29 oktober 2014

Nieuwe cao-hbo in teken van duurzame inzetbaarheid

Eén nieuwe regeling voor het duurzaam inzetbaar houden van alle medewerkers in het hoger beroepsonderwijs en een structurele loonsverhoging oplopend tot 3%. Dat zijn de belangrijkste afspraken in de nieuwe cao-hbo waarover de werkgevers, verenigd in de Vereniging Hogescholen en de vakbonden CNV Onderwijs, AOb, Abvakabo FNV en de UNIENFTO een principe-akkoord hebben bereikt. Deze heeft een looptijd van 1 oktober 2014 tot 1 april 2016.

Duurzame inzetbaarheidsregeling
Het is belangrijk dat alle werknemers, van jong tot oud, gedurende hun hele loopbaan het werk zo goed en gezond mogelijk kunnen blijven doen. En dat zij het werk ook op de lange termijn kunnen volhouden. Een nieuwe regeling voor duurzame inzetbaarheid is daarom een voornaam onderdeel van de nieuwe cao. Op grond hiervan kunnen werknemers 40 uur per jaar besteden aan bijvoorbeeld het opdoen van werkervaring buiten de hogeschool, mantelzorg voor een beperkte periode, sabbatsverlof of aanvullend studieverlof. In 2020 stijgt dit aantal tot 45 uur per jaar. De nieuwe regeling start op 1 augustus 2015 en geldt voor werknemers met een dienstverband vanaf 0.4 fte, waarbij parttimers hun uren naar rato krijgen. Gelijktijdig eindigt de bestaande regeling ‘Werktijden oudere werknemer’ (werktijdverkorting halve/hele uren vanaf 50 resp. 60 jaar).

Oudere werknemers
Ook voor oudere werknemers is het van groot belang om te investeren in hun duurzame inzetbaarheid. Vandaar dat werknemers vanaf 57 jaar (10 jaar voor de AOW-leeftijd) 50 extra uren krijgen, waardoor het totaal op 90 uur per jaar komt. Zij behouden bovendien het recht om eenmalig te kiezen voor structurele werktijdvermindering tot maximaal 20% van de omvang van het arbeidscontract, gedurende maximaal vijf aaneengesloten jaren. Voor deze ‘Werktijdvermindering Senioren’, die ingaat op 1 januari 2015, geldt een eigen bijdrage van 45%. Afhankelijk van inschaling en/of het moment waarop men minder gaat werken, kan de eigen bijdrage lager uitvallen. Kiest een werknemer voor werktijdvermindering, dan vervallen de 50 extra uren. Hij behoudt dan nog steeds 40 uur voor zijn duurzame inzetbaarheid.

Loonsverhoging
Onderdeel van het principe-akkoord is een structurele loonsverhoging van in totaal 3%. Per 1 december 2014 worden de salarissen verhoogd met 2% en per 1 december 2015 met nog eens 1%. In augustus 2015 wordt een eenmalige uitkering toegekend van € 475 bruto.

Achterbanraadpleging
De Vereniging Hogescholen en de vakbonden gaan het principeakkoord met een positief advies voorleggen aan de diverse achterbannen. De planning is dat men uiterlijk per 28 november 2014 aan elkaar laat weten of het principe-akkoord kan worden omgezet in een definitief akkoord, waarmee de nieuwe cao-hbo dan een feit is.