27 maart 2018

Oproep goed pedagogisch aanbod kindcentra

Aandacht voor het realiseren van een goed pedagogisch aanbod met een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen tot 12 jaar in kindcentra. Dat vraagt de Stichting van het Onderwijs per brief aan de (op)nieuw gekozen gemeenteraadsleden.

Doel van de oproep is dat onderwijs, zorg, vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) en kinderopvang nauw met elkaar kunnen samenwerken. De Stichting wil de komst van meer kindcentra stimuleren om alle kinderen een vliegende start te geven.

Minder achterstanden

Met een doorgaande ontwikkellijn worden de talenten van kinderen maximaal ontplooid en krijgen zij de extra zorg, ondersteuning of uitdaging die ze nodig hebben. Hoe eerder daarin geïnvesteerd wordt, hoe minder achterstanden en uitval en hoe meer leerwinst later. Volgens de stichting krijgen kinderen zo de kansen geboden die ze verdienen en wordt gezorgd voor optimale ontwikkeling van talenten die de komende jaren hard nodig zal zijn.

De brief gaat tevens in op de talrijke middelen waarmee gemeenten de onderlinge samenwerking kunnen stimuleren en faciliteren. Bijvoorbeeld door partijen bijeen te brengen vanuit hun verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting. Intensieve samenwerking in een kindcentrum vereist allereerst een gezamenlijke visie op ontwikkeling en educatie.

Extra investeringen

Een integraal huisvestingsplan is belangrijk zodat alle partijen zoveel mogelijk vanuit één locatie kunnen werken aan de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar. Ook helpt het als de inzet van budgetten voor onder andere peuterspeelzaalwerk, onderwijsachterstandenbeleid, kinderopvang en VVE meer vanuit één visie gebeurt, en geldstromen tevens flexibeler zijn.

Volgens de Stichting vragen deze maatregelen wel om extra investeringen. Als kinderen profiteren van de voorzieningen zijn later de maatschappelijke kosten voor extra ondersteuning en zorg lager, omdat achterstanden eerder worden gesignaleerd en aangepakt.