4 oktober 2010

De functiemix in het MBO

De laatste maanden is er veel aandacht voor de invoering van de functiemix in het primair en voortgezet onderwijs. CNV Onderwijs timmert met de campagne ‘Meer verdienen in het onderwijs’ stevig aan de weg. De campagne roept echter ook vragen op als “Hoe zit het met de functiemix in het MBO?” Deze nieuwsbrief beoogt daarop antwoord te geven.

Het Convenant Leerkracht van Nederland sector BVE
Het vertrekpunt voor de onderhandelingen over de besteding van de convenantsmiddelen (oplopend tot 131 mln) verschilde in de sector BVE met die in het VO. Er was relatief min-der geld beschikbaar en cao-partijen waren overeengekomen het accent vooral te leggen op de verbetering van de carrièrepatronen door deze te verkorten en met name de maxi-ma van de schalen te verhogen. De resterende middelen zouden dan voor een verbetering van de functiemix ingezet kunnen worden. Volgens berekeningen van de MBO Raad be-hoorde dit tot de mogelijkheden.

Na ondertekening van het onderhandelaarsakkoord kwam de MBO Raad met nieuwe bere-keningen, waaruit bleek dat de overeengekomen verbeteringen in de carrièrepatronen al niet bekostigd konden worden uit de beschikbare extra convenantsmiddelen. De MBO Raad besloot daarop op het laatste moment het ‘Convenant Leerkracht van Nederland’ niet definitief te ondertekenen.

Onmiddellijk na de zomervakantie zijn werknemersorganisaties, waaronder CNV Onder-wijs, opnieuw in overleg gegaan met de MBO Raad in een poging alsnog overeenstemming te bereiken over de uitwerking van de afspraken in het Convenant LeerKracht van Neder-land. Door kleine aanpassingen in de afspraken rondom de verbeteringen van de carrière-patronen is het gat in de financiering waarschijnlijk gedicht. Wel is daarbij afgesproken dat als op grond van de huidige inzichten op termijn de beschikbaar gestelde middelen on-toereikend zijn om alle maatregelen uit het convenant en de uitwerking ervan te kunnen realiseren, partijen vanuit hun gezamenlijke verantwoordelijkheid zullen overleggen over de wijze waarop dit gedekt zal worden. Uiteindelijk heeft de MBO Raad het Convenant Leerkracht van Nederland voor de sector BVE op 10 december 2008 alsnog getekend.

De functiemix afspraken in het Convenant Leerkracht
Op verschillende pagina’s in het Convenant Leerkracht BVE worden opmerkingen gemaakt over de functiemix. Zo staat in het voorwoord dat de minister van OCW als reactie op een brief van sociale partners constateert dat de overeenkomst die werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers hebben gesloten is gebaseerd op berekeningen waaraan verschil-lende uitgangspunten ten grondslag liggen. Uit het voorwoord de volgende relevante citaten:
“Een van de voor de berekeningen gehanteerde uitgangspunten is: een stabiele verhouding van het aantal bezoldigingsschalen voor leraren (een verhouding tussen de bezoldi-gingsschalen op fte-basis die onveranderd blijft t.o.v. de situatie in 2006) en een stabiele verhouding tussen leraren en ondersteunend personeel. Beide punten uit de overeenkomst gelden op sectoraal niveau.”

En iets verderop in het voorwoord:
“Bij brief van 25 november jl. hebben de sociale partners verwoord dat met betrekking tot de verbetering van beloning in tekortregio’s 25% van de beschikbare middelen (10 mln) besteed zullen worden aan meer instructeur- en/of LB-, LC- en/of LD- en/of LE-functies. De overige 75% van de beschikbare middelen (30 mln) wordt benut voor meer LC- en/of LD- en/of LE-functies. De nulmeting t.b.v. het convenant zal plaatsvinden op het meet-moment oktober 2008, op de wijze zoals overeengekomen in het herziene protocol BVE.”

In een voetnoot staat (voorbeeldmatig) dat de gemiddelde bezoldigingsschalen voor lera-ren bij een stabiele landelijke verdeling in combinatie met de afspraak over de tekortre-gio’s in 2014 kan uitkomen op 25% LB, 65% LC en 10% LD. De MBO Raad onderschrijft overigens deze streefcijfers niet.

Tot slot nog het volgende citaat uit het convenant:
“Sociale partners zullen afspraken maken over de verdeling van het beschikbare budget tussen respectievelijk de inkorting van de carrièrepatronen en de functiemix.”

