog een besluit over sluiting of fusie nemen als de MR alle ouders en alle personeelsleden heeft geraadpleegd.
Het is ook mogelijk dat leerlingen maximaal 50% van hun hele opleiding aan een andere school volgen. Hierdoor kan een regio toch een breed onderwijsaanbod realiseren.

Is er sprake van leerlingendaling in het voortgezet onderwijs?

In de TOP-regio’s is al geruime tijd sprake van daling van het aantal leerlingen. In verschillende provincies worden allerlei initiatieven genomen. In Maastricht verdwijnen de brede scholengemeenschappen en is er één school voor vmbo, één school voor havo en één school voor het vwo. Staatssecretaris Dekker waarschuwt scholen in het voortgezet onderwijs om nu in actie te komen en vooruit te kijken op welke wijze zij kunnen anticiperen op de dalende leerlingenaantallen. Zie voor meer informatie www.leerlingendaling.nl