7 november 2018

Organiseer onderwijsvernieuwing in samenspraak mét leraren, in plaats van top down

Vandaag presenteerde de Onderwijsraad haar advies: ‘Ruim baan voor leraren’ aan de Tweede Kamer. In de toelichting geeft de Onderwijsraad aan dat het advies moet worden gezien als een lange termijnadvies. Het is een lange termijn denkrichting, waar nog veel uitgewerkt moet worden. Ze zijn van mening dat de kern van het lerarenberoep in alle vakken en onderwijs-sectoren gelijk is. Elke leraar ontwikkelt onderwijs, geeft les en evalueert. Didactische en pedagogische vaardigheden vormen de basis van het beroep. Daarnaast hebben leraren inhoudelijke kennis nodig voor een specifieke onderwijscontext, bijvoorbeeld voor lesgeven in een bepaald vak.

 

Reactie CNV Onderwijs

CNV Onderwijs heeft in april een brief aan de Onderwijsraad gestuurd met onze aanbevelingen. Veel elementen zien we in het advies terugkomen, zoals het organiseren van een goede introductiefase voor startende professionals om voortijdige uitval te voorkomen en het faciliteren van een leer- en ontwikkelcultuur binnen scholen. De Onderwijsraad heeft specifieke aandacht voor het creëren van ruimte voor loopbaanmogelijkheden ter bevordering van de inzetbaarheid én de interne en externe mobiliteit van onderwijsprofessionals. Ze geven hierbij ook aan dat er geïnvesteerd moet worden in het onderwijs, zoals wij iedere keer aangeven.

Lange Termijn

Het advies is een lange termijn denkrichting, waarin veel onderwerpen nog niet uitgewerkt zijn. Bij de totstandkoming van het advies is er wel informeel met leraren gesproken, maar niet met vertegenwoordigers van vakverenigingen of de vakbonden. CNV Onderwijs wil dat in de verdere uitwerking met de leraren gesproken wordt. Zoals wij aangaven aan de Onderwijsraad: organiseer onderwijsvernieuwing in samenspraak mét leraren, in plaats van top down.