1 oktober 2010

Personeel en zwakste leerlingen mogen niet de dupe worden

Per 1 augustus 2010 gaat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bezuinigen op de rugzak speciaal basisonderwijs en de ambulante begeleiding voor cluster 3 en 4. Het betreft een totale bezuiniging van ruim 30 miljoen euro. Patrick Banis (vicevoorzitter CNV Onderwijs): ‘Wij vinden het een slechte zaak dat de minister van OCW op deskundig en gespecialiseerd personeel bezuinigt, terwijl het traject passend onderwijs stil ligt omdat dit controversieel is verklaard door de Tweede Kamer. Hiermee dreigen we personeel kwijt te raken, dat we (straks) hard nodig hebben voor de zwakste leerlingen in het primair onderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs. Daarom hebben we nu een convenant met flankerend beleid afgesproken. We hopen hiermee het deskundige personeel voor zorgleerlingen voor het onderwijs te behouden. Dit is voor CNV Onderwijs een voorwaarde bij de invoering van passend onderwijs’.

Omvang bezuinigingen
Het schooldeel van de leerlinggebonden financiering (rugzak) in het speciaal basisonderwijs zal per 1 augustus 2010 worden verlaagd, wat neerkomt op een bezuiniging van € 4209,- per leerling.
Op het budget voor ambulante begeleiding (cluster 3 en 4) binnen de leerlinggebonden financiering wordt in het primair onderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs per diezelfde datum circa 20 miljoen euro bezuinigd, waardoor dit bedrag wordt verlaagd met 13,6% per leerling.
De Tweede Kamer heeft met deze bezuinigingen ingestemd, ondanks het feit dat de invoering van passend onderwijs controversieel is verklaard door diezelfde Tweede Kamer. CNV Onderwijs vindt dat een kwalijke zaak. Door deze bezuinigingen per 1 augustus 2010 en het invoeren van passend onderwijs op een later moment, ontstaan zeer ongewenste situaties voor personeel en daarmee voor de zwakste leerlingen in het primair onderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Gevolgen voor personeel
CNV Onderwijs heeft bij de minister van OCW en de werkgeversorganisaties aangedrongen op flankerend beleid om de werkgelegenheid voor het met ontslag bedreigde personeel te behouden.
Dit personeel, dat geheel is gespecialiseerd in het onderwijs aan zorgleerlingen en het begeleiden van leraren en teams daarbij, mag volgens CNV Onderwijs niet verloren gaan voor deze sector.
De minister van OCW is echter maar op zeer beperkte schaal bereid om hieraan gehoor te geven. Ook de werkgeversorganisaties hebben zich helaas in het bekostigingstraject niet hard gemaakt voor harde garanties. In een convenant hebben alle betrokken partijen nu afspraken vastgelegd om het personeel, dat door deze bezuinigingen wordt getroffen, van werk naar werk te begeleiden. Ook zijn afspraken gemaakt om extra te maken reiskosten gedurende de convenantperiode volledig te vergoeden. Deze extra reiskosten worden door de minister van OCW bekostigd.

Behoud van werk
Betrokken werkgevers moeten bepalen welke personeelsleden rechtstreeks op grond van deze bezuinigingen in aanmerking komen voor plaatsing in het risicodragend deel van de formatie (rddf), dan wel op basis van werkgelegenheidsbeleid onder een sociaal plan vallen. Van het eerste is sprake indien men ontslagbeleid hanteert en van het tweede indien men werkgelegenheidsbeleid voert. Voor zowel de werknemer als de werkgever gelden gedurende die periode de rechten en plichten die bij het rddf dan wel het sociaal plan behoren. Doel hierbij is deze personeelsleden te behouden voor de onderwijsarbeidsmarkt en zoveel mogelijk te herplaatsen bij de eigen werkgever in een passende functie. Daarmee behoudt de werkgever de expertise binnen de eigen instellingen.

Het matchpunt: van werk naar werk
Wanneer het niet lukt om een met ontslag bedreigd personeelslid bij de eigen werkgever te herplaatsen, kan gebruik worden gemaakt van het zogenaamde matchpunt.
Dit is een meldings- en bemiddelingspunt dat wordt ingezet voor personeel dat als gevolg van de bezuiniging in het rddf is geplaatst dan wel onder een sociaal plan valt.
Dit matchpunt wordt gefaciliteerd tot 1 augustus 2012 door de minister van OCW en zal aan het bureau van de PO-raad worden verbonden.
De werkgevers in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs melden aan het matchpunt huidige en toekomstige openstaande vacatures, die werkzaamheden inhouden voor zorgleerlingen dan wel ander passend werk.
Een personeelslid dat niet bij de eigen werkgever kan worden herplaatst, wordt door de werkgever meteen aangemeld bij het matchpunt. Ook kan een personeelslid zichzelf aanmelden. Het matchpunt toetst of dit personeelslid als gevolg van de bezuiniging met ontslag wordt bedreigd en of dit personeelslid feitelijk werkzaamheden verricht als ambulant begeleider in het (voortgezet) speciaal onderwijs of een functie vervult in het speciaal basisonderwijs.

Vergoeding extra te maken reiskosten
Indien een personeelslid eenmaal is herplaatst in een passende functie, geldt gedurende de (resterende) looptijd van het convenant (dus tot uiterlijk 1 augustus 2012) een vergoeding van de extra te maken reiskosten. Voor alle meer te maken reiskosten boven de 21,5 kilometer (enkele reis) per dag geldt een vergoeding van € 0,19 per kilometer. Tot de 21,5 kilometer (enkele reis) geldt de tabel van de verlengde CAO-PO 2009 (bijlage A10) en daarna geldt € 0,19 voor iedere meer te reizen kilometer. CNV Onderwijs en de andere sociale partners zijn op dit moment bezig met de uitwerking van deze tijdelijke regeling vergoeding extra reiskosten. Deze zal als bijlage in het convenant wordt opgenomen.
De minister van OCW bekostigt volledig deze extra te maken reiskosten gedurende de duur van het convenant.

Instellingen met problemen
In het convenant is verder de toezegging van de minister van OCW opgenomen om een maatwerkoplossing te bieden voor alle instellingen waar de bezuiniging een bedreiging vormt voor de continuïteit van de instelling. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen de minister van OCW en de werkgeversorganisaties.

Brief aan schoolbesturen en (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden
Werkgevers- en werknemersorganisaties zullen zeer binnenkort een tweede brief sturen aan alle schoolbesturen en (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden om de bezuinigingen en het afgesproken flankerend beleid nader toe te lichten en waarin wordt opgeroepen optimaal gebruik te maken van het matchpunt.

Toets Participatiefonds
Het Participatiefonds zal controleren of een werkgever al zijn verplichtingen, zoals in het convenant afgesproken, is nagekomen. Dit wordt per 1 augustus 2010 onderdeel van de instroomtoets van het Participatiefonds. Dit heeft verder geen gevolgen voor een personeelslid dat door deze bezuinigingen op termijn werkloos wordt en een werkloosheidsuitkering krijgt, maar wel voor de vergoeding van deze uitkering aan de werkgever.

Klik hier voor de nieuwsbrief (PDF)