4 oktober 2010

Hbo eerste onderwijssector met volledige dertiende maand

Het hbo is de eerste sector waar een volledige dertiende maand is afgesproken. De dertiende maand is onderdeel van een onderhandelaarsakkoord dat vakbonden en werkgevers hebben gesloten voor een nieuwe cao hbo.

 In deze cao wordt de huidige eindejaarsuitkering van 2 % uitgebouwd tot een volledige dertiende maand in 2009. Vanaf dat jaar wordt dan jaarlijks een eindejaarsuitkering van 8,3 % toegekend. De cao heeft een looptijd van drie jaar. De opbouw van de eindejaarsuitkering en de optelsom van de salarisverhogingen komt in totaal uit op 11,9 %. De verdeling is als volgt:

ingangsdatum
    

loonsverhoging
    

Opbouw eindejaarsuitkering

1 oktober 2007
    

1,3%
    

1,7%

1 oktober 2008
    

1,0%
    

2,1%

1 oktober 2009
    

0,9%
    

2,5%

1 juli 2010
    

2,4%
    

 

De cao loopt van 1 augustus 2007 tot 1 augustus 2010.  

Hieronder vindt u alvast beknopt de hoofdpunten:

Levensfase bewust personeelsbeleid
De huidige regelingen voor werktijdvermindering voor ouderen worden vervangen door een nieuwe flexibele regeling voor alle medewerkers. Elke medewerker die tenminste 10 jaar in dienst is van de hogeschool krijgt voortaan aanspraak op 1.500 flexuren. Deze uren kunnen gebruikt worden voor scholing en/of werktijdvermindering. Wanneer de werknemer kiest om deze uren voor scholing te gebruik krijgt hij 20 % extra uren. De werknemer kan er ook voor kiezen deze uren te gebruiken voor werktijdvermindering. De werknemer kan tot maximaal 10% minder werken.  Door extra onbetaald verlof op te nemen kan echter dit worden uitgebreid tot maximaal 20 %. In totaal kan elke werknemer op deze manier tot 2200 uur minder werken. Om werknemers van 63 jaar en ouder te ontlasten wordt de dagelijkse werktijd bij de hogeschool verkort met één uur bij een werkdag van 8 uur of meer.

Werknemers die al gebruik maken van de SOP krijgen de keuze of ze de huidige regeling willen voortzetten, of van de nieuwe regeling gebruik willen maken. Reeds gebruikte werktijdvermindering wordt dan deels afgetrokken van de toegekende flexuren.

Scholing
Werkgevers en werknemers zijn overeengekomen het totale budget voor ontwikkeling te verhogen met 25 miljoen euro. Voor werknemers wordt de beschikbare tijd voor ontwikkel afspraken aangevuld met een persoonlijk budget in geld. Elke werknemer krijgt daarmee de beschikking over tenminste 0,8 % (met een minimum van 300 euro)  voor afspraken over de eigen ontwikkeling. De werkgever en de werknemer maken jaarlijks afspraken over de besteding van dit geld in het POP-gesprek. De vakbonden zien dit als een belangrijke eerste stap naar een eigen budget in tijd en geld.

Sociale zekerheid
Werkgevers en bonden willen zoveel mogelijk medewerkers behouden voor de sector. Daarom hebben zij een experiment afgesproken voor een nieuwe omgang met sociale zekerheid, waarin het accent ligt op stimuleren en activeren in plaats van uitkeren. De huidige bovenwettelijke werkloosheidsregeling wordt tijdelijk opgeschort voor een inzetgarantie. Na ontslag blijft de ww als uitkering over. De inzetgarantie houdt in dat medewerkers na ontslag met behoud van salaris in een expertise centrum aangenomen worden waar alle aandacht is gericht op het vinden van een nieuwe baan. Bij een nieuwe baan met een lager salaris wordt in ieder geval 85% van het oude salaris gegarandeerd. Binnen 5 jaar wordt de regeling geëvalueerd. Dan wordt ook besloten of de inzetgarantie blijft gelden, of dat de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering terugkeert.

Promotietrajecten en lectoren
Hogescholen krijgen voor promovendi en lectoren meer mogelijkheden tot het gebruik van tijdelijke contracten. Een werknemer kan gewoonlijk maximaal drie jaar tijdelijk worden aangesteld. De hogescholen krijgen nu de mogelijkheid om nieuwe werknemers die een promotietraject volgen een tijdelijk contract te geven voor de duur van het promotietraject. Ook lectoren en associate-lectoren kunnen voortaan langer tijdelijk worden benoemd. Voor hen geldt nu vier jaar, met een mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens vier jaar.

ZVOO
De afschaffing van de ZVOO regeling door het kabinet had voor gepensioneerden die hiervan gebruik maakten zeer nadelige inkomensgevolgen. Hierover hebben de bonden vorig jaar bij de overheid aan de bel getrokken. De regering is daarop met aanvullende middelen gekomen. Dat heeft geleid tot overgangsmaatregelen in 2007, 2008 en 2009. Aanvullend op deze overgangsmaatregelen hebben partijen in deze cao hbo besloten om eenmalig een bedrag van € 750.000 ter beschikking te stellen aan de Stichting Zorgverzekering Gepensioneerden met het oogmerk een tegemoetkoming aan gepensioneerde medewerkers te verstrekken voor 2006.  

Arbeidsongeschiktheid
Ook de gedeeltelijk arbeidsongeschikten vallen onder de inzetgarantie. Dat betekent dat er alles aan gedaan wordt om hen aan het werk te houden. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten waarvan na zorgvuldig onderzoek blijkt dat herplaatsing binnen de eigen instelling niet mogelijk is worden na ontslag benoemd in het expertise centrum. In het expertise centrum werken werknemer en werkgever samen aan het vinden van passend werk. Partijen zullen verder onderzoeken op welke manier de negatieve inkomenseffecten van werknemers kunnen worden verminderd die als gevolg van een beperkte arbeidsongeschiktheid (minder dan 35%) zouden kunnen ontstaan. Partijen hebben afgesproken het verhaal van de WGA premie op de werknemer te beperken tot maximaal de helft van de gemiddelde premie in het hbo.

Meer informatie
Voor vragen kun je terecht bij de verantwoordelijk bestuurder Willem Jelle Berg (wjberg@cnvo.nl) en beleidsmedewerker Joany Krijt (jkrijt@cnvo.nl).

Houd er alvast rekening mee dat een inhoudelijke reactie pas na de zomervakantie gegeven kan worden. Onze excuses hiervoor. Uiteraard is er na de zomer op de ledenraadplegingen ook alle ruimte voor vragen en discussie.

Ledenraadpleging
Begin september zullen de bonden gezamenlijk de leden raadplegen op meerdere plaatsen in het land. Je wordt hierover via de nieuwsbrieven en de website ingelicht. Houd daarom de website in de gaten.

Hoofdlijnen cao-hbo