11 oktober 2017

Verontwaardiging over ontbreken aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs en mbo

Behalve de maatregelen op het gebied van werkdruk en salaris in het primair onderwijs, waar CNV Onderwijs gisteren al op reageerde, staat er meer in het regeerakkoord te lezen over onderwijs. CNV Onderwijs is blij met de investeringen in de sector, maar tekent wel aan dat de aanpak van het lerarentekort in het voortgezet onderwijs en mbo geheel ontbreekt. En verder staat een aantal maatregelen in het akkoord opgesomd die de werkdruk alleen maar verhoogt.

Primair onderwijs
– Tijdelijke contracten voor invallers in verband met vervanging wegens ziekte worden uitgezonderd van de ketenbepaling.

Voortgezet onderwijs
– Er wordt structureel 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het vmbo.
– Er komt meer experimentele ruimte voor scholen voor 10-14-jarigen, de zogenaamde tienercolleges. Samenwerkingsvormen tussen het primair en voortgezet onderwijs.

Passend onderwijs
– Er komt onafhankelijk toezicht op de samenwerkingsverbanden, om ervoor te zorgen dat middelen voor passend onderwijs ook in de klas terechtkomen.
– Het budget voor onderwijsachterstandenbeleid wordt verhoogd met 15 miljoen euro per jaar.

Beroepsonderwijs
– De eisen voor het regionale arbeidsmarktperspectief worden aangescherpt en er wordt gekeken of een opleiding voldoende aansluit op het beroepenveld. Dat kan tot sluiting van opleidingen leiden en dus gevolgen hebben voor de werkgelegenheid.
– De zogenaamde cascadebekostiging wordt afgeschaft. Dit principe hield in dat leerlingen in het mbo hoe langer, hoe minder meetelden in de bekostiging. Dit leidde tot een gedwongen snelle doorstroom. Door dit af te schaffen, kan het aantal BBL-plaatsen toenemen.

Hoger onderwijs/pabo/lerarenopleiding
– Het collegegeld voor het eerste jaar in het onderwijs wordt gehalveerd. Voor de (academische) pabo geldt dit zelfs voor de eerste twee jaar.
– Er komt differentiatie in de lerarenopleidingen. Er komen specialisaties die zich richten op jongere en oudere kinderen (tot en met de onderbouw in het vmbo) en op vakgericht lesgeven in het beroepsonderwijs.

Aanpak lerarentekort
Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs, verbaast zich over het ontbreken van de aanpak van het lerarentekort in het voortgezet onderwijs en mbo. ‘Voor een aantal vakken in het voortgezet onderwijs is het problematisch om voldoende leraren te vinden, met name voor exacte vakken en de talen. In het mbo moet de problematiek nog komen. Het is onbegrijpelijk dat het kabinet hier geen aandacht aan besteedt. Wij gaan graag met de nieuwe regering in gesprek over dit onderwerp.’

Zorgen over passend onderwijs
CNV Onderwijs maakt zich verder zorgen over de uitvoering van passend onderwijs en is blij met het onafhankelijke toezicht op de samenwerkingsverbanden, maar: ‘Het nieuwe toezicht mag niet leiden tot een bureaucratisch proces, maar moet werkdrukverlaging voor leraren en schoolleiders tot resultaat hebben.’ Schueler merkt tot slot op dat veel maatregelen in het regeerakkoord gericht zijn op leerlingen. ‘Maar wat betekent dit voor de werkdruk van leraren? We moeten voorkomen dat we in allerlei pilots en experimenten verzanden die personeel veel tijd kosten.’