10 juli 2020

Nieuw servicedocument voor mbo beschikbaar

In overleg met CNV Onderwijs, de andere vakbonden en werkgevers, heeft het ministerie van Onderwijs een nieuw servicedocument voor het mbo opgesteld. Het bevat richtlijnen voor het middelbaar  beroepsonderwijs met betrekking tot het coronavirus.

 

Maatwerk

CNV Onderwijs heeft zich tijdens de totstandkoming van dit servicedocument sterk gemaakt voor verschillende punten die nu in de richtlijnen zijn terug te vinden. Allereerst is CNV Onderwijs blij dat in het document is vastgelegd dat mbo-instellingen zelf het voortouw mogen nemen om in dit coronatijdperk op de voor hen best passende manier invulling te geven aan het onderwijs in het komende schooljaar. Dit maakt maatwerk mogelijk, zodat rekening kan worden gehouden met de verschillen tussen de instellingen. Daarbij is de betrokkenheid van het personeel in de ogen van CNV Onderwijs cruciaal. De medezeggenschap is daarvoor in dit servicedocument goed geregeld.

Haalbaar en realistisch

Waar het gaat om onderwijstijd heeft elke instelling de ruimte om af te wijken van de wettelijk  voorgeschreven verdeling tussen begeleide onderwijstijd en beroepspraktijkvorming. Daarbij blijft het uitgangspunt voor het (voltijdse) onderwijs dat er vooralsnog sprake is van ten minste 1600 studiebelastinguren per jaar. De verdeling over begeleide onderwijstijd, beroepspraktijkvorming en overige uren, zoals zelfstudie is flexibel. Op voorstel van CNV Onderwijs zullen het ministerie en de mbo-sector regelmatig nagaan of deze invulling voldoende haalbaar en realistisch is gezien het verloop van de coronacrisis en daaruit volgende kabinetsbesluiten. Op 1 november is er een eerste evaluatiemoment met betrekking tot haalbaarheid van deze afspraken. CNV Onderwijs zal met behulp van de ervaringen van haar leden hiervoor een inbreng leveren.

 

Niet het onmogelijke

Een ander punt wat CNV Onderwijs heeft ingebracht, onder meer naar aanleiding van het webinar met mbo-leden van afgelopen week, is de werkdruk. Die neemt toe voor het personeel door de beperkingen die er gelden en de combinatie van fysiek onderwijs en afstandsonderwijs. Daarnaast kan het zo zijn dat als gevolg van het coronavirus er juist minder onderwijspersoneel inzetbaar is. Het servicedocument erkent dat. Nu is vastgelegd: ‘Scholen en hun personeel kunnen niet tot het onmogelijke worden gedwongen. Instellingen spannen zich in voor de inzet voor meer personeel om zo de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen. Maar daar zitten wel grenzen aan.’ Bij het inrichten van een kwalitatief goed programma moeten hier en daar moeilijke keuzes gemaakt worden. CNV Onderwijs hecht eraan dat de school deze keuzes in goed overleg met de ondernemingsraad en de studentenraad maakt en zich hierover verantwoordt aan de studenten, personeelsleden en de Onderwijsinspectie.

 

Diplomabesluit

Ook is een Handreiking verantwoord diplomabesluit verschenen. In het schooljaar 2020-2021 zullen waarschijnlijk niet alle geplande examens volgens de gebruikelijke procedure of volgens het examenplan plaatsvinden. Dit document biedt handvatten om voor studenten die na 1 januari 2021 diplomeren, de examinering in te richten om tot verantwoorde diplomabesluiten te komen.