4 november 2014

Principeakkoord cao-hbo 2014-2016

Na intensieve onderhandelingen hebben de Vereniging Hogescholen en de vakbonden, waaronder CNV Onderwijs, overeenstemming bereikt over een principeakkoord voor de cao-hbo 2014 – 2016. De cao kent een looptijd van 1 oktober 2014 tot 1 april 2016.

Het akkoord bevat een loonsverhoging van in totaal 3%. Per 1 december 2014 worden de salarissen verhoogd met 2% en per 1 december 2015 met nog eens 1%. In augustus 2015 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 475,- (bruto).

Er zijn daarnaast vergaande afspraken gemaakt over een Duurzame Inzetbaarheidsregeling. Het is belangrijk dat alle werknemers, van jong tot oud, gedurende hun hele loopbaan het werk zo goed en gezond mogelijk, gemotiveerd en met plezier kunnen doen. En dat zij het werk ook op de lange termijn kunnen volhouden. Hogescholen moeten daarom investeren in goede arbeidsvoorwaarden voor hun werknemers. Een daarvan is een nieuwe regeling voor duurzame inzetbaarheid (DI).

Met deze regeling kunnen werknemers 40 uur per jaar besteden aan hun duurzame inzetbaarheid. In 2020 stijgt dit aantal tot 45 uur per jaar. Op basis van individuele afspraken kan er worden gespaard tot maximaal 200 uur.
Bestedingsdoelen zijn bijvoorbeeld het opdoen van werkervaring buiten de hogeschool, mantelzorg voor een beperkte periode, sabbatsverlof, aanvullend studieverlof of recuperatieverlof.

De nieuwe DI-regeling treedt op 1 augustus 2015 in werking en geldt voor werknemers met een dienstverband vanaf 0,4 FTE (parttimers naar rato van hun aanstellingsomvang). Gelijktijdig eindigt de huidige M1-regeling ‘Werktijden oudere werknemer’ (werktijdsverkorting halve/hele uren vanaf 50 resp. 60 jaar).

Ook voor oudere werknemers is het van groot belang om te investeren in hun duurzame inzetbaarheid. Vandaar dat werknemers vanaf 57 jaar (10 jaar voor de AOW-leeftijd) 50 extra DI-uren per jaar krijgen, waardoor het totaal aantal uren voor deze groep op 90 uur per jaar komt.

Oudere werknemers behouden daarnaast het recht om eenmalig te kiezen voor structurele werktijdvermindering tot maximaal 20% van de omvang van het arbeidscontract, gedurende maximaal vijf aaneengesloten jaren. Voor deze zogenoemde ‘Werktijdvermindering Senioren’, die ingaat op 1 januari 2015, geldt een eigen bijdrage van 45%. Afhankelijk van inschaling en/of het moment waarop men minder gaat werken, kan de eigen bijdrage lager uitvallen. Als een werknemer  kiest voor werktijdvermindering, houdt hij het recht op 40 DI-uren, zodat hij kan blijven werken aan zijn inzetbaarheid. Alleen de extra DI-uren vervallen dan.

Verder is er een afspraak gemaakt dat hogescholen zich zullen inspannen om tijdens de looptijd van de cao het aantal flexibele arbeidscontracten, de zogeheten flexibele schil, te verkleinen.

Klik hier voor de volledige tekst van het principe-akkoord