10 april 2018

Peiling cao PO: team aan zet – het werkverdelingsplan

CNV Onderwijs heeft in haar inzet voor een nieuwe cao PO aangegeven dat moet worden uitgegaan van de leraar als zelfbewuste professional die in staat gesteld wordt om zijn professionele ruimte te krijgen en zelf in te delen. Keuzes over bijvoorbeeld de manier waarop zij samen met collega’s het werk op de school verdelen moet op schoolniveau plaatsvinden. Ook het zelf bepalen waar de niet tijd- en plaatsgebonden werkzaamheden uitgevoerd worden en hoe werk en privé gecombineerd wordt, is hier onderdeel van.

Cao-partijen vinden het van belang dat in de onderwijssector professionele ruimte wordt benut en de professionele dialoog meer en beter gevoerd wordt. Daarom zijn we op zoek geweest naar afspraken die juist die professionele dialoog stimuleren en faciliteren. Als uitwerking hiervan vinden de cao-partijen het belangrijk dat het team het voortouw neemt bij het opstellen van een werkverdelingsplan in de school.

We zijn tot de volgende concept-afspraken gekomen:
• Besturen zijn en blijven verantwoordelijk voor het bestuursformatieplan en meerjarenformatiebeleid;
• Dit beleid vormt het kader waarbinnen het team op school het werkverdelingsplan opstelt. De schoolleider is daarbij de schakel tussen het bestuur en het team;
• De schoolleider zorgt ervoor dat alle relevante informatie bij het team ligt alvorens het gesprek over het werkverdelingsplan wordt gevoerd;
• Bij de verdeling van de werkzaamheden wordt per voltijdsmedewerker uitgegaan van 1659 uur;
• Het team bepaalt vooraf hoe vastgesteld wordt dat er voldoende draagvlak is voor het op te stellen plan;
• In het werkverdelingsplan worden onder andere de verdeling van de groepen over de leraren, de verhouding tussen lesgebonden en overige taken, welke overige taken je als team op school verzorgt, de tijd voor voor- en nawerk, de tijd binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel, de pauzes, de aanwezigheid op school en de besteding van de werkdrukmiddelen vastgelegd;
• De schoolleider legt de gemaakte afspraken vast in het werkverdelingsplan en legt deze ter instemming voor aan de PMR;
• Het werkverdelingsplan is het uitgangspunt voor de inzet van de individuele werknemer;
• De schoolleider toetst of de gemaakte afspraken redelijk zijn voor die individuele werknemer en passen binnen de omvang van het dienstverband;
• Met wederzijds goedvinden kan worden afgesproken dat de medewerker meer dan 940 uur lesgevende taken heeft, met inachtneming van de totale 1659 uur;
• Indien het overleg met de medewerker niet tot overeenstemming leidt, waardoor er een onwerkbare situatie ontstaat op school, stelt de schoolleider de inzet van de medewerker vast.

De 40-urige werkweek wordt uitsluitend gebruikt als juridische verankering van de arbeidsduur. Deze formele arbeidsduur wordt gebruikt voor de vaststelling van de werktijdfactor, het salaris en het verlof.

Omdat wij willen weten of onze leden zich kunnen vinden in de richting waarin wij afspraken willen maken over hoe het werk op de school verdeeld wordt, vragen wij je drie vragen te beantwoorden. Leden van CNV Onderwijs ontvangen woensdag via de e-mail een PO-nieuwsbrief met daarin een link naar deze vragenlijst.