18 juli 2019

Inzet CNV Onderwijs voor CAO VO

Uit een enquête gehouden bij de achterban van CNV Onderwijs is gebleken dat werkdruk en salaris de belangrijkste 2 thema’s zijn bij de nieuwe cao.
Veel leraren, onderwijsondersteuners en schoolleiders werken met plezier. Er zijn echter ook grote zorgen. Over de stijgende werkdruk, steeds grotere klassen, het groeiende lerarentekort en het gebrek aan ondersteuning in en rond de klas. Dit alles tegen de achtergrond van de torenhoge verwachtingen van de samenleving en de politiek: meer maatwerk en gepersonaliseerd leren, gebruik van digitale leermiddelen en aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen. De druk op het personeel in het voortgezet onderwijs loopt op. Daar moet een eind aan komen door te investeren in een serieuze verlaging van de werkdruk en een aantrekkelijk en wervend salaris- en carrièreperspectief voor iedereen die in het voortgezet onderwijs werkt. In onze voorstellenbrief maken wij ons wensenpakket duidelijk. Hierbij gaan we ook in op specifieke zaken die er vanuit de geledingen in onze achterban (OP, OOP en Schoolleiders) naar voren zijn gebracht.

Minder werkdruk

CNV Onderwijs wil de tijd die leraren direct en indirect besteden aan het uitvoeren van hun primaire taak: het verzorgen van onderwijs duidelijk begrenzen. Wij zijn ervan overtuigd dat een verlaging van de uren die leraren lesgeven positieve effecten heeft. Niet alleen wordt de werkdruk verlaagd, maar er komt ook ruimte voor de ontwikkeling van onderwijs, professionalisering en andere activiteiten die bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Met de gemaakte afspreken over ontwikkeltijd in de afgelopen cao is een stap gemaakt om uren vrij te spelen voor werkdrukverlaging en nieuwe ontwikkelingen. Veel scholen worstelen met de uitvoering van de gemaakte afspraak. We zien echter ook dat een groot deel van de scholen plannen heeft gemaakt om de lestaak anders te (gaan) organiseren. Omdat de onderwijstijd voor leerlingen niet mag dalen onder afgesproken grenzen is er veel creativiteit nodig om de maximale individuele lestaak verder te verminderen.

CNV Onderwijs is van mening dat er een basisnorm moet komen voor het aantal uren dat leraren aan het primaire proces besteden. Een verdere lestaakreductie staat dan ook hoog op onze agenda. Onze ambitie is uiteindelijk te komen tot een week met 20 lessen (17 klokuren), verhoogd met een vaste norm voor voorbereiding en nawerk. Op schoolniveau is afwijking -binnen vastgestelde marges- mogelijk om daarmee recht te doen aan de eigenheid van de school(organisatie). Iedere leraar moet onder alle omstandigheden het recht hebben te kiezen voor de basisnorm. Wij willen afspraken maken over de manier waarop en het tempo waarin wij onze ambitie gaan realiseren.

Daarnaast wil CNV Onderwijs spreken over de mogelijkheden om de grootte van de klassen en groepen te beperken en de wijze waarop en voorwaarden waaronder de werkdruk van leraren kan worden verminderd door extra inzet van OOP.

Een aantrekkelijk salaris en carrièreperspectief

CNV Onderwijs wil een met de markt concurrerend en wervend salaris- en salarisperspectief in het voortgezet onderwijs. Wij vragen voor een cao met een looptijd van 1 jaar een generieke salarisverhoging van 4% die recht doet aan de salarissen in de markt inclusief een daarbij behorende inhaalslag.

Om ook lagere inkomenscategorieën (met name OOP) te laten profiteren van een salarisverhoging hanteren wij daarbij een minimale verhoging (“bodem”) in euro’s zodat ook de laagste salarisschalen een substantiële verhoging ontvangen. Als referentie voor deze bodem gaan wij uit van een modaal salaris.

Positie schoolleiders versterken

Binnen het VO is de positie van de schoolleiders vaak diffuus. Door de complexiteit en de hoge eisen die aan onderwijs gesteld worden is er sprake van een toenemende verantwoordelijkheid van leidinggevenden. Wij zijn van mening dat leidinggeven van een medewerker een vak is en geen taak. Schoolleider in het VO is een containerbegrip. In allerlei benamingen werken ze in het onderwijs veld. Denk hierbij aan teamleiders, afdelingshoofden, unitleiders, directeuren en (con)rectoren. Wij zouden duidelijk in de cao willen definiëren wie er onder de beroepsgroep valt en hoe de functiebeschrijvingen eruit zien.

Schoolleiders dienen tijd en ruimt te krijgen zich in hun vak te bekwamen. In lijn met de afspraken over startende docenten zouden ook nieuwe leidinggevenden gedurende de eerste 2 jaar recht moeten hebben op een urenreductie.

Veiligheid op school en bijbehorende vergoedingen 

Voor het realiseren van een veilige leer- en werkomgeving is het noodzakelijk dat er bedrijfshulpverleners, preventiemedewerkers en EHBO’ers binnen de school actief zijn. De maandelijkse toelage voor een BHV’er zou verhoogd moeten worden naar 25 euro bruto. Het recht op een toelage zou ook moeten gelden voor een preventiemedewerker die een school verplicht is aan te wijzen. De werknemer met een EHBO-diploma belast met de eerste hulp bij ongevallen zou eveneens een maandelijkse toelage van 25 euro bruto per maand moeten ontvangen.

Creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. 

Er ligt nog steeds een grote uitdaging mensen met een arbeidsbeperking in het VO te laten werken. Aan alle sectoren is door het Ministerie gevraagd om een werkagenda op te stellen met concrete acties zodat zichtbaar wordt wat de sectoren doen om extra banen te realiseren. Wij willen daarom aantal stimuleringsregelingen afspreken in de sector om deze doelstellingen te bereiken. Uiteraard moeten hiervoor extra gelden beschikbaar worden gesteld.

Seniorenbeleid

De stijgende pensioenleeftijd maakt het van groot belang dat extra aandacht wordt besteed aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de laatste fase van hun carrière.

CNV Onderwijs wil dan ook afspraken maken over school specifiek seniorenbeleid met daarbij behorend budget. Daarbij kan de inzet van een generatiepact worden betrokken. Over de manier waarop een generatiepact kan worden ingezet willen wij duidelijke afspraken maken.

Tenslotte

Wij behouden ons het recht voor gedurende de onderhandelingen met aanpaste voorstellen te komen.

N.B. De huidige cao VO loopt af op 1 oktober 2019 en de onderhandelingen over de nieuwe CAO VO starten op woensdag 18 september.