14 juni 2018

Onderhandelaarsakkoord cao primair onderwijs: Teams aan zet!

Vorige week is er een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor het primair onderwijs. CNV Onderwijs is blij met het bereikte resultaat:
• Door de 270 miljoen van dit kabinet voor de lerarensalarissen, stijgt het lerarensalaris en zijn er voor leraren nieuwe actuele functiebeschrijvingen gemaakt.
• Wij zijn erg positief over de structurele salarisverhoging van 2,5% voor iedereen, dat is gemiddeld hoger dan tot nu toe in de andere onderwijssectoren en rijksoverheidssectoren afgesproken is.
• Daarnaast hebben we een eenmalige uitkering van 750 euro bruto voor alle werknemers kunnen afspreken. CNV Onderwijs wilde al jaren af van de laagste loonschaal LA voor leraren en ook dat is nu gelukt.

Nu leraren; OOP-ers en schoolleiders volgen direct na de zomer
Door de voorwaarden van dit kabinet is het vooral een onderhandelaarsakkoord gericht op de leraren. Dat kon voor nu niet anders, om de 270 miljoen en de reguliere loonruimte zo snel mogelijk veilig te stellen. CNV Onderwijs wil toe naar één functie- en loongebouw voor alle werknemers in het PO, dus ook voor schoolleiders en OOP-ers. Dat was op korte termijn niet mogelijk en is daarom onderdeel van de cao-onderhandelingen na de zomer. Door de groei van de lerarensalarissen is het verschil in salaris met schoolleiders kleiner en met die van het OOP groter geworden. Maar CNV Onderwijs wil ook de functiebeschrijvingen van deze beide groepen actualiseren en herwaarderen, langs dezelfde weg als nu voor de leraren is uitgevoerd. Begin september gaat CNV Onderwijs met de OOP-ers en schoolleiders nogmaals naar de inzet kijken om dit krachtig en gericht naar de cao-tafel te tillen.

Belangrijkste punten
De onderhandelingen hebben mooie resultaten opgeleverd. Het is nu aan de leden van CNV Onderwijs om hun stem uit te brengen over dit akkoord. Wij leggen het resultaat positief voor aan jullie. Daarom zetten we onderstaand even de belangrijkste punten voor je op een rij.

1. Salaris
Iedereen die in het primair onderwijs werkt, krijgt er geld bij. Hieronder de verschillende salarismaatregelen toegelicht:
• Iedereen (schoolleiders, oop-ers en leraren) krijgt vanaf september een loonsverhoging van 2,5%.
• Iedereen (schoolleiders, oop-ers en leraren) krijgt in oktober een eenmalige uitkering van 750 euro bruto (naar rato en aanstellingsduur vanaf 1 januari 2018).
• Daarnaast maakte het kabinet eerder 270 miljoen euro vrij voor de lerarensalarissen. Dit geld is met deze cao vooral ingezet op plekken in het loongebouw waar de verschillen met het voortgezet onderwijs het grootst zijn.
• Alle leraren gaan per 1 september onverkort over naar dezelfde trede in de naastgelegen nieuwe hogere functieschaal. Dat betekent dat schaal LA verdwijnt, iets waar CNV Onderwijs zich bijzonder voor heeft ingezet. Iedereen die nu in schaal LA zit, schuift dus door naar de nieuwe schaal L10. LB schuift door naar de nieuwe schaal L11, etc. Zie bijgaande illustratie.
• Tot slot krijgen alle leraren in oktober een eenmalige uitkering van 42% van hun nieuwe maandsalaris (naar rato en aanstellingsduur vanaf 1 januari 2018) per 1 september.
• De maximumbedragen in de verschillende salarisschalen worden in 2019 en 2020 verder verhoogd. Dit komt omdat de streefpercentages van de functiemix uit de cao worden gehaald en de niet-bestede 70 miljoen op deze manier wordt ingezet. Functiedifferentiatie draagt bij aan de onderwijskwaliteit.

Let op: in de salaristabellen blijken een aantal leraren er op achteruit te gaan. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en wordt nog gecorrigeerd.

Klik hier voor de nieuwe salaristabellen.

2. Werkverdelingsplan
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 komt er een werkverdelingsplan. Voorheen konden scholen kiezen uit het basismodel (met een maximum van 930 lesuren) of het overlegmodel (zonder vastgesteld maximum aan lesuren). Beide modellen komen te vervallen en worden vervangen door het werkverdelingsplan. Hierbij blijft de norm 1659 uur per fulltimer. Het uitgangspunt is dat daarvan 940 uren lesgevende taken betreft.

Meer dan 940 uur lesgevende taken kan met wederzijdse instemming afgesproken worden. Met de medewerker kan ook minder dan 940 uur lesgevende taken overeengekomen worden. Het team (inclusief het OOP) besluit o.a. over de verdeling van de lesuren en groepen over de leraren, pauzes, tijd voor voor- en nawerk, de tijd binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel, wanneer je wel en niet aanwezig bent op de school, welke werkzaamheden je elders (thuis) kunt doen, etc. Het team is dus echt aan zet! Wij voorzien veel dynamiek in het team en dat vergt veel van de schoolleiders.

