27 september 2012

Nieuwbrief CAO Kenniscentra 2012

Overleg over nieuwe Cao opgeschort
Het overleg over een nieuwe CAO Kenniscentra is dinsdag 18 september jl. door werkgevers opgeschort. Aanleiding was de wens van de vakbonden dat een bapo-vervangende regeling een fatsoenlijke overgangsregeling moet bevatten voor werknemers die vlak voor de entreeleeftijd van 55 jaar zitten. Werkgevers zijn van mening dat de daarvoor noodzakelijke middelen ontbreken. Zij gaan nu eerst hun achterban raadplegen. Over het resultaat zullen de vakbonden worden geïnformeerd en – afhankelijk van het resultaat – zal het overleg wel of niet worden vervolgd.

Stand van zaken
Naar aanleiding van het cao-overleg van 6 juni 2012 hadden werkgevers een enquête uitgezet onder hun werknemers jonger dan 50 jaar om hun mening te peilen over zowel het bapo-vervangende voorstel van werkgevers als werknemers. Van hen bleek ca. 2/3 een voorkeur te hebben voor het voorstel van werkgevers. Naast de beperkte doelgroep hebben wij in het overleg aangegeven dat er het nodige aan te merken was op de technische uitvoering van de enquête en ook de door werkgevers gegeven toelichting bij de enquête was tendentieus. Dat relativeert de in de ogen van werkgevers duidelijke uitslag flink.

Ook de gezamenlijke vakbonden hebben in hun achterban gepeild of de in het cao-overleg ingeslagen weg door ons vervolgd kan worden en zo ja onder welke voorwaarden. Nog steeds is er bereidheid de huidige bapo-regeling in te leveren, mits er een goed alternatief wordt geboden. De vraag was dus of de in het overleg voorliggende voorstellen een goed alternatief vormen.

Het eindvoorstel van werkgevers 
* Per 1 januari 2013:
* afschaffing Bapo;
* 2 van de 3 leeftijdsdagen vervallen;
* ½ uur arbeidsverkorting per dag voor 60+ in de loonschalen A t/m G vervalt.
*Werknemers geboren in 1958 ontvangen 3,35% van hun jaarsalaris. Bij een maandsalaris van € 3660 (schaal J-max) komt dit neer op ca. € 1716.
* Medewerkers vanaf 50 jaar krijgen per jaar maximaal 4 extra scholingsdagen voor persoonlijke loopbaanontwikkeling, scholing, vitaliteit, coaching etc.. Daarvoor wordt het scholingsbudget met 0,25% verhoogd. lees verder