19 april 2018

Uitkomsten peiling Team aan zet – het werkverdelingsplan

Cao-partijen vinden het van belang dat in het primair onderwijs professionele ruimte wordt benut en de professionele dialoog meer en beter gevoerd wordt. Daarom zijn we op zoek geweest naar afspraken die juist die professionele dialoog stimuleren en faciliteren. Als uitwerking hiervan vinden de cao-partijen het belangrijk dat het team het voortouw neemt bij het opstellen van een werkverdelingsplan in de school. Om te weten te komen of dit ook de richting is waarin we nadere afspraken kunnen maken aan de cao-tafel hebben we dit in een korte peiling aan onze leden gevraagd.

Op de eerste vraag “Kun je je vinden in de afspraak dat het team het voortouw neemt bij het opstellen van het werkverdelingsplan in de school en zo de professionele ruimte wordt benut?” antwoordde 90% met “ja” en 10% met “nee”.

Op de tweede vraag “Kun je je vinden in de richting waarin sociale partners afspraken willen maken over hoe het werk op de school verdeeld wordt?” antwoordde 78% met “ja” en 22% met “nee”.

Dit betekent dat we in deze richting verder kunnen gaan. Doordat we de richting hebben gepeild en niet een volledig uitgewerkte cao-tekst konden voorleggen, zijn veel vragen gesteld over de concrete uitwerking. Bij de derde vraag konden suggesties en opmerkingen achtergelaten worden. De meest genoemde gaan over ‘alleen met wederzijds goedvinden meer dan 940 uur lesgevende taken’, sec de 940 uur, de inzetbaarheid van parttimers, de niet tijd- en plaatsgebonden werkzaamheden, voor- en nawerk bij lesuren. Maar ook over wie (bestuur, schoolleider, team, individuele werknemer) wanneer beslist. We bedanken alle leden voor hun deelname. Met jullie suggesties en opmerkingen kunnen wij verder naar een concrete uitwerking van de teksten voor dit deel van een nieuwe cao PO.