Consequenties van de afspraken
CNV Onderwijs erkent dat er als gevolg van de afspraken inzake de verbeteringen in de carrièrepatronen weinig tot geen middelen over zijn om structurele verplichtingen aan te gaan door verbeteringen in de functiemix. Dat betekent echter niet dat door te verwijzen naar de financiering van de salarismaatregelen, de verhouding docenten – ondersteunend personeel mag verslechteren. CNV Onderwijs is van mening dat de trend die sinds enige jaren zichtbaar is om het aantal instructeurs e.d. te vergroten ten koste van het aantal do-centen absoluut tot staan moet worden gebracht. Ons inziens gaat dit ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. CNV Onderwijs had daarom liever 2007 gehandhaafd als mo-ment voor de nulmeting, maar respecteert de wijziging, zoals die in het voorwoord van het convenant staat.

CNV Onderwijs deelt ook de zienswijze van OCW over een stabiele verhouding in de func-tiemix voor docenten als sectorale doelstelling voor 2014 buiten de tekortregio’s. De MBO Raad blijft echter ontkennen dat er sprake is van een opgelegde landelijke functie-/salarismix. Deze ontkenning kan resulteren in het niet halen van de sectorale streefcijfers voor de eerste tranche van het convenant in 2011. Instellingen riskeren daarmee dat zij niet in aanmerking komen voor de middelen uit de tweede tranche en gekort worden voor dat deel van de middelen uit de eerste trance die niet zijn ingezet voor de doelstellingen uit het convenant.

Hoewel het convenant geen uitsluitingsbeding kent, wil CNV Onderwijs best meedenken aan oplossingen voor die instellingen die door duidelijk aantoonbare externe factoren de doelstellingen uit het convenant niet kunnen realiseren. Ook in het HBO is het gelukt om – met medeweten van OCW – een invulling te geven aan het convenant HBO bij een instel-ling die tegelijkertijd sterk moest bezuinigen.

Website
Momenteel verzamelt OCW alle gegevens die nodig zijn om per instelling vanaf 2006 cij-fers te kunnen publiceren over de ontwikkeling in zowel de functiemix docenten als de verhouding docenten – ondersteunend personeel. Voor de instellingen in de tekortregio’s (de Randstad en Almere) zullen ook de streefcijfers voor 2011 gepubliceerd worden. Van-wege de interpretatieverschillen tussen de MBO Raad enerzijds en OCW en de vakbonden anderzijds, vindt er nog overleg plaats over de financiële haalbaarheid van de groeipercen-tages die door OCW zijn berekend. De verwachting is dat dit overleg in april zal worden afgerond, temeer daar eind april de Tweede Kamer een voortgangsbrief verwacht van de minister van OCW.

In navolging van het primair en het voortgezet onderwijs zal OCW over de functiemix BVE een website inrichten (www.minocw.salarismix.nl), die vanaf eind april raadpleegbaar zal zijn voor iedereen. Als die duidelijkheid is gecreëerd, zal CNV Onderwijs samen met de andere vakbonden en de MR’en overal aandringen op realisatie van de doelstellingen en wijzen op de financiële risico’s die de sector loopt als daaraan niet voldaan wordt. Dit in het belang van de onderwijsgevenden in de sector – nu en in de toekomst! – en de kwali-teit van het onderwijs.

Tot slot
We zenden u deze nieuwsbrief omdat we veel vragen krijgen over dit onderwerp, waarvan ook wij weten dat het technisch van aard is. En bovendien is er soms onduidelijkheid van-wege een verschil van mening met de MBO Raad, en we beseffen dat dat ook voor u op lokaal niveau wellicht gedoe oplevert. Daarom deze informatie. Helder is dat we met deze afspraken in het convenant een verdergaande downgrading van het personeelsbestand hebben weten tegen te gaan. Sterker nog, met name in de Randstad zal het aantal leraren met een hogere schaal toenemen.

We zullen u de komende tijd nader informeren over de ontwikkelingen. Dat kunnen we doen als u ook uw collega’s overtuigt van het lidmaatschap van de bond. Dus kopieer deze brief en informeer uw collega’s en durf ook eens de vraag te stellen of ze lid willen wor-den! Hieronder treft u nog extra argumenten om dat nu te doen! Naast een versterking van de bond op de werkvloer kunt u leuke attenties verdienen!

Leden werven leden
CNV Onderwijs voert op dit moment een ledenwerfactie onder de titel ‘Leden werven le-den’. Eén nieuw lid dat wordt aangemeld levert al een beloning op. Voor elk nieuw gewor-ven lid, krijgt u namelijk één spaarpunt. Hoe meer punten, hoe mooier uw geschenk:
1. Voor één punt is er de luxe pennenset.
2. Bij twee punten sturen we u een Irischeque.
3. Bij vijf nieuwe leden kan er gekozen worden uit een iPod Nano, een Nationale Diner-cheque of een luxe verwenpakket van Sabon.
4. Tien leden leveren een weekend weg op of een luxe navigatiesysteem.

Klik hier voor de nieuwsbrief in PDF