21 februari 2019

Gesprekken cao verlopen constructief, maar vragen meer tijd

foto: Wilbert van Woensel

Op 1 maart aanstaande verloopt de huidige cao voor het primair onderwijs. Doordat er nog geen nieuw akkoord is, loopt de cao na 1 maart door. De onderhandelingen verlopen constructief, maar de gesprekken vragen meer tijd.

De sociale partners in het primair onderwijs hebben op 6 juni 2018 een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao afgesloten. De partijen hebben de verantwoordelijkheid genomen om de toen beschikbare gelden direct in te zetten voor de sector. De politiek was daarna weer aan zet om het salaris in het primair onderwijs echt op een eerlijk niveau te brengen. De cao had daarom een relatief korte looptijd, tot 1 maart 2019.

Tot nu toe heeft het kabinet (nog) geen extra geld beschikbaar gesteld voor het primair onderwijs. Ondanks dat zijn de PO-Raad en de vakbonden (CNV Onderwijs, AOb, AVS, FNV en FvOv) op 5 december jl. toch begonnen met onderhandelingen voor een nieuw akkoordTegelijkertijd blijven alle partijen aandacht vragen voor de noodzakelijke extra investeringen in het primair onderwijs (PDF).

Een van de eerste bespreekpunten aan de cao-tafel is het onderzoek naar de functiebeschrijvingen van onderwijsondersteunend personeel (OOP). De afgelopen periode zijn er intensieve gesprekken geweest met onderwijsassistenten, logopedisten, gedragswetenschappers en andere ondersteuners. Tijdens deze gesprekken is gekeken naar hun werk en hoe dat is veranderd. Daarnaast doen de partijen onderzoek naar de positie en beloning van leidinggevende functies. Op dit moment lopen de gesprekken met schoolleiders over hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van strategie, onderwijs, personeel en bedrijfsvoering.

De onderzoeken vragen veel tijd. Daarna moeten de vakbonden en PO Raad bespreken wat dat betekent voor de cao en welke afspraken daarbij gemaakt kunnen worden, wetende dat er nog geen extra middelen beschikbaar zijn gekomen vanuit het kabinet. De partijen komen zo snel mogelijk met meer informatie.