1 oktober 2019

Meer carrièrekansen in het mbo

CNV Onderwijs vindt het belangrijk dat mbo-werkgevers carrièrekansen creëren en de afspraken over de functiemix uitvoeren, waardoor meer docenten in de hogere salarisschalen terechtkomen. CNV Onderwijs geeft al sinds lange tijd aan dat er sprake is van een downgrading in het mbo. De oudere LC- en LD-docenten gaan met pensioen en de ‘jonge’, nieuw ingestroomde docenten worden in lagere functies benoemd. Onder andere hierdoor gaan de verhoudingen tussen functies en salarisschalen verschuiven en ontstaat de downgrading. Aan de cao-tafel mbo is dit onderwerp ook besproken en is een cao-werkgroep opgestart om de functiewaardering in het mbo onder de loep te nemen en te verbeteren.

De resultaten die nu door het Platform Medezeggenschap MBO zijn gepubliceerd en ook op de site van het ministerie van Onderwijs zijn te vinden (www.functiemix.nl) staven deze situatie.

Jan de Vries, waarnemend voorzitter CNV Onderwijs: ‘Het is van groot belang om het werken in het mbo aantrekkelijk te houden, aangezien ook hier de lerarentekorten spelen. Een goed beloningssysteem met een beter carrièreperspectief is daarbij essentieel.’ CNV Onderwijs bepleit dat alle partijen nu de schouders eronder zetten.

De vakbond heeft dit de afgelopen jaren ook steeds bepleit. Zo is er in het Convenant LeerKracht van Nederland een speciaal budget beschikbaar gesteld; de zogenaamde Randstadmiddelen. Deze hebben een positief effect; meer docenten zitten in de hogere salarisschalen. In de regio’s buiten de Randstad zien we vaak een ander beeld. We spreken daarom de mbo-instellingen aan om ook in die regio’s hierin verandering te brengen.