9 juli 2020

Evaluatierapport passend onderwijs onderschat problemen leraren

foto: Wilbert van Woensel

Passend onderwijs gaat gebukt onder te hoge verwachtingen en een te hoge werkdruk, onderkent ook het Evaluatierapport Passend Onderwijs van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Maar de bureaucratie wordt deels ook veroorzaakt door eigen toedoen, relativeren de onderzoekers  de aangekaarte problematiek. CNV Onderwijs is bezorgd: ‘Als de leraar niet wordt ontlast, gesteund en ondersteund, wordt passend onderwijs geen succes.’

 Wie het evaluatierapport leest, krijgt de indruk dat de klachten van leraren in het passend onderwijs worden onderkend. Het NRO signaleert, net als CNV Onderwijs, een hoge administratieve verantwoordingslast, een gebrek aan extra handen in de klas, een verzwaring van de ondersteuningsbehoefte door kinderen met gedragsproblemen, gedoe om op tijd voldoende ondersteuning vanuit de jeugdzorg te organiseren en budgettaire problemen door budgetfinanciering en verevening. Verder kan een kwart van de scholen niet aan de basisondersteuning voldoen.

Recht doen aan professionaliteit

Tegelijk relativeert het rapport de problemen te sterk. Leraren hebben te hoge verwachtingen, op stelselniveau is passend onderwijs geen bezuiniging en wordt de werkdruk niet alleen door passend onderwijs veroorzaakt, maar deels door eigen toedoen. CNV Onderwijs heeft intensief met haar leden over hun ervaringen en wensen gesproken en dat verwoord in een 10 puntenplan om recht te doen aan de professionaliteit van de leraar (o.a. de leraar als regisseur, meer inspraak voor leraren, minder administratie en meer tijd voor de begeleiding van leerlingen). Als de leraar niet wordt ontlast en extra wordt gesteund en ondersteund wordt passend onderwijs geen succes.