2 september 2015

Scholen hebben geen geld voor tussenschoolse opvang

Voor leraren in het primair onderwijs schiet de lunchpauze er steeds vaker bij in als de school is overgestapt op het continurooster. Door dit rooster lunchen kinderen niet meer thuis en kunnen ouders op hun werk blijven. Ouders zijn daar blij mee en het kabinet is ook voorstander van een hogere arbeidsdeelname. Dit gaat echter ten koste van leraren, omdat scholen geen geld ontvangen voor de tussenschoolse opvang bij het continurooster. CNV Onderwijs pleit er daarom voor dat SZW deze opvang subsidieert, net zoals de naschoolse opvang. Het is geen onderwijstijd maar kinderopvang.

Schoolbesturen en werknemersorganisaties hebben de pauzeregeling in de cao op papier netjes geregeld en daarnaast hebben zij een helpdesk voor hulp bij hoe je dat organiseert. In de praktijk is keer op keer het geldgebrek het grote probleem. Daardoor wordt het draagvlak voor het continurooster minder en zullen medezeggenschapsraden zich wel twee keer bedenken voordat zij ermee instemmen dat de school overstapt op een ander rooster. Onderwijspersoneel heeft recht op een half uur lunchpauze. Bij een continurooster eet de juf of meester bijna altijd met de leerlingen. Daarnaast moeten ze vaak ook nog toezien bij het buitenspelen. De juf of meester vangt zo zelf de kinderen op.

Wat moet het kabinet doen?
1. De verantwoordelijkheid voor de financiering van de tussenschoolse opvang hoort bij SZW.
2. Er is ongeveer 247 miljoen nodig om een goede pauzeregeling mogelijk te maken. Dit bedrag is gebaseerd op een vast bedrag van SZW aan de scholen per leerling per jaar bij een gemiddelde groepsgrootte.

Lees meer: Leraren willen hun pauze terug