4 oktober 2010

Toch kans op akkoord cao hbo

Na een spoedoverleg tussen de cao partijen lijkt er toch weer kans te zijn op een nieuwe cao hbo. Werkgevers hebben aangedrongen op aanpassingen aan het hoofdlijnenakkoord op het gebied van de inzetgarantie en de flexuren.  De uitkomst van het overleg: Bovenwettelijke WW en de SOP blijven voorlopig van kracht. Een studieopdracht over de veranderingen moet uitkomst bieden.

Het hoofdlijnenakkoord tussen de HBO raad en de bonden was volgens CNV Onderwijs een goed begin naar een andere benadering van de sociale zekerheid. In het verleden hebben we ons vooral gericht op de inkomenszekerheid na ontslag, tegenwoordig richten we ons meer op de baanzekerheid en de bemiddeling van werk naar werk. De inzetgarantie, die een belangrijk onderdeel van het akkoord was, is hier een sprekend voorbeeld van. Er zijn afspraken gemaakt om werknemers na ontslag te begeleiden naar nieuw werk, in plaats van geld te geven om thuis te zitten. In vele en vaak langdurige cao overleggen hebben de bonden geprobeerd om de risico’s zo veel mogelijk te beperken. Naar ons idee is dit gelukt. Ook de leden hebben zich in meerderheid uitgesproken voor deze nieuwe manier van werken. Ook voor de regeling flexuren –die in de plaats moest komen van de SOP- waren acceptabele afspraken gemaakt. Niet alleen ouderen, maar ook jongere medewerkers kregen recht op een rugzak met uren. Het aantal zou toenemen als deze uren ingezet zouden worden voor scholing. Volgens CNV Onderwijs is dit een regeling die de toets van de Commissie Gelijke Behandeling kan weerstaan.

Helaas waren de leden van de HBO raad, de hogescholen, minder enthousiast. Zij zien problemen in de uitvoering van de regeling flexuren en de regeling inzetgarantie. De HBO raad kreeg geen mandaat voor dit akkoord en de cao partijen werden uitgenodigd voor een overleg over het hoofdlijnenakkoord. Vele voorstellen gingen over tafel, maar voor CNV Onderwijs bleef overeind dat het geen verslechtering mocht inhouden.
Uiteindelijke is overeengekomen dat de SOP regeling en de BWRHBO (bovenwettelijke WW) voorlopig van kracht blijven. Is al het werk van de afgelopen 2 jaar dan voor niets geweest? Volgens ons niet. De plannen zijn niet van de baan, maar de komende tijd wordt gebruikt om onderzoek te doen naar de nieuwe regelingen en de implementatie hiervan. Zonodig zullen er tussentijds aanpassingen aan de cao plaatsvinden.

Tot slot is overeengekomen dat in 2009 0,1 % extra loonsverhoging wordt toegekend. Hiermee komt de gemiddelde loonstijging op 4 % per jaar.