1 oktober 2010

P(G)MR-en in het primair onderwijs: opgelet!

Van LA naar LB, ja of nee?
CNV Onderwijs wil P(G)MR-leden nog eens attenderen op het instemmingsmoment dat nu nadert over het functieboek en het bestuursformatieplan in het primair onderwijs. In het Convenant LeerKracht van Nederland en in de verlengde CAO-PO 2009 is opgenomen dat per 1 augustus 2010 de eerste stap van de functiemix moet worden gezet in het primair onderwijs. Dit betekent dat zowel in het functieboek (zie artikel 5.3 van de verlengde CAO-PO 2009) als in het bestuursformatieplan (zie artikel 2.7 van de verlengde CAO-PO 2009) ook de 8 procent LB-functies in het basisonderwijs en de 3 procent LC-functies in het speciaal (basis)onderwijs, moeten zijn opgenomen.

Ons bereiken steeds vaker geluiden dat besturen de functiemix uitstellen, omdat zij een zorgvuldig invoeringstraject willen ontwikkelen. Die besturen zijn veelal te laat begonnen aan het invoeringstraject functiemix dat al beschreven is in de cao-primair onderwijs die op 1 januari 2009 van kracht werd.

Indien een werkgever, om welke reden dan ook, verzuimt om de LB- en/of LC-functies in het kader van de functiemix op te nemen, raadt CNV Onderwijs de P(G)MR aan niet in te stemmen met dat functieboek en dat bestuursformatieplan. Vraag in zo’n geval de werkgever om een nieuwe beslissing en neem contact op met MR-advies van CNV Onderwijs (mr-advies@cnvo.nl). MR-advies kan je dan verder adviseren.

Raadpleeg voor belangrijke momenten bij de invoering van de functiemix primair onderwijs ook nog even de functiemixkalender op de site www.meerverdieneninhetonderwijs.nl

Niet instemmen en dan?
Op het moment dat de P(G)MR zijn instemming onthoudt aan het functieboek en het bestuursformatieplan, mag het bestuur zijn voorgenomen beleid niet uitvoeren. Wil het bestuur zijn voorstel niet aanpassen, dan is er nog maar één mogelijkheid. Het bestuur moet dan een instemmingsgeschil aanmelden bij de Landelijke Geschillencommissie.
De Landelijke Geschillencommissie zal hierbij toetsen of de P(G)MR in redelijkheid zijn instemming heeft onthouden. Dan zijn er twee mogelijkheden. De commissie vindt dat de P(G)MR niet in redelijkheid zijn instemming heeft onthouden en pas dan mag het bestuur zijn voorgenomen beleid alsnog uitvoeren, dan wel wordt de MR in het gelijk gesteld en moet het bestuur alsnog het beleid aanpassen.

Nog niets ontvangen?
Heeft u nog niets ontvangen? Vraag dan zo snel mogelijk om een overleg. De tijd begint te dringen. Mocht de P(G)MR zijn instemming onthouden, dan moet er nog tijd zijn om voor de zomervakantie een eventueel geschil aan te gaan en/of het beleid met betrekking tot de functiemix aan te passen.

Wat moeten we dan precies ontvangen?
Zoals we al schreven: het functieboek in samenhang met het bestuursformatieplan. Onderstaand treft u de tekst aan uit de CAO po waar een functieboek aan moet voldoen.

5.3 Functiebouwwerk
1. De werkgever en de P(G)MR dragen jaarlijks voor 1 augustus zorg voor aanpassing van het functieboek op zowel bestuurs- als schoolniveau met inachtneming van de afspraken over de functiemix in artikel 5.3.A en 5.3.B, waarbij:
– de huidige normfuncties en niet-normfuncties blijven gehandhaafd en nieuwe niet-normfuncties worden geïntroduceerd en volgens FUWA PO worden
gewaardeerd, of
– alle functies volgens FUWA PO worden gewaardeerd.
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de voorbeeldfuncties opgenomen in „Voorbeeldfuncties in FUWA PO?. De samenstelling van het functieboek op bestuursniveau betreft het geheel van functies naar soort en niveau met inachtneming van de normfuncties of van FUWA PO. De werkgever en de PGMR maken eveneens een afspraak over het geheel aan bovenschoolse functies naar soort, niveau en aantal met inachtneming van de afspraken over de functiemix.
2. De werkgever en de PMR maken een afspraak over de invulling van het functiebouwwerk op schoolniveau voor wat betreft het geheel van functies naar soort, niveau en aantal, alsmede het beoogde invoeringstraject inclusief de invoeringsdatum. De inrichting van het functiebouwwerk op schoolniveau wordt binnen de
kaders van het functieboek op bestuursniveau en in samenhang met het (meerjaren) formatieplan besproken met inachtneming van de afspraken over de functiemix.

Alleen de groepsleerkracht in LB of LC?
Daar komt het wel op neer. Om voor een LB-functie (of LC-functie in het speciaal onderwijs) in aanmerking te komen moet je voor 50 procent of meer voor de groep staan en daar verantwoordelijk voor zijn. Dat staat in de cao primair onderwijs als volgt beschreven.

5.3b Definitie leraar
1. Uitsluitend voor de benoeming of aanstelling in de hogere leraarsfunctie(s) van de functiemix, zoals genoemd in artikel 5.3A van deze cao, geldt dat de werknemer dient te voldoen en uitvoering dient te geven aan de criteria van de volgende definitie van leraar.
Een leraar is diegene die voldoet aan de eisen van de WPO/WEC en de Wet BIO, die pedagogische en didactische verantwoordelijkheid draagt voor een groep leerlingen en die voor de helft of meer van de 930 lesuren per schooljaar (deeltijders naar rato) lesgeeft.
2. Om in aanmerking te komen voor een hogere leraarfunctie dient de werknemer te voldoen aan de kenmerken behorende bij FUWA PO en de voorbeeldfuncties zoals door de cao-po partners in deze cao zijn vastgesteld.

Hoe blijven we op de hoogte?
Ook daar heeft de cao-primair onderwijs in voorzien.

13. 4 Informatieverstrekking aan de P(G)MR
De werkgever informeert de P(G)MR uit eigen beweging over: Relevante data met betrekking tot de functiemix en het te voeren beleid; De omvang van het beschikbare budget dat als herkenbare component in de lumpsum is opgenomen.