12 oktober 2017

Cao-overleg over nieuwe cao mbo van start

Op 4 oktober hebben CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de MBO Raad een eerste overleg gehad over de nieuwe cao mbo. Hierin is een aantal zaken verkend en is een procesafspraak gemaakt voor de komende overlegperiode.

Huidige cao mbo loopt door
De huidige cao mbo 2016-2017 had een looptijd van 1 juli 2016 tot en met 30 september 2017. Aangezien deze cao mbo door geen van de cao-partijen is opgezegd, loopt deze door tot en met uiterlijk 30 september 2018. Het mbo heeft het komende jaar dus gewoon een cao totdat cao-partijen – hopelijk ruim vóór 30 september 2018 – een nieuwe cao mbo overeenkomen.

Zaken uit de preambule van de huidige cao
In de preambule van de cao mbo 2016-2017 hadden cao-partijen al enkele onderwerpen gemarkeerd voor het komende overleg.

Onderzoek werkingssfeer
In de preambule wordt vermeld dat een onderzoek zal plaatsvinden naar oneigenlijke constructies en oneigenlijk gebruik van legitieme constructies bij tewerkstelling van personeel. Dit onderzoek is op dit moment volop gaande en hierover hebben alle mbo-leden van CNV Onderwijs op vrijdag 29 september jl. een nieuwsbrief gehad, waarin de rol voor de OR in dit onderzoek werd uitgelegd. Over het verdere verloop en de mogelijke gevolgen van de uitkomsten van dit onderzoek voor de cao mbo, zullen we nader berichten.

Duurzame inzetbaarheid
Ook over het onderwerp duurzame inzetbaarheid staat een afspraak in de preambule van de cao mbo 2016-2017; een afspraak die al eerder in de cao mbo 2014-2015 was opgenomen. De cao-partijen hebben afgesproken jaarlijks met elkaar in overleg te treden over de herbesteding van de financiële middelen die (op termijn) vrijvallen door het afschaffen van de BAPO-regeling en die niet worden besteed aan de regeling Seniorenverlof.

Het thema duurzame inzetbaarheid is voor CNV Onderwijs een breed en belangrijk item in de cao-onderhandelingen. Het werd door werknemers in het mbo uitgebreid ter sprake gebracht in de rondetafelbijeenkomsten die in 2016 en begin 2017 door de SOM (Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO) in opdracht van de cao mbo-tafel zijn georganiseerd. Voor CNV Onderwijs geldt dat duurzame inzetbaarheid een thema is dat voor álle werknemers in de diverse leeftijdscategorieën van groot belang is, zoals ook duidelijk naar voren werd gebracht tijdens een recente bijeenkomst van CNV Onderwijs met starters in het mbo.

Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling 
Over de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregeling (ZAR) staat in de preambule vermeld dat deze technische aanpassing behoeft en cao-partijen met elkaar in overleg treden gedurende de looptijd van de cao om tot aanpassingen te komen. Dit hebben cao-partijen gedaan en hebben daarover consensus bereikt. Een eventuele aanpassing van deze regeling op die overeengekomen wijze, zal vooralsnog onderdeel uitmaken van het gehele pakket aan cao-afspraken.

Overige onderwerpen
Naast de onderwerpen die reeds in de preambule waren opgenomen, komen uiteraard algemene cao-onderwerpen als loonontwikkeling en werkdruk, alsmede technische punten aan bod in het cao-overleg.

Vragen en/of opmerkingen
Heb je over het cao-traject nadere vragen of wil je ons nog specifieke zaken meegeven? Laat het ons weten en stuur een mailtje aan: a.bartholomeus@cnv.nl

Ook voor je collega’s
Heb je collega’s die nog geen lid zijn van CNV Onderwijs? Informeer ze dan via deze nieuwsbrief en wijs hen op het belang en het voordeel van het lidmaatschap. Leden kunnen meepraten en meebeslissen in het cao-proces, ook in dit traject op weg naar een nieuwe cao mbo. CNV Onderwijs maakt zich sterk voor het (v)mbo en de (rechts)positie van het personeel in die sector. Daarbij is de actieve steun en kritische inbreng van leden van groot belang. We verzoeken je dan ook deze nieuwsbrief te verspreiden onder jouw collega’s.

Anja Bartholomeus en Cor Duinmaijer
bestuurders CNV Onderwijs