4 december 2018

Schoolbesturen sparen teveel

De Inspectie van het Onderwijs bekijkt elk jaar de financiën van alle onderwijssectoren. De conclusies staan in het jaarlijkse rapport ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2017’. In een beleidsreactie zeggen de onderwijsministers dat het Nederlandse onderwijs er over het algemeen financieel goed voor staat. Maar de toenemende reserves bij schoolbesturen zijn reden voor grote zorg. CNV Onderwijs -voorzitter Loek Schueler vindt het onbegrijpelijk dat er zoveel geld is dat niet wordt besteed in de klas. “In deze tijd van lerarentekort en toenemende werkdruk moet elke beschikbare euro worden besteed aan goed onderwijs. Maak ruimte voor meer handen in de klas en ondersteun de onderwijsprofessional.”

Geld blijft op de plank liggen

Vooral in het primair en voortgezet onderwijs blijft er al sinds 2013 steeds meer geld op de plank liggen. Het gaat om geld dat bedoeld is voor het geven van goed onderwijs. Het is de vraag of de reserves nog wel in verhouding staan tot de reële risico’s die scholen lopen. ‘Sparen mag geen doel op zich worden’, aldus de onderwijsministers.

Ministers kondigen maatregelen aan
Minister Slob wil dat de Inspectie meer mogelijkheden krijgt om het bovenmatig sparen aan te pakken. De inspectie hanteert op dit moment wel een financiële ondergrens, maar nog geen bovengrens voor besturen die meer sparen dan nodig is om financiële tegenvallers op te vangen.

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs

De Inspectie heeft ook een verkennend onderzoek gedaan bij samenwerkingsverbanden naar de besteding van de middelen. Positief is dat alle kinderen met een extra ondersteuningsaanvraag die ook hebben gekregen. Maar de rest van het onderzoek is zorgelijk. Op het niveau van het samenwerkingsverband en besturen lijkt de verantwoording over de besteding van gelden onduidelijk. Op schoolniveau klopt het vaak wel.

CNV Onderwijs heeft in juni al aangegeven dat er met de leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners gesproken moet worden over inzet en besteding van middelen. Dat lijkt nu nog onvoldoende te gebeuren. “Op de school werkt het team dagelijks met kinderen en weet wat er nodig is. Het geld is er, maar te weinig daarvan komt in de klassen. Dat kan en moet anders. Juist door passend onderwijs is extra expertise in en om de klas belangrijk, zorg dat deze experts ook ingezet worden”, aldus Loek Schueler.

Meer info: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z22750&did=2018D57696