8 september 2020

Nieuwe norm coronavirus in Arbocatalogus-VO gepubliceerd

Voion heeft in opdracht van CNV Onderwijs en de andere sociale partners een norm voor het coronavirus in de Arbocatalogus-VO ontwikkeld. In deze aanvulling op de huidige Arbocatalogus-VO, vinden scholen alle maatregelen die ze moeten nemen om blootstelling aan het coronavirus bij medewerkers, leerlingen en hun naasten te voorkomen. De Inspectie SZW heeft deze norm voor het coronavirus goedgekeurd en zal deze gebruiken als referentie bij de handhaving.

Checklist

Om aan de arbo-regelgeving te voldoen, moet de werkgever inventariseren welke besmettingsrisico’s er op school zijn en aangeven hoe hij/zij deze gaat aanpakken om een veilige en gezonde werkplek te creëren. Om die reden is er ook een ‘Checklist verdiepende Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) coronavirus’ toegevoegd. De gesignaleerde aandachtspunten kunnen worden opgenomen in het plan van aanpak. Betrek daarom de medezeggenschapsraad binnen de school bij het vaststellen van het plan van aanpak, dat daarna ook moet worden goedgekeurd door de arbodienst/kerndeskundige.

Nieuwe kennis

De Arbocatalogus en bijbehorende checklist zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennis op het moment van publicatie. Deze kennis over het coronavirus en de ziekte die het veroorzaakt – COVID-19 – is echter nog volop in ontwikkeling waardoor inzichten en te treffen maatregelen kunnen wijzigen. Wijzigingen in inzicht en richtlijnen worden zo snel mogelijk verwerkt in deze arbocatalogus. Let daarom op de versiedatum van de norm en de checklist.