10 december 2012

Principeakkoord cao-hbo in teken van professionalisering

Onderhandelaars van de vakbonden en de HBO-raad hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao in het HBO. Meest in het oog springende onderdeel in het onderhandelaarsakkoord is de afspraak dat iedere hogeschool een professionaliseringsplan moet maken. Hiervoor is 6 procent van het jaarinkomen van alle werknemers in dienst van de hogeschool beschikbaar. Ruimte voor extra salaris is er nauwelijks. Wel is afgesproken dat werknemers een eenmalige uitkering van bruto 425 euro ontvangen, op basis van een fulltime dienstverband en in dienst per 1-12-2012.
Willem Jelle Berg, bestuurder hbo van CNV Onderwijs is blij met het bereikte principeakkoord: ‘Het is mooi dat we in deze tijd een cao hebben kunnen afsluiten waarin zoveel aandacht is voor scholing en professionalisering. Dat is op dit moment van belang en gelukkig komt er wat geld; een eenmalige bijdrage van 425 euro.’
De HBO-raad en de vakbonden AOb, Abvakabo FNV, CNV Onderwijs en FvOv/UNIENFTO leggen het onderhandelingsresultaat de komende weken voor aan hun achterbannen. Die hebben uiterlijk tot 28 december om te reageren. Bij goedkeuring gaat de cao  met terugwerkende kracht in  met een looptijd van 1 februari 2012 tot 1 oktober 2013. 
Als een personeelslid in het hbo een opleiding wil volgen die onderdeel is van het professionaliseringsplan, dan wordt  hij bij een fulltime dienstverband voor 75 procent van de studielast in tijd vrijgesteld. Hieronder vallen ook de master- en phd-trajecten die hbo-personeel doorloopt, opdat hogescholen voldoen aan de prestatieafspraken met het ministerie van OCW. Is een opleiding geen onderdeel van  het professionaliseringsplan, dan is het maximum 25 procent van de studielast. Benadrukt wordt dat de 6 procent een bodemnorm is en dat instellingen waar mogelijk meer zullen investeren in de professionalisering van hun personeel. Bij deze afspraken wordt geen onderscheid gemaakt tussen onderwijzend en ondersteunend personeel.
De cao haakt aan bij de nieuwe politieke mores rond arbeidsvoorwaarden: de onderhandelingen worden in toenemende mate gedecentraliseerd, waardoor er meer ruimte ontstaat voor lokale invulling. In lijn met de ambities die in het regeerakkoord zijn verwoord, ligt de nadruk van de overeenkomst op de verdere professionalisering van het personeel en kent het principeakkoord meer vrije ruimte toe aan afspraken tussen werkgever en personeel op lokaal niveau. 
De HBO-raad en de vakbonden willen de looptijd van deze cao benutten om tot afspraken te komen over zaken als levensfasebewust personeelsbeleid en inperking van het aandeel flexwerkers per hogeschool. Daarbij liggen ook regelingen als de seniorenregeling SOP en de werktijdvermindering ouderen op tafel. Wat betreft duurzame inzetbaarheid van personeel zijn de partners het erover eens dat de te ontwikkelen regelingen meer moeten aansluiten bij de verschillende leeftijdsgroepen en evenwichtiger verdeeld moeten zijn over de levensfases, zonder op die middelen te willen besparen. Hiervoor committeren zij zich om regelingen te ontwerpen die in de hierna volgende cao kunnen worden vastgelegd. 
De regeling voor boven- en nawettelijke uitkeringen zal na 1 oktober 2013 worden herzien: niet om te besparen, wel om middelen effectiever in te zetten. De sociale partners gaan de komende tijd regelingen ontwerpen die in de volgende cao zullen worden vastgelegd. Uitgangspunt daarbij is dat personeel werkt aan zijn eigen professionalisering en ontwikkeling en zo interessant blijft voor de arbeidsmarkt. Werkgevers stimuleren dat met een substantiële bijdrage in tijd en geld.