17 maart 2020

Meer duidelijkheid examens voortgezet onderwijs

foto: Wilbert van Woensel

Scholen zijn volop bezig om onderwijs op afstand te organiseren voor leerlingen. Dit vraagt heel veel van het onderwijspersoneel. Extra aandacht is er deze dagen voor de examenleerlingen in het voortgezet onderwijs. Minister Slob in zijn brief aan de Tweede Kamer: ‘Onze inzet is om iedere leerling de kans te geven voor de start van een nieuwe opleiding het voortgezet onderwijs met een diploma af te ronden.’

CNV Onderwijs heeft er met de andere onderwijspartijen bij de minister op aangedrongen om zo snel mogelijk meer duidelijkheid te geven aan zowel de scholen als aan de examenleerlingen. Hierover is er in de afgelopen dagen intensief overleg gevoerd met de minister en dit heeft geleid tot een set aan maatregelen. De inzet is om iedere leerling de kans te geven voor de start van een nieuwe opleiding het voortgezet onderwijs met een diploma af te ronden.

Centraal schriftelijk gaat door

De afnames van de centraal schriftelijke en praktische examens (cspe’s) in de basisberoepsgerichte (bb), de kaderberoepsgerichte (kb) en de gemengde leerweg, evenals van de digitale flexibele examens voor bb en kb starten vanaf 30 maart. De schriftelijke centrale examens, waarvan de afname op 7 mei aanstaande start, gaan vooralsnog gewoon door. Als er tot langere sluiting van de scholen wordt besloten, volgt een nieuwe afweging.

Maatregelen in het kort

-Mogelijkheid om schoolexamens op school af te nemen met inachtneming van nog nader uit te werken RIVM‑richtlijnen

-Deelname aan de onderwijs- en examenactiviteiten op school is niet verplicht

-Maatwerk voor leerlingen en onderwijspersoneel

-Mogelijkheid om cijfers van schoolexamens later aan te leveren

Instemming MR

Scholen krijgen de ruimte om het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen met instemming van de medezeggenschapsraad.

CNV Onderwijs vindt het belangrijk dat onderwijspersoneel via de MR een belangrijke stem houdt in de keuzes die nu op school gemaakt moeten worden. In het overleg dat vandaag plaatsvond met het ministerie hebben wij dat bepleit en tegelijkertijd afgesproken dat wij de medezeggenschapsraden oproepen hieraan hun medewerking zo spoedig mogelijk te verlenen.

Snelle digitale besluitvorming

Dit alles vraagt van zowel het bestuur van de school als van de medezeggenschapsraad een flinke inspanningsverplichting. Want natuurlijk is inspraak van onderwijspersoneel bij te maken keuzes essentieel, maar het vraagt ook van de MR dat hij snel zal moeten schakelen om onwenselijke vertraging te voorkomen. We roepen daarom op om maximaal gebruik te maken van digitale middelen voor een snelle besluitvorming. We vertrouwen hierin ook op de eensgezindheid in het doel dat we allemaal voor ogen hebben: zorgen voor goed onderwijs.

Begrip voor zorgen

CNV Onderwijs is blij met de inzet van de minister om examenleerlingen in het VO de kans te geven hun diploma te halen. Ook hij beseft in zijn brief dat dit in de huidige situatie een grote opgave is. ‘Ik heb begrip voor de zorgen die leerlingen, ouders en onderwijspersoneel kunnen hebben in de huidige situatie. Deelname aan de onderwijs- en examenactiviteiten op school is niet verplicht. Voor het onderwijspersoneel worden hierover op schoolniveau afspraken gemaakt.’

Afspraken op schoolniveau

Veiligheid en gezondheid van leerlingen en het onderwijspersoneel staan voor CNV Onderwijs voorop. Waarnemend voorzitter Jan de Vries: ‘Daarom zijn wij blij dat de RIVM-richtlijnen gehanteerd worden en dat er oog is voor de zorgen van leerlingen, ouders en onderwijspersoneel. Wij vinden het dan ook van groot belang dat hierover voor het onderwijspersoneel op schoolniveau afspraken worden gemaakt. Voor onderwijspersoneel moet er altijd ruimte zijn om je zorgen, twijfels en belemmeringen bij de schoolleiding neer te leggen. Mocht je hierover vragen hebben, wij zijn er graag voor je om je te informeren en of te ondersteunen.’