1 maart 2019

Onderhandelaarsakkoord cao GAO

In de afgelopen maanden hebben CNV Onderwijs en de andere vakbonden overleg gevoerd met de werkgevers over de cao Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus (cao GAO). Dat overleg heeft in februari tot een onderhandelaarsakkoord geleid, dat CNV Onderwijs met een positief advies aan de leden voorlegt.

De hoofdlijnen van het bereikte onderhandelingsresultaat zijn:
– Looptijd 1 januari 2019 tot 1 februari 2020;
– Loonsverhoging van:
2% structurele salarisverhoging per 1-1-2019
1,5% structurele salarisverhoging per 1-8-2019*
– 60+- regeling, waarbij werknemers vanaf 60 jaar 5 jaar gedeeltelijk onbetaald verlof kunnen nemen, tenzij er sprake is van dermate zwaarwegende omstandigheden dat instemming met het verzoek in redelijkheid niet van werkgever verlangd kan worden. Hierbij geldt dat men minimaal 50% van een voltijdbaan moet blijven werken. In die 5 jaar onbetaald verlof wordt de pensioenpremie ongewijzigd voortgezet. Na 5 jaar gebruikmaken van deze 60+-regeling wordt deeltijdontslag verleend voor de uren van het onbetaald verlof.
De kosten inherent aan gebruikmaken van deze regeling komen ten laste van het budget Levensfasebewust personeelsbeleid op ondernemingsniveau.
– Collectieve ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (voorheen: IPAP-verzekering). Afgesproken is dat werkgevers voor alle werknemers een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij Loyalis. Werkgevers nemen de premie voor hun rekening.
Werknemers zullen voorlichting krijgen over de inhoud van de verzekering.
– Functiereferentiegebouw
Gedurende de looptijd van de cao GAO wordt het functiereferentiegebouw en de daarin vermelde referentiefuncties bekeken.

CNV Onderwijs legt het onderhandelingsakkoord positief voor aan de leden. Zij kunnen tot uiterlijk 13 maart hun reactie geven en zijn hierover al geïnformeerd.

* De structurele loonsverhoging van 1,5% per 1-8-2019 gaat bij de Stichting OnderwijsAdvies pas in per 1-1-2020, zie de bijlage voor meer toelichting.