Het werkverdelingsplan kent, zeker in aanvang, een aantal zorgpunten. CNV Onderwijs is altijd al voorstander geweest om de individuele werknemer zeggenschap te geven over zijn/haar werk. CNV Onderwijs gaat uit van de professionaliteit van een team, maar we realiseren ons dat het vormgeven van een werkverdelingsplan her en der moeizaam zal verlopen en leraren wellicht zelfs onder druk worden gezet om 940 uur als norm te nemen. De 940 is echter geen norm, maar het uitgangspunt om het werk te verdelen. CNV Onderwijs had liever gezien dat dit de 930 uur uit het basismodel zou zijn geworden, dat is helaas niet gelukt.

CNV Onderwijs kan ook helpen bij het toepassen van het werkverdelingsplan. In een tijd van werkdruk willen wij niet dat leerkrachten onder druk zwichten om meer lesuren te draaien. Om teams daarom goed voor te bereiden, maken sociale partners een handreiking over hoe je tot het werkverdelingsplan komt. Deze handreiking is uiterlijk in oktober klaar. Wij openen daarnaast een meldpunt om leden die vragen hebben over het werkverdelingsplan te kunnen ondersteunen.

Wil je een persoonlijke uitleg bij jou op school over wat het werkverdelingsplan inhoudt en hoe het bij jullie team kan worden toegepast? Of heb je behoefte aan begeleiding in dat proces? Vanaf komend najaar kan onze CNV Academie je hierbij helpen. Heb je nu al vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl.

3. Functiemix
Tien jaar geleden is de functiemix in het leven geroepen. De functiemix hield in dat er binnen een school functies voor leraren op verschillende niveaus naast elkaar zouden bestaan. Scholen moesten aan vastgestelde percentages leraren in de schalen LA, LB en LC voldoen. Helaas zijn die streefcijfers, ondanks aandringen van CNV Onderwijs, niet altijd gehaald. De functiemix wordt nu uit de cao gehaald. En zoals je hierboven hebt kunnen lezen, schuiven alle leraren één salarisschaal op. De 70 miljoen euro die vrijkomt door het verdwijnen van de functiemix wordt over de verschillende salarisschalen voor leraren verdeeld. Op organisatieniveau is het goed om daarover afspraken te maken. Zo kunnen P(G)MR en het bestuur bijvoorbeeld afspraken maken over de verhouding tussen de verschillende L-schalen die je binnen jouw bestuur nastreeft. Voor de aantrekkelijkheid van het beroep moeten de loopbaanmogelijkheden wel overeind blijven. Dit is een aandachtspunt in de volgende cao-onderhandelingen.

4. Bovenwettelijke uitkeringen
De bovenwettelijke uitkeringen worden per 1 januari 2020 aangepast en gelijkgetrokken met de overige onderwijssectoren en het Rijk. Bestaande rechten blijven behouden.

5. Contracten
In de cao is twee jaar geleden als gevolg van de Wwz (Wet werk en zekerheid) afgesproken dat onder voorwaarden min-max-contracten kunnen worden afgesloten. Deze min-max-contracten worden niet meer in de nieuwe cao opgenomen. Voor tijdelijke contracten wegens vervanging van een zieke leerkracht geldt dat deze geheel worden uitgesloten van de Wwz-ketenregeling voor de duur van drie jaar. Sociale partners wachten daarmee niet op toekomstige wetgeving en dienen daarvoor een verzoek in bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om vanaf het schooljaar 2018-2019 al deze uitsluiting te krijgen voor het primair onderwijs.

Positief stemadvies
CNV Onderwijs is blij met het bereikte resultaat. Naast een structurele loonsverhoging van 2,5%, hebben we voor iedereen een eenmalige uitkering afgesproken. Hierdoor krijgen de lagere schalen hetzelfde bedrag als de hogere. CNV Onderwijs wilde al jaren af van de laagste lerarenschaal, de LA. Dat is nu gelukt. Met de 270 miljoen is een stap gezet in de lerarensalarissen richting het voortgezet onderwijs. De functiemix werkte, ondanks extra inspanningen van CNV Onderwijs, niet in het basisonderwijs. Door nu ook de resterende 70 miljoen toe te voegen aan de salarissen voor leraren komen de middelen in ieder geval daar terecht waar ze voor bestemd waren.

Daarom leggen wij dit akkoord met een positief stemadvies voor aan onze leden. Zij ontvangen deze week per e-mail de mogelijkheid om hun stem uit te brengen over het onderhandelingsresultaat. Houd de mail dus in de gaten.

Heb je vragen? Stel ze via cao-po@cnv.nl of bezoek een van onderstaande ledenbijeenkomsten:

19 juni Deventer (BS De Windroos, Broederenstraat 16, 7411 LB Deventer)
Van 18.30 – 20.00 uur
Inloop vanaf 18.00 uur

21 juni Utrecht (CNV Connectief, Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht)
Van 18.30 – 20.00 uur
Inloop vanaf 18.00 uur

21 juni Roermond (Hotel De Oranjerie, Kloosterwandplein 12-16, 6041 JA Roermond)
Van 18.30 – 20.00 uur
Inloop vanaf 18.00 uur

25 juni Tilburg (Boerke Mutsaers, Vijverlaan 2, 5042 PZ Tilburg)
Van 18.30 – 20.00 uur
Inloop vanaf 18.00 uur

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe cao.

Lees ook: Nieuwe cao primair onderwijs: forse stijging lerarensalaris