15 juli 2020

Servicedocument voor het hoger beroepsonderwijs

In overleg met CNV Onderwijs, de andere vakbonden en werkgevers, heeft het ministerie van Onderwijs een nieuw Servicedocument voor het Hoger Onderwijs opgesteld. Het bevat handreikingen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Onderwijsinstellingen zijn erg begaan met de effecten van corona(maatregelen) op studenten en spannen zich op dit moment al maximaal in om het onderwijs en de tentaminering doorgang te laten vinden. Het uitgangspunt is om de nadelige effecten van de coronamaatregelen voor studenten zoveel mogelijk te beperken. Het servicedocument wordt aangevuld wanneer nieuwe informatie beschikbaar is.

CNV Onderwijs vindt het belangrijk dat:
– onderwijsinstellingen zelf keuzes kunnen maken over hoe onderwijs wordt aangeboden;
– er meer ruimte is voor het reizen van studenten met het openbaar vervoer;
– de medezeggenschap goed betrokken wordt bij de keuzes.

Hieronder wordt toegelicht hoe deze drie punten zijn uitgewerkt in het servicedocument.

Onderwijs

Vanaf 1 augustus kunnen onderwijsinstellingen activiteiten op de instelling laten plaatsvinden met inachtneming van de RIVM- en GGD-richtlijnen, waaronder het bewaren van de 1,5 meter afstand tot elkaar. Aanvullend zal er nog online onderwijs worden verzorgd. Instellingen maken zelf keuzes over welk type onderwijsactiviteiten zij op de locatie laten plaatsvinden. Hierbij wordt ook het belang van binding en goede begeleiding van eerstejaars en kwetsbare studenten in acht genomen.

 

Openbaar vervoer

Er zijn afspraken gemaakt over de manier waarop studenten op een verantwoorde manier met het OV kunnen reizen. Deze afspraken vervangen de eerdere afspraken waarin met tijdsvensters werd gewerkt. De nieuwe afspraken geven meer ruimte. Er is afgesproken om begin- en eindtijden van onderwijsactiviteiten te spreiden en om de spits zoveel mogelijk te ontlasten. Deze afspraken worden op lokaal niveau gemaakt tussen de onderwijsinstellingen en de vervoerders. Daarbij zijn de landelijke basisafspraken over spreiding het uitgangspunt. Omdat er veel vragen zijn over de te maken afspraken is er een Q&A gemaakt.

 

Medezeggenschap

De medezeggenschap blijft, zowel centraal als decentraal, de instemmings- en adviesrechten uitoefenen, maar moet zich, daar waar nodig, flexibel opstellen, bijvoorbeeld t.a.v. de reactietermijn op een voorgenomen besluit.
De medezeggenschap moet binnen de instelling tevens goed geïnformeerd blijven. Indien noodzakelijk worden binnen de instellingen zowel tussen bestuur en medezeggenschap als tussen medezeggenschap onderling (zowel op centraal als decentraal niveau) hierover goede werk- en/of procesafspraken gemaakt.

 

Toekomstscenario’s

Om te komen tot een veilige opschaling van het fysieke onderwijs op de locaties in het hbo zijn richtlijnen nodig over afstand houden, hygiëne in acht nemen, bescherming van medewerkers en studenten en het reizen van en naar de hogeschool. Die richtlijnen vormen het kader waarbinnen de hogescholen het fysieke onderwijs verder kunnen opschalen. De richtlijnen zijn neergelegd in een opschalingsdocument. De richtlijnen zijn gemaakt door de Vereniging Hogescholen en de vakbonden in afstemming met het ministerie van Onderwijs.
Na de zomer gaan alle betrokken partijen nadenken over scenario’s waarin er nog veel langer met 1,5 meter afstand in het hoger onderwijs moet worden gewerkt. Dat gaat dan voor studenten en medewerkers grote consequenties hebben. Ook de minister onderkent dat. Daarbij komt dan ook de vraag aan de orde of alle vertragingen niet gaan leiden tot meerkosten voor instellingen. Beeld van het ministerie van Onderwijs is dat er vooralsnog geen instellingen door corona in de problemen zijn gekomen.

Bekijk ook onze veelgestelde vragen over werken en corona

Bekijk hier veelgestelde vragen van de overheid over het coronavirus en het hoger onderwijs.