7 december 2018

Schoolleiders PO over de Eindtoets

De minister van OCW heeft onlangs een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over schooladviezen en resultaten eindtoetsen 2017-2018 in het PO. In de brief wordt ook de eindevaluatie van de wet aangekondigd. In het voorjaar van 2019 zal de eindevaluatie naar de Tweede Kamer worden gestuurd. CNV Schoolleiders wilde graag weten hoe de leden denken over de eindtoets. In oktober is er daarom een flitspeiling onder de leden gehouden. Het blijkt dat schoolleiders kritisch zijn over het vergroten van de vergelijkbaarheid van toetsen, een idee van de minister.

Differentiatie belangrijk

De keuzevrijheid in eindtoetsen wordt erg gewaardeerd. Scholen kunnen zelf bepalen welke toets het beste aansluit bij hun leerlingen. De minister geeft als aandachtspunt wel de vergelijkbaarheid van toetsen. Als maatregel wordt in de toetsen een set ankeropgaven ingebracht, om de vergelijkbaarheid te vergroten. Iedere toets aanbieder kan dat op zijn eigen manier doen. Onze schoolleiders zijn daar kritisch over. Het mag niet zo zijn dat alle toetsen weer sterk op elkaar gaan lijken. Juist de differentiatie is erg belangrijk.

Uitslagen peiling

Uit de peiling blijkt verder dat het merendeel van de schoolleiders de eindtoets niet naar een eerder tijdstip wil verplaatsen. Zij vinden dat het advies van de school het meest zegt over de ontwikkeling van de leerling. Het schooladvies is het resultaat van jarenlang het kind volgen in zijn ontwikkeling, zowel sociaal als cognitief. De eindtoets is maar een momentopname. Veel schoolleiders geven aan dat de toets een bevestiging is van het schooladvies. Over afschaffing van de eindtoets zijn de meningen verdeeld. Verschillende schoolleiders vinden de eindtoets een goede bevestiging van het schooladvies. Andere schoolleiders vinden juist daarom dat de eindtoets niets toevoegt aan het resultaat en alleen maar spanning opwekt. Weer andere schoolleiders willen de eindtoets behouden omdat ouders en het voortgezet onderwijs deze uitslag ook belangrijk vinden. Een ander belangrijk onderdeel is het gebruik van de eindtoetsresultaten voor het toezicht door de inspectie. Onze leden vinden de eindtoets geen geschikt instrument hiervoor.