18 mei 2015

Van de cao Kenniscentra naar de cao SBB

Dit nieuwsbericht is bestemd voor de werknemers van de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB), die overgaan naar de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) per 1 augustus 2015.

Bezuinigingen kabinet

Per 1 augustus 2015 houdt het ‘publieke deel’ van de Kenniscentra op te bestaan. Deze reorganisatie komt voort uit de bezuinigingen van het kabinet van uiteindelijk ongeveer 60 miljoen euro op de Kenniscentra, afkomstig uit het Regeerakkoord Rutte II van 2012. De wettelijke taken, die tot nu toe werden uitgevoerd door de Kenniscentra, gaan hierdoor per 1 augustus 2015 over van de Kenniscentra naar SBB.

Een groot aantal werknemers van de Kenniscentra heeft de afgelopen periode op basis van individuele afspraken met de werkgever voor een individuele regeling gekozen of is op grond van het Sociaal Plan KBB van eind 2014 reeds bemiddeld naar ander werk of heeft zelf een andere baan gevonden.
Ruim 500 werknemers zullen echter per 1 augustus 2015 overgaan naar de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) op grond van de zogenaamde Overgang van Onderneming (OvO).

Verschillende cao’s
De arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de Kenniscentra zijn nu geregeld in de cao KBB. Daarnaast kennen diverse Kenniscentra individuele regelingen; afspraken tussen werknemer en de werkgever. Hierbij valt te denken aan vergoedingen voor dienstreizen en regelingen voor overwerk.

De cao KBB dateert van 1 februari 2012 en had een looptijd tot 1 februari 2014, waarna deze stilzwijgend is verlengd tot 1 augustus 2015. De cao-teksten en regelingen in deze cao dateren dus uit 2012 en hebben niet de aanpassingen ondergaan die inmiddels wel in alle andere onderwijs-cao’s hebben plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld de afspraken over de duurzame inzetbaarheid.

De huidige werknemers van SBB vallen onder de cao SBB, die een looptijd had van 1 januari 2013 tot 1 januari 2015. Deze cao heeft een beduidend ander karakter dan de cao KBB. De cao SBB kent geen bovenwettelijke werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregeling en ook geen bapo- of adv-regeling of een betaald ouderschapsverlof. Deze cao kent weer wel een regeling levensfaseverlof en heeft een hogere nominale eindejaarsuitkering en een hogere vergoeding voor woon-werkverkeer dan de cao KBB.

Afstemming
Het uiteindelijke doel van SBB en de vakbonden is dat voor al het personeel van SBB één arbeidsvoorwaardenregeling zal gaan gelden. De cao-partijen vinden dat (op termijn) verschillen van arbeidsvoorwaarden tussen medewerkers die dezelfde werkzaamheden verrichten zo veel mogelijk voorkomen moeten worden. 

CNV Onderwijs en de andere vakbonden zetten bij deze onderhandelingen echter hard in op het behoud van werkzekerheid en inkomenszekerheid voor de leden. Het behoud van werk is gedurende dit gehele traject van kabinetsbezuinigingen steeds het belangrijkste punt geweest voor de vakbonden. Dit kan gepaard gaan met noodzakelijke of vereiste om- of bijscholing van de werknemer, maar betekent wel dat mensen aan het werk blijven en niet in een situatie van werkloosheid terecht komen. Beide cao-partijen zijn het eens dat dit het absolute uitgangspunt moet zijn en blijven.

Cao-overleg
Om de verschillen en de juridische integratie van de arbeidsvoorwaarden goed in beeld te krijgen is een werkgroep van vakbonden en SBB aan het werk geweest en komt eind mei met een advies voor de cao-tafel. Het inhoudelijke cao-overleg start op 3 juni 2015, waarbij de Overgang van Onderneming voor de werknemers van de Kenniscentra bij de integratie een grote rol speelt. De ‘oude’ cao KBB en de cao SBB zullen met elkaar op één lijn moeten worden gebracht, met natuurlijk overgangsbepalingen en overgangstermijnen voor de (dan) ex-Kenniscentra werknemers.

Ook zal de nieuwe cao SBB – evenals alle andere (onderwijs-)cao’s – moeten worden aangepast aan de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de afspraken die in het Sociaal Akkoord zijn gemaakt over onder andere de reparatie van het 3e WW-jaar. Deze nieuwe wetgeving op het gebied van ontslag, flexibele  arbeid en werkloosheidsregelingen dwingt cao-partijen om de onderhandelingen te voeren in het licht van die ontwikkelingen en de veranderende maatschappelijke context in de andere (onderwijs)sectoren. Dit betekent dat ook de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (waaronder de aansluitende uitkering) besproken zal gaan worden, met inachtneming van de Overgang van Onderneming.

Vervolg
CNV Onderwijs zal u op de hoogte houden van het gehele traject en wil hierover met u van gedachten wisselen zo gauw er échte (tussen)resultaten te melden en te bespreken zijn.

Het is daarbij van belang te weten wie van u van de Kenniscentra nu daadwerkelijk overgaan naar SBB. Vandaar het verzoek ons dit te melden, zodat we u heel gericht kunnen benaderen. Wilt u daarom een mailtje sturen naar onze ledenadministratie (ledenadministratie-cnv-onderwijs@cnv.nl) o.v.v. ‘Overgang naar SBB’ (met uw lidmaatschapsnummer of naam/adres).

Heeft u nog nadere vragen of wilt u op dit moment zaken aan ons meegeven, dan kunt u zich wenden tot de onderhandelaar cao SBB (a.bartholomeus@cnv.nl).

Indien u collega’s heeft die (nog) geen lid zijn van CNV Onderwijs dan verzoeken wij u deze nieuwsbrief aan hen door te geven. Het is belangrijk voor u en voor ons dat CNV Onderwijs een stevige achterban vertegenwoordigt.