19 juni 2019

Resultaten internationaal onderzoek Talis naar werk- en leeromstandigheden basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Op 19 juni zijn de eerste resultaten gepubliceerd van het internationale onderzoek Talis 2018. Dit is een onderzoek naar de werk- en leeromstandigheden van leraren en schoolleiders. Dit onderzoek wordt iedere vijf jaar door de OESO uitgevoerd in landen over de hele wereld. Voorheen deed Nederland alleen mee in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Sinds 2018 is het onderzoek in Nederland ook uitgevoerd in groep 3 tot 8 van het basisonderwijs.

Waardering en aantrekkelijk werkklimaat

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 30% van de leraren in het basisonderwijs en voorgezet onderwijs vinden dat hun beroep gewaardeerd wordt door de maatschappij. Het blijkt dat de meeste leraren vooral intrinsiek gemotiveerd zijn voor hun beroep, zo ook in Nederland. Zoals ook de OESO aangeeft, moet wel gezorgd worden voor aantrekkelijke werkomstandigheden, met voldoende salaris en ontwikkel mogelijkheden, om die motivatie vast te houden.

Verlagen werkdruk

Leraren geven ook in dit onderzoek aan behoefte te hebben aan meer ondersteuning voor het begeleiden van leerlingen met een specifieke leerbehoefte en voor het verlichten van de administratieve lasten.
Schoolleiders melden slechts 11% van hun tijd te besteden aan onderwijskundig leiderschap. Het overgrote deel van de tijd wordt besteed aan managen.

Inwerk- en begeleidingsprogramma van beginnende leraren

69% van de Nederlandse leraren geeft aan niet begeleid te zijn bij hun eerste baan. Dit is een flinke verslechtering ten opzichte 2013. Toen was dit nog 54%.

Passend onderwijs

Leraren voelen zich ten opzichte van 5 jaar geleden, minder goed voorbereid op het lesgeven in een multiculturele of meertalige omgeving en klassenmanagement. 55% van de basisschoolleraren en 46% van de docenten in het VO geven aan dat meer dan 10% van de leerlingen in de klas speciale leerbehoeften heeft. 20% van de schoolleiders geeft aan een tekort aan leraren te hebben die voldoende competent zijn om les te geven aan leerlingen met speciale leerbehoeften.

Klik hier voor het rapport en de kamerbrief.