22 maart 2018

Principe-akkoord cao-hbo

cao hboMeer zekerheid voor flexibele arbeidskrachten in cao hbo

CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de werkgeversorganisatie Vereniging Hogescholen zijn een principeakkoord overeengekomen voor de cao-hbo 2018-2020.

Loonontwikkeling

2,5% loonsverhoging per 1-9-2018
2,4% loonsverhoging per 1-4-2019
Eenmalig € 400,- bij het salaris van juni 2018
Eenmalig € 400,- bij het salaris van juni 2019
De aanloopsalarissen van de schalen tot en met 5 komen te vervallen.
De schalen 2 tot en met 5 worden verkort door het schrappen van de eerste trede.

Voorkomen flexibele arbeid

Belangrijkste doelstelling in de nieuwe cao is het zoveel mogelijk voorkomen van flexibele arbeid. Daarnaast is de bedoeling om zoveel mogelijk arbeidsrelaties onder het regime van de cao te brengen. Voor regulier werk is een vast contract, of een contract met uitzicht op vast, het uitgangspunt. Uitzendarbeid wordt alleen ingezet bij ziekte of bij
situaties van korttijdelijke aard. Met de medezeggenschap wordt een bovengrens vastgesteld over het percentage flexwerk.

Uitzendkrachten krijgen naast de beloning recht op toelagen, onkostenvergoedingen en de werkgeversbijdrage van de pensioenpremie. De taaktoedeling wordt voor hen hetzelfde als voor de CAO-werknemer. Om externe inhuur bij projecten te verminderen, bijvoorbeeld op het gebied van ict, kunnen medewerkers eenmalig tijdelijk worden aangesteld voor de duur van het project. Ook dit is alleen mogelijk na instemming van de medezeggenschapsraad.

De duur van tijdelijke contracten met uitzicht op vast wordt gekoppeld aan het inwerktraject. Hiermee wordt het belang van een goed inwerkprogramma benadrukt. Deze contracten worden omgezet in een vaste baan, tenzij een zwaarwegend bedrijfsbelang zich daartegen verzet of de medewerker een onvoldoende beoordeling krijgt.

Overige afspraken in de nieuwe cao zijn onder andere:
– Elke hogeschool maakt samen met de medezeggenschapsraad een plan van aanpak voor het terugdringen van de werkdruk.
– Er kan lokaal een generatiepact regeling worden afgesloten.

Verzekeren tegen ANW-gat

Tot slot hebben partijen vastgesteld dat elke hogeschool werknemers de mogelijkheid biedt om zich fiscaal voordelig te verzekeren tegen het ANW-gat. Komende maand april gebruiken partijen om hun achterban te raadplegen. In deze
periode loopt de huidige cao hbo gewoon door.

Lees hier het principe-akkoord cao hbo