17 september 2019

CNV Onderwijs: niet investeren in onderwijs is cruciale misser

‘Het is een cruciale misser dat het kabinet opnieuw niet investeert in het primair en voortgezet onderwijs’, zegt Jan de Vries, bestuurslid van CNV Onderwijs in een eerste reactie op de Miljoenennota. ‘We zien geen substantiële investeringen in de urgente problemen voor het onderwijs. Het kabinet geeft wel aan te willen investeren in een kenniseconomie, maar dan moet de basis wel op orde zijn. Zonder goed reken- en taalonderwijs ook geen toekomstige technici en onderzoekers. Dat betekent meer geld voor het primair- en voortgezet onderwijs. ’

Lerarentekort
Uit een enquête van CNV Onderwijs en het AD dit weekend blijkt dat 90 procent van het onderwijspersoneel merkt dat het lerarentekort een negatief effect heeft op het kennisniveau van de leerlingen. Zij merken dit vooral bij de kernvakken rekenen/wiskunde, taal en spelling. Leerlingen krijgen door het lerarentekort niet het onderwijs waar ze recht op hebben, vindt 90 procent van de geënquêteerden. De Vries: ‘Onze leden zijn professionals die elke dag voor de klas staan. Zij uiten in deze enquête hun bezorgdheid over de gevolgen voor de ontwikkeling van hun kinderen en daarmee voor onze samenleving. Zij pleiten voor meer rust, structuur en voldoende tijd voor de instructie en begeleiding van hun kinderen. Dat vraagt meer investeringen. Wij roepen de Kamer op om tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen meer geld vrij te maken en zo te investeren in de toekomst van onze kinderen en van ons land.’

Claim
Al eerder legde CNV Onderwijs samen met de sociale partners, voor 2020 een eisenpakket van €423,5 miljoen neer. Dit geld is nodig voor het ontwikkelen, voorbereiden en geven van lessen, meer autonomie/zeggenschap, minder werkdruk en een hoger salaris.

Leden
‘Deze week is de politiek aan zet. Zij kunnen het verschil maken door geld vrij te maken voor goed onderwijs. Investeer in de kenniseconomie en begin bij de basis. Wees zuinig op leerlingen en het onderwijspersoneel, investeer nu extra in het onderwijs’, aldus De Vries. CNV Onderwijs heeft in een recente peiling de actiebereidheid onder haar leden gepolst. Deze is hoog! ‘We gaan druk zetten tot we onze doelen hebben behaald. We werken hierin ook samen met de andere vertegenwoordigers van personeel, ouders en leerlingen.’