17 februari 2021

Herstelplan onderwijs na corona goed nieuws

De komende 2,5 jaar is er 8,5 miljard euro beschikbaar om onderwijs- en leervertraging na corona aan te pakken. Dat hebben de onderwijsministers Slob en Van Engelshoven bekend gemaakt. CNV Onderwijsvoorzitter Daniëlle Woestenberg: ‘Fijn dat er nu een plan met middelen ligt, waaruit blijkt dat Den Haag écht in onderwijs wil investeren. Dat is goed nieuws.’

Tekst: Ciska de Graaff

Minister Slob lanceerde het plan vandaag met de woorden: ‘Tegen de kinderen en jongeren zou ik willen zeggen: het land zat het afgelopen jaar dan wel op slot, maar met dit Nationaal Programma houden we jullie toekomst open. We zullen er alles aan doen om de jongste generaties van nu dezelfde kansen te bieden als de generaties die zonder pandemie naar school gingen of nog zullen gaan.’ Collega Van Engelshoven vulde aan: ‘Dit geld trekken we uit om iedereen die door de pandemie in de knel komt vooruit te helpen. En tegelijkertijd verbeteren we met dit geld het onderwijs ook structureel.’

Goed vertrekpunt

CNV Onderwijs vindt het Nationaal Programma Onderwijs een goed vertrekpunt om samen met het onderwijsveld de opgelopen leervertragingen in de komende jaren aan te pakken. Woestenberg: ‘Met dit plan erkennen de ministers dat er tijd nodig is om vertraging in te lopen. Dat geeft een zekere rust en perspectief, voor de leerlingen en studenten, maar ook voor het onderwijspersoneel. Tegelijkertijd wordt het alle hens aan dek om de vertragingen waar dat kan en nodig is weer in te lopen.’ CNV Onderwijs vindt het een goede zaak dat de school zelf kan beslissen hóe ze te werk gaan. ‘Keuzes, en daarmee ook de beschikbaarheid van geld, liggen met dit plan bij de school, die dit in samenspraak met de medezeggenschap kan organiseren.’

Miljarden

Er gaat 5,8 miljard naar het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs en 2,7 miljard naar mbo en hoger onderwijs. Het Nationaal Programma Onderwijs wordt vooral ingevuld op school- en instellingsniveau. Gemiddeld krijgen basisscholen 180.000 euro per jaar en middelbare scholen 1,3 miljoen om gericht leerlingen te helpen. Daarvoor kunnen scholen in het funderend onderwijs kiezen uit een nog op te stellen catalogus met effectieve interventies. Scholen moeten dit schooljaar benutten om te analyseren hoe hun leerlingen en studenten ervoor staan en wat er moet gebeuren. Daarna wordt er een keuze gemaakt uit de effectieve interventies. Scholen worden hierin begeleid en er komt een kenniscommunity. De twee schooljaren daarna wordt met de effectieve interventies gewerkt aan het herstel. De effectiviteit daarvan wordt gemonitord door de Inspectie en mogelijk worden er interventies uit de catalogus gehaald of juist toegevoegd.

Gratis bijlessen

Het demissionaire kabinet wil dat scholieren in de zomer gratis bijles kunnen krijgen om eventuele achterstanden in te lopen. Hiervoor kunnen ook externen worden ingezet. Als leraren zelf in de zomervakantie (bij)les gaan geven, krijgen ze daarvoor meer salaris. Ook krijgen scholen geld om bijvoorbeeld meer onderwijsassistenten in dienst te nemen, zodat scholen leerlingen extra kunnen ondersteunen. Middelbare scholen krijgen extra geld om brede brugklassen vorm te geven, zodat leerlingen langer de tijd krijgen om te ontdekken of ze op de goede schoolsoort zitten. CNV Onderwijs is enthousiast over extra handen in de school, zoals al jaren bepleit door de bond, maar Woestenberg waarschuwt wel: ‘Die moeten er dan wel zijn. Gekwalificeerde mensen zijn niet eenvoudig te vinden. Je kunt er ook aan denken om het makkelijker te maken om parttimers die dat zelf willen meer uren te laten werken.’ CNV Onderwijs is nauw betrokken bij de verdere uitwerking van het Nationaal Programma.

Steun studenten

Meest in het oog springende maatregel voor mbo en hbo is dat alle studenten financieel worden ondersteund: volgend jaar is er een korting van 50% op het collegegeld en studenten kunnen langer gebruik maken van de ov-kaart. Ook is er aandacht voor goede mentale ondersteuning van de studenten en komt er extra geld voor studie- en studentenbegeleiding. Verder komen er voor mbo- en hbo-docenten maatregelen om de werkdruk te verlichten en worden onderwijsinstellingen gecompenseerd voor de extra toestroom van studenten die nu niet bijvoorbeeld een tussenjaar nemen.