5 juli 2018

Onderwijsraad adviseert: evalueer of de lumpsum voldoende is

Gaat er wel voldoende geld naar het onderwijs? De Onderwijsraad betwijfelt het en adviseert de overheid om te evalueren of het totale budget toereikend is. CNV Onderwijs onderschrijft dit advies van harte.

De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad advies gevraagd over de lumpsumbekostiging voor het onderwijs. Werkt deze wel afdoende? De Onderwijsraad stelt in hun rapport dat de lumpsum de scholen de benodigde ruimte geeft om zelf passende keuzes te maken voor de besteding, maar dat de overheid moet evalueren of het totaalbedrag volstaat. CNV Onderwijs zegt al jaren dat er te weinig geld naar het onderwijs gaat.

Meer transparante verantwoording van de lumpsum nodig

CNV Onderwijs is net als de Onderwijsraad voorstander van een lumpsum; scholen weten immers zelf het beste wat nodig is voor hun leerlingen. Er zijn wél verbeteringen in het systeem nodig. Zo is een meer transparante verantwoording over de besteding van het geld door de schoolbesturen noodzakelijk. Met een te kleine lumpsum blijft het schipperen tussen de materiële en de personele kosten. Personeel zou voorop moeten staan, maar we zien ook dat de scholen voor de onmogelijke keuze staan tussen het waarderen van het personeel en noodzakelijke investeringen in het materieel.