12 januari 2017

Definitief akkoord bereikt over CAO SBB 2017

CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de werkgever SBB hebben een definitief akkoord bereikt over de nieuwe CAO SBB 2017. Deze cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 januari 2018.

In deze cao is geregeld dat de vrijval van pensioenpremie op grond van het Loonruimteakkoord over 2016 als een eenmalige uitkering van 1,1% zal worden uitbetaald in januari 2017, zodat deze vanaf die datum ook pensioengevend is. Dit geldt voor de werknemer die op 1 december 2016 in dienst van SBB was.
Voor 2017 wordt deze vrijval van pensioenpremie van 1% structureel voor alle werknemers in het salaris opgenomen. Tezamen met de loonsverhoging van 1,55% voor 2017 wordt dit per 1 januari 2017 een loonsverhoging van 2,55%.
De versobering van de wettelijke WW wordt in deze cao gerepareerd in duur en opbouw, waardoor de WW de oude opbouw behoudt en ook op maximaal 38 maanden blijft. De werknemer betaalt hiervoor slechts 50% van de premie, zoals al in de vorige CAO SBB was afgesproken.

Voor diegenen die niet in staat zijn met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon (WML) te verdienen, zullen Participatiebanen worden gecreëerd. SBB gaat onderzoek doen naar kwalitatieve en kwantitatieve mogelijkheden om mensen die vallen onder deze bepalingen van de Participatiewet/Wet banenafspraak te plaatsen binnen SBB.

De tekst van de nieuwe cao zal binnenkort op onze site worden gepubliceerd.