13 april 2020

Crisisaanpak Onderwijsinspectie komende maanden

foto: Wilbert van Woensel

De Inspectie van het Onderwijs heeft aangegeven het toezicht voor de rest van dit schooljaar aan te passen, om scholen/instellingen en besturen de ruimte te geven om in de huidige moeilijke omstandigheden het onderwijs zo goed mogelijk in te richten en overeind te houden. Alleen daar waar dat nodig is en ook mogelijk, lopen toezichttrajecten in de periode tot de zomervakantie door. 

Dat betekent dat de Inspectie geen nieuwe vierjaarlijkse onderzoeken start bij besturen en hun scholen/opleidingen en bij samenwerkingsverbanden waar bezoeken op locatie (op scholen en bij opleidingen) of rondetafelgesprekken (bij samenwerkingsverbanden) onderdeel van zijn. Wel kunnen er na de meivakantie bijvoorbeeld (eventueel digitaal) startgesprekken met besturen worden gevoerd. Lopende onderzoeken worden waar nodig en mogelijk, na de meivakantie voortgezet. Onderzoeken op verzoek of een school (in primair, voortgezet of speciaal onderwijs) de waardering Goed kan krijgen gaan in principe door, wanneer de scholen weer open zijn. Dit gebeurt in overleg met het bestuur van de school.

Invulling schoolexamens

De Inspectie gaat de komende periode informatie verzamelen over wat besturen en scholen in deze periode van schoolsluiting doen om het onderwijs zo goed mogelijk te continueren en hoe zij invulling geven aan de schoolexamens. De Inspectie kijkt hierbij onder meer naar de mate waarin besturen en scholen voorbereid waren, welke ondersteuning zij hebben gekregen, naar mogelijke effecten als leerachterstanden en ongelijke doorstroomkansen en hoe deze beperkt en zo goed mogelijk gerepareerd kunnen worden.

Gevolgen onderwijspersoneel

CNV Onderwijs vraagt de Inspectie daarbij ook expliciet te kijken naar de gevolgen voor het onderwijspersoneel. In hoeverre zijn zij goed voorbereid, ondersteund (met faciliteiten en inhoudelijk) en wat doet afstandsonderwijs met de werkdruk, die in het onderwijs al groot is. De bond hoopt dat de Inspectie zo nodig niet pas rapporteert in 2021 in de jaarlijkse Staat van het Onderwijs, maar nu ook al belangrijke signalen deelt. Bijvoorbeeld waar het gaat om het onderwijs aan kwetsbare leerlingen.

Snel helderheid

De Inspectie beraadt zich nog op consequenties voor haar oordeel over het niet doorgaan van de centrale eindtoets en de centrale eindexamens. CNV Onderwijs is daar blij mee. Het kan niet zo zijn dat scholen op deze uitzonderlijke periode worden afgerekend. Wij hopen dat de Onderwijsinspectie hier snel helderheid over kan geven. Het is van belang dat ook rekening wordt gehouden met het feit dat de schoolexamens anders worden afgenomen en ook de voorbereiding daarop nu minder goed mogelijk is. En daarnaast is het verstandig naar de gevolgen van de andere inrichting van de examens in het mbo te kijken.

Kijk voor meer informatie op de website van de Onderwijsinspectie.