26 januari 2011

Stimuleringsregeling gezondheidsbeleid

Evenals in voorgaande jaren biedt het collectieve zorgcontract, dat de HBO-raad met Zilveren Kruis Achmea (ZKA) heeft gesloten, ook in 2011 ruimte voor ondersteuning van activiteiten die gerelateerd zijn aan het gezondheidsbeleid. Vanaf 2006 zijn daarvoor medewerkers van ZKA gedetacheerd bij Zestor, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds van het hbo. In overleg met de HBO-raad en ZKA hebben sociale partners in het bestuur van Zestor, waaronder o.a. CNV Onderwijs, voor het jaar 2011 een andere invulling aan deze afspraak gegeven.

Vanaf januari 2011 tot en met december 2011 kan het budget aan uren bij Achmea (in totaal 2689 uur) worden ingezet voor adviesuren op de hogescholen. Het maximaal beschikbaar aantal uren per hogeschool is 100 uur. De inzet is ingekaderd door het opzetten van een Stimuleringsregeling Gezondheidsbeleid. Bij het opzetten van deze stimuleringsregeling is gekozen voor een zo breed mogelijke toegankelijkheid en korte termijnen waarop een ondersteuningsaanbod van een Achmea-professional ingezet kan worden.

Door het breed formuleren van de doelstelling van deze stimuleringsregeling hebben de in te zetten adviesuren van de Achmea-professional betrekking op de vele facetten van het gezondheidsbeleid binnen de hogeschool. Projecten kunnen betrekking hebben op preventie, verzuimbeleid, arbo, het inzetten van instrumenten zoals de Work Ability Index (WAI), gezonde voeding en dergelijke.
Uitruil van adviesuren tegen geld is in het kader van deze stimuleringsregeling niet mogelijk.

Een aanvraag kan worden ingediend via een op de website van Zestor te downloaden aanvraagformulier (www.zestor.nl => gezondheidsbeleid). Aanvragen kunnen tot 15 november 2011 worden gedaan door een centrale of decentrale P&O dienst, de arbocoördinator of de medezeggenschapsraad. Het aanvraagformulier dient wel ook te zijn ondertekend door het College van Bestuur of door de directeur/hoofd P&O.

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen totdat het totaal aantal beschikbare uren van 2689 uur in het kader van deze stimuleringsregeling is bereikt. De aanvraag wordt door Zestor getoetst op volledigheid en de mate van congruentie (is er sprake van samenhang tussen doel van de activiteit, de inhoud en de relatie met gezondheidsbeleid). Binnen een week na indiening van de aanvraag wordt vanuit Zestor contact opgenomen met de aanvrager om toekenning van het aantal adviesuren voor het uit te voeren project voorlopig vast te stellen.
Meer informatie is te vinden op de eerder genoemde website van Zestor of rechtstreeks via onderstaande link.

http://www.werkeninhethbo.nl/upload/bestand/Stimuleringsregeling Gezondsbeleid.pdf

Nieuwsbrief in PDF