26 mei 2020

Vanaf 2 juni subsidieaanvraag mogelijk: Schoolteams hebben regie bij extra ondersteuning leerlingen

Schoolteams kunnen vanaf 2 juni subsidie aanvragen voor de extra ondersteuning van leerlingen die dit nodig hebben. Door de coronacrisis hebben sommige leerlingen leerachterstanden opgelopen. CNV Onderwijs heeft er steeds op aangedrongen dat scholen het vertrouwen en de ruimte moeten krijgen om zelf te bepalen hoe zij leerlingen met eventuele achterstanden willen ondersteunen. Deze subsidie maakt dat mogelijk, want de regie ligt bij de schoolteams zelf. Teams uit het primair en voortgezet onderwijs, mbo en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) kunnen vrij eenvoudig hier een aanvraag doen. 

Een subsidieaanvraag kan in de volgende tijdvakken worden ingediend:
· van 2 juni tot en met 21 juni 2020; (voor onderwijsactiviteiten in de zomervakantie, zoals een zomerschool)
· van 18 augustus tot en met 18 september 2020; (voor activiteiten/ondersteuning in het komende schooljaar)
Per school in PO en VO kan voor maximaal 10% van de leerlingen een bedrag van 900 euro per leerling aangevraagd worden voor deze activiteiten. Scholen met een positieve OAB-score (PO) of die in aanmerking komen voor aanvullende bekostiging uit de Regeling leerplusarrangement (VO) mogen voor maximaal 20% van het aantal leerlingen subsidie aanvragen. Mbo-instellingen kunnen deze subsidie voor maximaal 8% van de leerlingen aanvragen. VAVO-instellingen kunnen deze subsidie voor maximaal 50% van de leerlingen aanvragen.