20 maart 2020

Extra ondersteuning voor leerlingen in kwetsbare positie

Nu het onderwijs thuis plaatsvindt – en leerlingen dus meer uit beeld van de school zijn – maken leraren, schoolleiders en onderwijsondersteuners zich zorgen over leerlingen die bij hun schoolwerk thuis mogelijk niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Minister Slob heeft daarover een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, die na goed overleg met onder andere CNV Onderwijs tot stand is gekomen. Wij ontvingen via onze leden al signalen dat zij de noodzaak zien om leerlingen in een kwetsbare positie extra te ondersteunen.

 Sommige kinderen hebben thuis geen internetverbinding of geen laptop, computer of tablet tot hun beschikking. Veel scholen zoeken hier al oplossingen voor, bijvoorbeeld door apparaten van de school uit te lenen of door (t)huiswerkpakketten op papier te verstrekken. Daarvoor wordt door het kabinet ook extra geld uitgetrokken. Ook zijn er mogelijkheden via onder andere het Jeugdeducatiefonds en Stichting Leergeld.

Meer begeleiding nodig

Minister Slob heeft met de gemeenten afgesproken dat zij de opdracht krijgen om in samenwerking met scholen te identificeren voor welke kinderen extra begeleiding thuis nodig is. Bijvoorbeeld omdat de ouders de Nederlandse taal niet beheersen. Scholen kennen hun leerlingen goed; onderwijspersoneel heeft al goed in beeld welke kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Het is vervolgens aan de scholen om het initiatief te nemen om – waar nodig samen met gemeenten, scholen in de buurt en andere partijen – tot een oplossing op maat te komen. Voor sommige scholen zal het een enkele leerling betreffen, voor anderen zal het gaan om een groter deel van hun leerlingen.

Thuis geen veilige basis

In sommige situaties is vanwege de veiligheid onderwijs, opvang en begeleiding buitenshuis nodig. Daarbij is nauwe samenwerking nodig tussen partijen zoals school, kinderopvang, zorg- en welzijnsorganisaties, jeugdbescherming en Veilig Thuis. Voor deze doelgroep neemt de gemeente het initiatief om tot oplossingen op maat te komen. Dat behoeft niet in alle gevallen in de school te worden gerealiseerd. Dat kan ook niet, zo zegt de minister in zijn brief aan de Kamer.

Verantwoordelijkheid gemeenten

CNV Onderwijs is blij met de afspraken die zijn gemaakt om de kinderen in kwetsbare posities ook zoveel mogelijk onderwijs te kunnen blijven bieden. Tegelijkertijd zien wij de beperkte mogelijkheden van het onderwijspersoneel, juist waar er nu veel van he wordt gevraagd en zij ook steeds meer met de gevolgen van deze crisis worden geconfronteerd. Daarom ziet CNV Onderwijs het belang van de rol en verantwoordelijkheid die gemeenten hierin moeten nemen en de noodzaak tot samenwerking met andere instanties. Wij zullen de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en de signalen van onze leden vertalen naar het landelijke overleg met de minister en anderen.

Blij met extra ondersteuning

Overigens, is CNV Onderwijs ook blij met de extra ondersteuning die aan leraren en scholen bij onderwijs op afstand wordt geboden. In de brief aan de Kamer wordt tenslotte ook aandacht besteed aan de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Nu de eindtoets voor groep 8 niet doorgaat is het goed om zoveel mogelijk te bevorderen dat iedere leerling straks op de juiste plek zit.

Lees hier de hele Kamerbrief.