12 oktober 2018

Heb jij een slapend dienstverband?

Met de invoering van het nieuwe ontslagrecht is per 1 juli 2015 ook de transitievergoeding in het Burgerlijk Wetboek gekomen. Deze ontslagvergoeding is verschuldigd aan werknemers die worden ontslagen of van wie de (tijdelijke) arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt, mits deze werknemers ten minste twee jaar bij de werkgever in dienst zijn geweest.

Ook werknemers die na twee jaar ziekte worden ontslagen, hebben recht op een transitievergoeding, zelfs als zij niet meer kunnen werken en daarom van UWV een WIA-uitkering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (een IVA-uitkering) toegekend hebben gekregen. Het doel van een transitievergoeding is namelijk niet alleen om de werknemer te helpen de overgang (“transitie”) naar ander werk te vereenvoudigen, maar ook om de werknemer te compenseren voor inkomensverlies als gevolg van ontslag.

Veel werkgevers ervaren het als onrechtvaardig dat zij een transitievergoeding moeten betalen bij ontslag na twee jaar ziekte. In die twee jaren moeten zij namelijk niet alleen loon doorbetalen, maar hebben zij ook de verplichting zich in te spannen voor de re-integratie van de zieke werknemer, met alle daarmee gepaard gaande kosten van de bedrijfsarts, arbeidsdeskundig advies, inschakeling van een re-integratiebureau, enzovoorts. Daar komt de transitievergoeding dan nog eens bij. Deze kan, afhankelijk van de duur van het dienstverband, de leeftijd van de werknemer en de hoogte van het loon, maximaal € 79.000 bruto bedragen.

Omdat een transitievergoeding pas verschuldigd is na ontslag, heeft dit ertoe geleid dat nogal wat werkgevers na twee jaar ziekte niet tot ontslag zijn overgegaan maar het dienstverband “slapend” in stand hebben gelaten. Het dienstverband bestaat dan eigenlijk alleen nog maar op papier. Er wordt immers geen arbeid meer verricht. In het primair en voortgezet onderwijs moet de werkgever, zolang de arbeidsovereenkomst formeel blijft bestaan, nog wel 70% van het loon blijven doorbetalen, maar daar mag de WIA-uitkering die de werknemer ontvangt van worden afgetrokken. Deze situatie kan in het uiterste geval wel tot de AOW-datum van de werknemer voortduren.

Deze onwenselijke ontwikkeling is voor de toenmalige minister Asscher uiteindelijk aanleiding geweest om in maart 2017 een wetsvoorstel in te dienen voor financiële compensatie aan werkgevers die een transitievergoeding hebben betaald na ontslag op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit wetsvoorstel is inmiddels zowel door de Tweede als door de Eerste Kamer aangenomen en is daarmee een feit. Werkgevers kunnen de vergoeding vanaf 1 april 2020 aanvragen bij UWV, maar hebben nu al wel de zekerheid dat een na twee jaar ziekte betaalde transitievergoeding wordt gecompenseerd. De regeling gaat gelden voor alle ontslagen die sinds 1 juli 2015 op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid hebben plaatsgevonden en nog zullen plaatsvinden.

Het CNV gaat er dan ook van uit dat slapende dienstverbanden nu meestal niet meer nodig zullen zijn en verwacht dat in veel bestaande gevallen arbeidsovereenkomsten alsnog op korte termijn met betaling van een transitievergoeding kunnen worden beëindigd. Bij sommige kleine werkgevers kunnen slapende dienstverbanden nog wel enige tijd voorkomen, omdat de compensatie pas in 2020 kan worden aangevraagd en verschuldigde transitievergoedingen tot die tijd dus voorgefinancierd moeten worden.

Wat houdt de compensatieregeling in?

• Aan de werkgever wordt vergoed de transitievergoeding die verschuldigd zou zijn bij beëindiging van het dienstverband op de dag na verloop van twee jaar ziekte. De opzegtermijn en een eventueel derde ziektejaar als gevolg van een loonsanctie tellen niet mee voor de berekening van de compensatie.
• Er wordt niet meer vergoed dan het totale brutoloon dat de werkgever gedurende de eerste twee ziektejaren heeft moeten doorbetalen.
• Het maakt niet uit of de arbeidsovereenkomst is beëindigd door opzegging, ontbinding door de rechter, met wederzijds goedvinden door middel van een beëindigingsovereenkomst, of het niet verlengen van een tijdelijk contract. In geval van een beëindigingsovereenkomst moet daarin dan wel betaling van een transitievergoeding of ontslagvergoeding zijn afgesproken!
• De arbeidsovereenkomst moet zijn beëindigd op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid (dus niet om een andere reden).

Bevind jij je ook in deze situatie en heb je daarbij juridische ondersteuning nodig? De afdeling individuele belangenbehartiging van CNV Onderwijs kan je behulpzaam zijn bij de beëindiging van je slapende dienstverband. Neem daarvoor contact met ons op via 030 – 751 10 03 of mail naar cnvinfo@cnv.nl.